Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
26.12.2018 11:27

S diferencovaným vyučovaním k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania

Učiteľ by mal pripraviť každú vyučovaciu hodinu tak, aby žiak mal záujem sa vzdelávať a osobnostne rásť.

Každý žiak je iný. Keď príde učiteľ do triedy a od tabule vidí žiakov, ktorí sa líšia nielen vzhľadom, ale predovšetkým charakterovými vlastnosťami, začne si uvedomovať, že ich potreby vo vyučovaní sú rôzne. Každý žiak je osobnosť, ktorá má svoje vlastnosti.

Učiteľ je ten, kto má vedieť prihliadať na potreby žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese. Potrebné je uvedomiť si odlišnosť osobností, ktoré sedia v laviciach a čakajú, ako učiteľ prispôsobí vyučovanie ich potrebám, zručnostiam, záujmom, špecifikám pri učení s ohľadom na sociálnu úroveň žiakov. Všetci v laviciach čakajú, ako učiteľ začne vyučovaciu hodinu, čo pre žiakov pripravil a ako ich zapojí do vyučovania.

Ak chceme, aby bol vyučovací proces efektívny, je potrebné žiakov rozdeliť podľa vopred stanovených kritérií. V triednych kolektívoch sú aj talenty, žiaci, ktorí majú svoje záujmy a podľa toho vynikajú v rôznych aktivitách a zručnostiach. Úspech závisí od cieľa vyučovacej hodiny. Pri vnútornej diferenciácii v rámci triedy by mal učiteľ pristupovať k žiakom tak, aby merateľné výstupy boli čo najlepšie. Rozdielny prístup učiteľa k žiakom jednej triedy umožňuje vynikať aj slabším žiakom podľa prospechu.

Umenie učiteľa pri diferencovanom vyučovaní spočíva v tom, že dokáže žiakom pripraviť zadania a úlohy k preberanému učivu v rôznych stupňoch náročnosti, dokáže pomáhať pri riešení úloh slabším, dobrým a aj výborným žiakom, dokáže voliť variabilne metódy a formy vyučovania pri práci žiakov. Zároveň učiteľ prispôsobuje vyučovanie potrebám žiakov a ich schopnostiam, vedomostiam, zručnostiam s cieľom čo najlepšieho výsledku. Pri diferencovanom vyučovaní je potrebné mať pripravených viac úloh s rôznymi stupňami náročnosti, čo je pre učiteľa náročné na prípravu vyučovacej hodiny.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka preferujem na začiatku vyučovacej hodiny frontálnu formu výučby, kedy vysvetlím žiakom učivo. Prax ukázala, že túto formu je potrebné doplniť názorným vyučovaním pre žiakov so slabšími výchovno-vzdelávacími výsledkami. Často vyberám interaktívne cvičenia. Dôležité je, aby si žiaci učivo zopakovali spoločne. Keď žiakov zapájam do vyučovania, často sa pýtajú a navzájom dopĺňajú, čím sa rozvíja ich tímová práca. Z hľadiska psychohygieny a sociálneho rozvoja žiakov pripravujem úlohy v štyroch stupňoch náročnosti. Úlohy môžu žiaci riešiť individuálne alebo skupinovo. Náročnejšie úlohy sú zamerané na rozšírenie učiva a rozvoj zručností žiakov. Keď zadám úlohy, ktoré výborní žiaci vyriešia hneď a bez chýb, je to impulz k príprave náročnejších úloh, ktoré si žiaci môžu vybrať. Zadávanie pripravených úloh žiakom nemusí byť na učiteľovi. Žiaci si môžu vybrať, ktorý stupeň náročnosti chcú. Tak sa rozvíja aj ich sebahodnotenie a sebakritika.

Žiak by si mal byť vedomý toho, na akej úrovni dokáže riešiť úlohy s ohľadom na jeho vedomosti, zručnosti a schopnosti. Pri riešení úloh učiteľ koordinuje prácu žiakov, pričom monitoruje, ktorí žiaci dokážu pracovať samostatne a ktorí potrebujú pomoc. Ale aj šikovných žiakov treba nasmerovať k pozitívnym výsledkom.

Súvisiace články

06.05.2017 17:30

Zanietený národný buditeľ, včelár a ovocinár,mecenáš Juraj Holček

Nie je možné, aby sa každá osobnosť, zaslúžiaca sa o vybojovanie práv nášho národa, dostala na stránky učebníc dejepisu, či na stránky učebníc literatúry. Práve preto je potrebné vyhľadávať tieto osobnosti, študovať ich život a...
19.10.2018 09:28

Erasmus+ vzdelávacia mobilita pre učiteľov cudzích jazykov K1

Čas letí, zo stromov začína pomaly opadávať pestrofarebné lístie, v školách naplno prúdi život vo všetkých svojich podobách. Letné horúce dni sú nenávratne preč, a preto pre nás, učiteľky cudzích jazykov SOŠE v Matejovciach,...
01.08.2017 10:18

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac júl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!