Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
28.01.2020 22:10

Rozhovor s riaditeľom IPR na Mokrohájskej 1 v Bratislave na tému s aktualizačným prvkom Extrémizmus ............

Vážený pán riaditeľ,

 

nárast rôznych foriem extrémizmu sa dnes šíri po celej Európe, ale aj mimo nej. Predovšetkým mládež je čoraz viac vystavovaná vplyvu dezinformačných kampaní, ktoré sa s úspechom zdieľajú cez sociálne siete . Mnohé štúdie potvrdili, že táto náchylnosť mladých je do vysokej miery podmienená tým, že rodičia nehovoria zodpovedne so svojimi deťmi o politických témach, čím sa určité presvedčenia prenášajú z generácie na generáciu .

 

 

Čo je to vlastne extrémizmus ?

Prikláňam sa k názoru politológa ktorý tvrdí , že extrémizmus je ideológia, ktorej základom je, že smeruje proti princípom liberálnej demokracie a právneho štátu. Je založená na odmietaní princípu rovnosti, naopak, nerovnosti medzi ľuďmi vyzdvihujú. Na základe týchto nerovností nazerajú na seba ako na vyvolenú časť spoločnosti, naopak tých druhých znevažujú kvôli ich odlišnej (rasovej, národnostnej, či náboženskej) príslušnosti. Dalo by sa dlho o tom. 

 

 

Ako si vysvetľujete nárast extrémizmu až do takej miery, že dnes máme takýchto ľudí v najvyššej politike?
Nie je to len náš problém, ale európsky a svetový. Vnímam to ako dôsledok veľkej nezodpovednosti ľudí, ktorí riadia tento svet. Bežní občania si uvedomujú, že mnohé z toho, čo sa deje, je zlé, ale nevidia serióznu alternatívu. Začínajú preto prijímať lacné riešenia, ktoré ponúkajú ľudia, nehodní toho, aby mali v spoločnosti nejaké slovo. Ak sa v spoločnosti objavujú nenávistné prejavy, napríklad vo verejných vyjadreniach politikov, tak potom  ľudia náchylní k extrémizmu  pochopia, že je dovolené prejavovať nenávisť a útočiť na nepriateľa. A v kontexte potreby patriť k skupine s rovnakými nenávistnými prejavmi extrémisti rýchlejšie priľnú k politikom, ktorí im to umožnia. Práve preto niektorí politici chápu šírenie nenávisti ako veľmi účinný prostriedok, ako získať moc.

Nie je však extrémizmus ako extrémizmus

Máte pravdu . Je predsa rozdiel medzi extrémizmom  lásky a extrémizmom  nenávisti, medzi extrémizmom  obrany tisícročných hodnôt a extrémizmom presadzovania deviácií. Byť extrémistom  v mene dobra je fajn, byť na druhej strane je zločin. Tomu zločinnému extrémizmu  sa nedá čeliť silou, pretože o tú mu ide. Jeho cieľ je konflikt. Extrémizmus  lásky má za cieľ lásku samu. Na druhej strane aj extrémizmus  lásky musí siahnuť po donucovacích prostriedkoch,  ak extrémizmus  zla hrozí úplným zničením lásky , alebo už zaútočil ako prvý.

Čo je teda živnou pôdou pre extrémizmus ?

Živnou pôdou pre extrémizmus je ľudská nespokojnosť, frustrácia, zlý životný pocit, či už objektívny, alebo subjektívny.

Môžu aj sociálne siete vplývať na tento druh  demagógie ?

Sociálne siete, ale aj populárne masmédiá , ktorému už pomaly nikto neverí, vytvárajú podhubie pre demagógiu, xenofóbiu, neznášanlivosť, nenávisť. Ak mám byť úprimný, obávam sa, že reálna ekonomická nesloboda a informačný pretlak, ktoré charakterizujú súčasné obdobie, môžu potláčať zdravý úsudok. Ale všetko bude mať v rukách predovšetkým mladá generácia. Tá rozhodne, akú cestu si zvolí.

Ako bojovať proti extrémizmu ?

To je dobrá otázka ???? ale myslím, že to viete .Neprispievať k vytváraniu podmienok, ktoré k nemu vedú.  Aké to sú?  Individualizmus, bezohľadnosť, maximalizácia zisku bez ohľadu na externality ( Je to prejav nedokonalosti trhu ) , zameranie na kvantitu, nie kvalitu, povrchná spotreba, ignorovanie  marginalizovaných skupín spoločnosti, neschopnosť viesť dialóg. Veľa môže závisieť aj  od pokračujúceho verejného diskurzu na túto tému, a schopnosti demokratickej časti politického spektra mobilizovať občanov v akciách proti extrémizmu .

Ďakujeme za rozhovor

Súvisiace články

22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...
21.01.2017 07:45

Ako komunikujú naši žiaci?

Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.