Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
10.11.2016 15:30

S pozitívnou mysľou k pozitívnej pracovnej klíme

Na každom školskom pracovisku sa stretávame s pracovnou záťažou, stresom, nevôľou spolupracovať a problémami, ktoré sa dajú vyriešiť hneď alebo s odstupom času. V školskom prostredí je situácia o to zložitejšia, že v cykle problémov sa stretávajú zamestnanci školy, rodičia a žiaci.

Škola je prostredie, kde je stále čo riešiť. Požiadavky skupín a jednotlivcov sú často spojené so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu, potrieb žiakov a zamestnancov školy. Problémové situácie sú individuálne a špecifické s ohľadom na potreby jednotlivcov. Preto je potrebné, aby každý vedúci zamestnanec dokázal problém identifikovať, analyzovať a eliminovať jeho negatívne následky. Presviedčať ľudí s cieľom efektívneho konania a plnenia úloh školy je proces, v ktorom zohráva dôležitú úlohu pozitívna myseľ a zodpovedný prístup. Či už riešime problémové situácie zo strany rodičov a žiakov alebo učiteľov, vždy je nevyhnutné zosúladiť povinnosti, zodpovednosť a právomoc. Pre pozitívne konanie je potrebné cieľavedome ľudí inšpirovať a nadchnúť ich pre dobrú vec. Optimálna pracovná klíma je úzko spojená s motiváciou ľudí k plneniu konkrétnych úloh a je špecifická na konkrétne školské prostredie.

Každý učiteľ vie, že keď dokáže žiakov počúvať a správne s nimi komunikovať, nemá problém im porozumieť. Žiakov a rodičov stále zaujímajú pozitívne vlastnosti učiteľa, podľa ktorých ho hodnotia. Ľudskosť, integrita osobnosti, inteligencia, všestranné vedomosti, zodpovednosť, vytrvalosť, dynamickosť, sebadôvera, atď. sú vlastnosti, ktoré sa prejavujú v oblasti morálky, etiky a disciplíny. Schopnosť učiteľa vytvoriť pozitívne pracovné prostredie závisí od jeho presvedčenia, postojov a očakávania. Poznať a chápať motívy konania a zmeny správania môžu viesť k vzájomnému porozumeniu, lojalite a naplneniu morálnych očakávaní vo výchovno-vzdelávacom procese.

Jadrom pozitívnej klímy v školskom prostredí je učiteľ a jeho postoj k žiakom, postoj k snahe vyriešiť problémy a jeho snaha zdokonaľovať výchovno-vzdelávací proces. To môže docieliť len spoznaním javov, procesov a vzťahov medzi jedincami, ktorí sú súčasťou výchovy a vzdelávania. V pedagogickej praxi to vyžaduje dôsledné spájanie a uplatňovanie princípov, postupov a metód, ktoré vedú k skvalitňovaniu a zlepšovaniu správania. To je úzko prepojené na komunikáciu a motivovanie, ktoré sú úzko naviazané na integrovaný systém vzdelávania. Posilnenie pozitívneho myslenia vychádza z rozvoja ľudského kapitálu, inovácií vo výchove a vzdelávaní a od systémového zdokonaľovania pracovného prostredia.

Súvisiace články

14.01.2017 10:00

Ako vychovávať a vzdelávať „Google generáciu“?

Ak by sa urobil prieskum tohtoročných vianočných darčekov pre deti a mládež vo veku 9-19 rokov myslím, že by som sa veľmi nepomýlila, ak by som povedala, že 60% detí a možno aj viac, dostali pod stromček niečo spoločné s moder...
06.05.2017 12:15

Takto to vidím ja

Stretla sa poézia, hudba a maliarstvo Kde? Na Obchodnej akadémii v Šuranoch Kedy? 4.mája 2017.Pri akej príležitosti? Na vernisáži výtvarných prác žiakov školy
04.11.2015 09:45

Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky.