Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o., modernizujú svoje pracoviská a intenzívne sa podieľajú na rozvoji odbornej prípravy budúcich strojárov.

Modernizácia a automatizácia strojárskej výroby si vyžadujú čoraz viac odborníkov v oblasti strojárstva. SOŠ strojnícka Skalica bola medzi prvými školami, ktoré zaviedli systém duálneho vzdelávania v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Minulý školský rok vstúpilo do systému duálneho vzdelávania 24 žiakov, v tomto školskom roku 44 žiakov. Po prestupe štyroch žiakov do učebného odboru od 1.9.2016 vychováva škola v spolupráci s podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o. 64 žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Budúci školský rok je požiadavka partnerského podniku školy na otvorenie troch tried v systéme duálneho vzdelávania a nielen v študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač. Škola požiadala svojho zriaďovateľa Trnavský samosprávny kraj o zaradenie nového študijného odboru do siete škôl a školských zariadení. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú mať žiaci možnosť absolvovať duálne vzdelávanie od 1.9.2017 aj v študijnom odbore 2679 K mechanik-mechatronik.

Odborná prípravy žiakov vyžaduje materiálne, technické a personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Podnik modernizuje a rozširuje svoje priestory pre dualistov. Cieľom je pripraviť pracoviská pre odborné vzdelávanie a prípravu tak, aby spĺňali požiadavky na nadštandardnej úrovni. Nové technické vybavenie Školiaceho strediska Schaeffler Skalica, spol. s r.o. a prístup žiakov k technológiám strojárskej výroby sú cestou pre čo najlepšiu odbornú prípravu stredoškolákov, ktorí sa rozhodli pre strojárske povolanie. Strojárov je stále nedostatok. Aj keď záujem žiakov mierne stúpol za posledné tri roky, stále nedokáže škola naplniť triedy prvého ročníka, aby splnila požiadavky zamestnávateľov. O absolventov strojárskych študijných a učebných odborov sa zamestnávatelia doslova bijú. Podniky trpia akútnym nedostatkom zručných absolventov technických smerov. Preto sa zintenzívňuje spolupráca medzi školou a zamestnávateľmi v rámci propagácie strojárskych odborov, prezentácie na verejnosti a modernizácie pracovísk odbornej prípravy v priestoroch školských dielní.

Súvisiace články

08.10.2017 14:30

Deň otvorených dverí u zamestnávateľa

Zamestnávatelia, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami, začali s náborom žiakov do 1.ročníka pre budúci školský rok. Cieľom je ukázať žiakom a ich rodičom reálne podmienky vzdelávania ...
18.02.2019 09:41

Výstava Ľudový odev na Záhorí je tu

Dňa 15.02.2019 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch Výstavnej siene Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1 etnografická výstava s názvom Ľudový odev na Záhorí - tradícia a dnešok. Hlavnú záštitu nad organizova...