Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
17.03.2018 07:05

Kvalita duálneho vzdelávania závisí od spolupráce so zamestnávateľskou sférou

Systém duálneho vzdelávania je prioritou rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce v oblasti strojárskej výroby.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici rozvíja odborné vzdelávanie v spolupráci s najväčším zamestnávateľom v regióne. Ako partneri v rozvoji odborného vzdelávania zameraného na strojársku výrobu vstúpili do systému duálneho vzdelávania na základe požiadavky trhu práce. Spoločné ciele, priority a úlohy v odbornom vzdelávaní vyplývajú z potreby zvýšenia odbornosti a zručnosti absolventov technického zamerania. Preto je nevyhnutné zvyšovať úroveň praktického vyučovania počas stredoškolského štúdia. V strojárskom regióne je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a skalickí strojári idú za svojimi cieľmi.

Odborná príprava žiakov prebieha na základe vzájomnej dohody a spolupráce s cieľom zvýšenia atraktivity strojárskych profesií, zvýšenia odbornosti a profesijného rastu. Strojárske profesie sú žiadané vo výrobných podnikoch a je potrebné kontinuálne vychovávať budúcu generáciu strojárov, ktorí zabezpečia rozvoj strojárskej výroby. Žiaci sú počas štúdia motivovaní k odbornému rastu, pozitívnemu prístupu a zodpovednosti, uplatneniu teoretických vedomostí v praxi.

Duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie u zamestnávateľa prebieha na vyššej úrovni ako pred tromi rokmi. Okrem plnenia učebných osnov a tematických plánov majú žiaci možnosť získať poznatky z praxe, stretávajú sa s najmodernejšími technológiami, podnikovou politikou a ich adaptačný proces počas štúdia je efektívnejší. Spoločným zámerom je lepšie uplatnenie absolventov, preto je potrebné vzdelávať tak, aby bol absolvent vo svojej profesii pripravený na podmienky modernej výroby a výrobný proces. Najžiadanejší sú absolventi študijných odborov mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik-mechatronik, ktorí v rámci profesijnej prípravy získavajú zručnosti pre obsluhu a nastavovanie obrábacích strojov so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby, učia sa obsluhovať a programovať CNC stroje. Mechanik-mechatronik získava vedomosti a zručnosti v oblasti automatizovaných výrobných systémov a počítačmi riadených moderných technológií.

Podpora zamestnávateľa v oblasti odborného vzdelávania je dnes širokospektrálna. Okrem materiálno-technického a finančného zabezpečenia systému duálneho vzdelávania podporuje mimoškolské aktivity budúcich strojárov, podieľa sa na prezentácii nedostatkových odborov vzdelávania, propaguje profesie, ktoré sú našou budúcnosťou. V oblasti zatraktívnenia strojárskych profesií organizuje v spolupráci so skalickými strojármi aktivity pre žiakov základných škôl, prezentuje inovatívne metódy praktického vyučovania, dni otvorených dverí a exkurzie pre žiakov základných škôl do priestorov podniku, kde majú žiaci možnosť získať reálnu predstavu o strojárskej výrobe.

Všetky aktivity vychádzajú z koncepcie vzájomnej spolupráce v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy, potreby vychovať kvalifikovaných odborníkov pre strojársku výrobu. Pri zabezpečení kvalitnej stredoškolskej odbornej prípravy v oblasti strojárstva nestačí mať len materiálno-technické vybavenie, dôležitý je personál, ktorý sa venuje žiakom počas praktického vyučovania. Majstri odbornej výchovy a inštruktori musia byť natoľko pedagogicky a odborne kvalifikovaní, aby dokázali nielen odovzdať odborné vedomosti žiakom, ale aby ich naučili tieto vedomosti uplatniť v praxi. Pri výchove a vzdelávaní sa inovujú školské vzdelávacie programy a do vzdelávania sa implementujú nové prvky na podporu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Preto musia byť majstri a inštruktori, ktorí pracujú so žiakmi, pripravení na meniace sa podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborného výcviku.

Ak má budúcnosť patriť strojárskej výrobe, tak dnešok musí patriť rozvoju odborného vzdelávania a prípravy.

zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

23.03.2016 18:45

Korene úspešnosti, charakter a silné stránky osobnosti

Veríte, že minulosť ovplyvňuje budúcnosť? Poznáte tú formulku, „prostredie formuje aj deformuje“. Pozitívna psychológia ale verí, že životné okolnosti nás ovplyvňujú len z 10% . Zvyšok je v rukách genetiky a predovšetkým vlastn...
20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...