Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
15.01.2017 12:15

Robotika v strojárstve napreduje

Stredné odborné školy strojárskeho zamerania ponúkajú atraktívne študijné odbory, v ktorých vychovávajú absolventov pre potreby trhu práce.

Mnohé učebné a študijné odbory sú zaradené v sieti škôl na podnety zamestnávateľov, ktorí potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu hlavne v odboroch strojárskeho zamerania. Absolventi týchto odborov nemajú problém uplatniť sa po úspešnom ukončení štúdia v rozširujúcej sa strojárskej a automobilovej výrobe. Požiadavky zamestnávateľov sú rôzne, v poslednom období zamerané na 4-ročný študijný odbor mechanik mechatronik. Prečo práve tento odbor?

Študijný odbor mechanik mechatronik ponúka žiakom štúdium nielen strojárskych predmetov. Pri príprave je dôležité zamerať sa na implementáciu elektrotechniky v strojárskej výrobe. Keďže strojárske podniky potrebujú odborníkov na robotizované a automatizované pracoviská, spolupracujú so strednými odbornými školami pri výchove a vzdelávaní budúcich mechatronikov. V tomto študijnom odbore volia radšej vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré je efektívnejšie pri nadobúdaní odborných vedomostí a hlavne zručností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. Žiaci sa počas stredoškolského štúdia vzdelávajú u zamestnávateľov na moderných pracoviskách s najnovšími technológiami a učia sa pod dozorom odborníkov z praxe. Odborníci z praxe majú možnosť venovať sa žiakom individuálne alebo v malých pracovných skupinách počas praktického vyučovania priamo na pracoviskách podnikov. Príprava je náročná, nakoľko prepojenie teórie a praktického vyučovania je potrebné nastaviť s ohľadom na požiadavky zamestnávateľov. Ich pracoviská sú vybavené najnovšími technológiami a preto aj teoretická príprava žiaka musí byť zosúladená s tým, čo vyžaduje zamestnávateľ. Zároveň je potrebné nastaviť vzdelávanie tak, aby bol obsah a rozsah učiva v súlade so školským vzdelávacím programom.

Automatizácia a robotizácia v strojárstve zohráva dôležitú úlohu vo výrobnej sfére. Pracovná činnosť človeka v strojárskej výrobe je ovplyvnená priemyselnou automatizáciou a priemyselnými robotmi, ktoré síce prácu uľahčujú, ale zároveň potrebujú odborníkov, ktorí dokážu kontrolovať vopred zadané úlohy výrobného procesu, diagnostikovať proces, analyzovať, navrhovať, využívať informačné technológie a ovládať počítačmi riadené moderné technológie. Mechanik mechatronik musí mať znalosti z rôznych oblastí a to zo strojárstva, automatizácie, elektrotechniky, elektroniky, informatiky. Automatizované výrobné systémy vyžadujú absolventov, ktorí budú mať záujem ďalej rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti vo výrobnom procese. Rýchla modernizácia technologických postupov a strojárskej výroby akútne potrebuje mechatronikov.

Zamestnávatelia spolupracujú so strednými školami a snažia sa presvedčiť o potrebe vzdelávania v 4-ročnom študijnom odbore mechanik mechatronik, v ktorom získa žiak maturitné vysvedčenie, výučný list a odbornú spôsobilosť. Zamestnávatelia garantujú okamžité uplatnenie absolventov.

 

Súvisiace články

23.01.2017 18:45

Stredoškolské vzdelávanie bez rekvalifikačnej nadstavby

Študijné a učebné odbory je potrebné racionalizovať tak, aby absolventi po ukončení stredoškolského štúdia neboli odkázaní na rekvalifikačné kurzy. Konečne by sme sa mali vrátiť k plnohodnotnému stredoškolskému odbornému vzdelá...