Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
17.03.2018 07:05

Kvalita duálneho vzdelávania závisí od spolupráce so zamestnávateľskou sférou

Systém duálneho vzdelávania je prioritou rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce v oblasti strojárskej výroby.

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici rozvíja odborné vzdelávanie v spolupráci s najväčším zamestnávateľom v regióne. Ako partneri v rozvoji odborného vzdelávania zameraného na strojársku výrobu vstúpili do systému duálneho vzdelávania na základe požiadavky trhu práce. Spoločné ciele, priority a úlohy v odbornom vzdelávaní vyplývajú z potreby zvýšenia odbornosti a zručnosti absolventov technického zamerania. Preto je nevyhnutné zvyšovať úroveň praktického vyučovania počas stredoškolského štúdia. V strojárskom regióne je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a skalickí strojári idú za svojimi cieľmi.

Odborná príprava žiakov prebieha na základe vzájomnej dohody a spolupráce s cieľom zvýšenia atraktivity strojárskych profesií, zvýšenia odbornosti a profesijného rastu. Strojárske profesie sú žiadané vo výrobných podnikoch a je potrebné kontinuálne vychovávať budúcu generáciu strojárov, ktorí zabezpečia rozvoj strojárskej výroby. Žiaci sú počas štúdia motivovaní k odbornému rastu, pozitívnemu prístupu a zodpovednosti, uplatneniu teoretických vedomostí v praxi.

Duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie u zamestnávateľa prebieha na vyššej úrovni ako pred tromi rokmi. Okrem plnenia učebných osnov a tematických plánov majú žiaci možnosť získať poznatky z praxe, stretávajú sa s najmodernejšími technológiami, podnikovou politikou a ich adaptačný proces počas štúdia je efektívnejší. Spoločným zámerom je lepšie uplatnenie absolventov, preto je potrebné vzdelávať tak, aby bol absolvent vo svojej profesii pripravený na podmienky modernej výroby a výrobný proces. Najžiadanejší sú absolventi študijných odborov mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik-mechatronik, ktorí v rámci profesijnej prípravy získavajú zručnosti pre obsluhu a nastavovanie obrábacích strojov so všeobecným prehľadom o celej oblasti strojárskej výroby, učia sa obsluhovať a programovať CNC stroje. Mechanik-mechatronik získava vedomosti a zručnosti v oblasti automatizovaných výrobných systémov a počítačmi riadených moderných technológií.

Podpora zamestnávateľa v oblasti odborného vzdelávania je dnes širokospektrálna. Okrem materiálno-technického a finančného zabezpečenia systému duálneho vzdelávania podporuje mimoškolské aktivity budúcich strojárov, podieľa sa na prezentácii nedostatkových odborov vzdelávania, propaguje profesie, ktoré sú našou budúcnosťou. V oblasti zatraktívnenia strojárskych profesií organizuje v spolupráci so skalickými strojármi aktivity pre žiakov základných škôl, prezentuje inovatívne metódy praktického vyučovania, dni otvorených dverí a exkurzie pre žiakov základných škôl do priestorov podniku, kde majú žiaci možnosť získať reálnu predstavu o strojárskej výrobe.

Všetky aktivity vychádzajú z koncepcie vzájomnej spolupráce v rozvoji odborného vzdelávania a prípravy, potreby vychovať kvalifikovaných odborníkov pre strojársku výrobu. Pri zabezpečení kvalitnej stredoškolskej odbornej prípravy v oblasti strojárstva nestačí mať len materiálno-technické vybavenie, dôležitý je personál, ktorý sa venuje žiakom počas praktického vyučovania. Majstri odbornej výchovy a inštruktori musia byť natoľko pedagogicky a odborne kvalifikovaní, aby dokázali nielen odovzdať odborné vedomosti žiakom, ale aby ich naučili tieto vedomosti uplatniť v praxi. Pri výchove a vzdelávaní sa inovujú školské vzdelávacie programy a do vzdelávania sa implementujú nové prvky na podporu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Preto musia byť majstri a inštruktori, ktorí pracujú so žiakmi, pripravení na meniace sa podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci odborného výcviku.

Ak má budúcnosť patriť strojárskej výrobe, tak dnešok musí patriť rozvoju odborného vzdelávania a prípravy.

zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

14.05.2016 11:00

Skalickí strojári úspešní v rozvojovom projekte

Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...
28.03.2017 18:45

Vďaka JA firmy A.S.A.P. sa nemusíte báť o darček

JA firma A.S.A.P. pôsobiaca na Gymnáziu Trebišovská 12 v Košiciach prišla s novou myšlienkou, vytvoriť aplikáciu na výber darčeka. Chytili sa ho a dnes tu je Giftee. Nudí vás každoročné behanie po obchodoch krátko pred sviatkam...
26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...