Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
23.07.2016 12:30

Školský psychológ môže pomôcť škole rásť a rozvíjať sa

Profesia školského psychológa má veľmi dobré zakotvenie v slovenskej školskej legislatíve. Právne podmienky pre jeho existenciu na základných ako aj stredných školách sú veľmi dobré. Realita však ukazuje, že možnosť zamestnať školského psychológa nevyužíva dostatočné množstvo škôl. Ako hlavný dôvod uvádzajú riaditelia škôl financie. Možno je to aj nedostatočným pochopením ich práce. Školský psychológ však môže byť obrovským prínosom pre rozvoj školy.

Na Slovensku pôsobí okolo 350 školských psychológov, na približne 3000 základných a stredných školách. Hlavnou náplňou práce školského psychológa bolo do dnešných čias „pomáhať riešiť problémy." Učiteľská komunita ho vníma ako odborníka, ktorý pracuje hlavne s deťmi s rôznymi poruchami, problémovými študentami, realizuje preventívne aktivity, rieši kariérové poradenstvo. Z pohľadu učiteľskej zborovne, je to človek, za ktorým chodia deti a rozprávajú sa, prípadne chodí do tried robiť aktivity. Sme vnímaní, že sme tu predovšetkým pre problémové deti a možno trochu pre rodičov.

Práca školského psychológa môže byť ale aj iná. Podporujúca rast a rozvoj žiakov, učiteľov, celého systému školy.

Školský psychológ je tu totiž aj pre ďalšiu časť školy, ktorá tvorí väčšinu. Pre nekonfliktné, šikovné, „normálne" deti ako aj pre učiteľov a riaditeľov škôl.

Hlavnou úlohou dnešnej školy by malo byť okrem učenia predmetov aj pomáhať rozvíjať osobnosť dieťaťa, podporovať jeho rast, byť oporou a sprievodcom v dnešnom preinformatizovanom svete. K tomu je nevyhnutné mať šťastných učiteľov, s otvorenou mysľou a túžbou rásť. Pretože iba takí učitelia dokážu vytvoriť prostredie, v ktorom budú deti šťastné. Školský psychológ by mal byť a verím, že aj bude človek, ktorý bude v tomto školám pomáhať a tak prispeje k vzdelávaniu a výchove detí budúcnosti a nie minulosti.

Prvým krokom je správne chápanie jeho úlohy v škole. Ako už bolo spomínané, jedna z úloh školského psychológa (ŠP) je „práca s problémami". Skúsenosti nám zároveň ale ukazujú, že ak už škola ŠP má, jeho akceptácia v škole je ťažká. Mnohí učitelia alebo aj riaditelia ho neprijímajú s nadšením. V prvom rade mu jasne vymedzia jeho jediné „územie" – žiakov. Do oblasti pedagogickej práce a rozvoja nie je vo väčšine prípadov vpustený. Je to podľa nich osoba, ktorá by ich mohla hodnotiť, kritizovať, poučovať. Školský psychológ ale neprichádza hodnotiť nikoho a nič ale ponúka pomocnú ruku celému systému školy. Má iný pohľad na rozličné situácie, ponúka iný názor a nástroje práce. Jeho cieľom je podporovať školu v tom, aby fungovala dobre, aby škola rástla, rozvíjala sa, aby v nej panovali pozitívne vzťahy a aby žiaci a učitelia prospievali.  

ŠP môže byť obrovským prínosom v oblasti sebareflexie a podpory rozvoja učiteľov. Môže im pomáhať identifikovať silné stránky, podporiť ich v ďaľšom raste, ponúknuť rôzne rady pri práci s deťmi a kolektívom. Môže byť zdrojom nových nápadov, prístupov. Môže prinášať nové informácie z pedagogicko-psychologickej praxe.

ŠP môže byť tiež skutočným „žolíkom" riaditeľov škôl a nie len „imidžovka" školy pre rodičov. Vie použiť veľa diagnostických nástrojov pri individuálnej práci s deťmi alebo s kolektívom. Vie navrhovať také formy a nástroje, ktoré môžu viesť napr. k zefektívneniu práce na škole, k  rozvoju pozitívnych vzťahov v učiteľských kolektívoch, k rozvoju pozitívnej klímy v škole, budovaniu úcty, rešpektu, priateľstva medzi deťmi, rozvoju efektívnej komunikácie medzi školou a rodičmi. ŚP môže riaditeľovi pomôcť pri objektívnom hodnotení učiteľov alebo aj pri efektívnej tvorbe rozličných školských ako aj mimoškolských aktivít. ŠP by mal byť radca, ktorý ponúka vedeniu školy komplexný a možno iný uhol pohľadu na školu, zameraný na rast a rozvoj školy.

Súvisiace články

21.01.2017 10:45

Stále viac a viac žiadaní obrábači kovov

Budeme vychádzať z toho starého známeho "Remeslo má zlaté dno". Dnes už absolventi učebných odborov môžu zarábať viac ako absolventi s maturitným vysvedčením. Prečo? V mnohých profesiách je ich uplatnenie na trhu práce okamžité...