Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
21.01.2017 10:45

Stále viac a viac žiadaní obrábači kovov

Budeme vychádzať z toho starého známeho "Remeslo má zlaté dno". Dnes už absolventi učebných odborov môžu zarábať viac ako absolventi s maturitným vysvedčením. Prečo? V mnohých profesiách je ich uplatnenie na trhu práce okamžité. Je ich nedostatok a keď ich chcú zamestnávatelia získať, musia ich finančne motivovať.

Zamestnávatelia z oblasti strojárskej výroby požadujú absolventov učebných odborov, hlavne obrábačov kovov. Tento učebný odbor je špecifický v tom, že absolvent je kva­lifikovaný pracovník, ktorý má potrebné vedomosti a zručnosti z ručného spracovania kovov, frézovania, brúsenia, sústruženia. Uplatniť sa môže na rôznych pracoviskách strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa používajú, diagnostikujú, opravujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie. Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na menia­ce sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch obrába­nia kovov, ale aj iných materiálov. Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stup­ňom automatizácie, ale aj pri obsluhe CNC strojov. 

Niektoré školy rozširujú vzdelávacie programy v učebných odboroch strojárskeho zamerania podľa potrieb trhu práce v regióne. Požiadavky zamestnávateľov sú rôzne. Viac zarábajú tí, ktorí majú zváračský kurz, oprávnenie na vysokozdvižný vozík a absolvovaný odborný výcvik u zamestnávateľov. Ak si podniky vychovávajú v spolupráci so školami absolventov už počas stredoškolského štúdia, prechod zo školy k zamestnávateľovi je pre absolventa ľahší. Taký absolvent už pozná podnikovú politiku, ľahšie sa prispôsobuje podmienkam zamestnávateľa a má pracovnú disciplínu. Adaptabilita v pracovnom prostredí je pre neho o to ľahšie zvládnuteľná.

Niektoré regióny s rozvojom výroby zatraktívnili potrebu vzdelávania v učebných odboroch, ktoré bolo ťažké otvoriť v posledných rokoch z dôvodu veľmi nízkeho záujmu žiakov. Dnes už niektoré z nich ožili a školy sa snažia v spolupráci so zamestnávateľmi nasmerovať rodičov a žiakov na tie učebné odbory, v ktorých región potrebuje absolventov. Aj napriek tomu, žiaci s veľmi slabými výsledkami na základnej škole sa nechcú vyučiť v odboroch, ktoré im zaručia okamžité uplatnenie na trhu práce s veľmi dobrým finančným ohodnotením. Žiaci nie sú vedení k manuálnym zručnostiam na základných školách a tak je ich postoj k strojárskym učebným odborom negatívny. Stále prevláda mylná predstava o "špinavých" pracoviskách, ktorým sa chce každý vyhnúť. Dnes sú strojárske výroby zabezpečené špičkovými strojmi a technológiami, udržiavané v maximálnej čistote a vybavené zariadeniami, ktoré by v znečistenom prostredí nemohli byť prevádzkované. 

Lepšie je nájsť uplatnenie s výučným listom, ako zostať nezamestnaný s maturiným vysvedčením. Najhodnotnejší sú aj absolventi s výučným listom a maturiným vysvedčením študijných odborov technického zamerania, u ktorých sa predpokladajú teoretické vedomosti uplatniteľné pri praktických zručnostiach.

Súvisiace články

22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...
01.07.2017 13:19

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac jún

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!