Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
27.06.2020 07:57

Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry

Vitálny a aktívny projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) z dielne Academie Istropolitany Nova a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku završuje svoje aktivity v druhom roku svojej činnosti. Cieľom tohto ambiciózneho projektu je zvyšovanie kompetenčnej výbavy a informovanosti stredoškolských študentov o verejných politikách a o význame zapájania sa do ich tvorby, posilnenie ich kapacity participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej, regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Projekt počas svojej dvojročnej činnosti buduje celoštátnu platformu ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry a naštartoval udržateľné pôsobenie platformy v stredoškolskom prostredí, posilňuje  komplementárnu seniorskú platformu ambasádorov a ambasádoriek – učiteliek a učiteľov, ktorí sa zapájajú do programov demokratického a európskeho vzdelávania.

           Prvý júlový víkend – 3. – 5.7.2020 sa uskutoční Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, ktoré je jednou z posledných významných aktivít tohto projektu. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Podujatie je zároveň spoločným stretnutím troch platforiem mimovládnych organizácií, ktoré sa konštituovali v priebehu projektu: Platformy OLYMPOS, Platformy EURÓPA PLUS a učiteľskej platformy VZDELÁVANIE K DEMOKRACII.

          Stretnutie má formu simulovaného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Programovo to znamená, že v prvé dva dni (3. a 4. júla) sa konajú „zasadnutia výborov" na aktuálne témy súvisiace s demokratickou kultúrou, demokraciou, právnym štátom, ľudskými právami a európskymi hodnotami. Výbory sú konštituované na základe hlavných tematických oblastí, ktorým sa Rada Európy venuje: demokracia, právny štát a ľudské práva, vrátane práv menšín. Prvý výbor sa zameria na problematiku demokracie a právneho štátu, druhý výbor na problematiku ľudských práv, vrátane rodovej rovnosti a práv menšín. Témy sa v rámci výborov budú čiastočne prelínať, keďže demokracia, právny štát a ľudské práva sú konjunktívne a nie disjunktívne množiny. Tretí deň (5. júla) sa koná záverečné plenárne zasadnutie. Celkovým zámerom je formulovať závery, ktoré napomôžu napĺňaniu cieľa vzdelávania mládeže k európskym hodnotám, premene školy na skutočne demokratickú školu, ktorá je zároveň školou demokracie, a tým naplniť aj jeden z obsahových cieľov projektu, reflektovať dva kľúčové dokumenty Rady Európy, ktoré sa týkajú demokratického vzdelávania a posilnenia občianskej participácie: Chartu vzdelávania k demokracii a ľudským právam a Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru.

          Na záverečnom stretnutí sa tvorivo využijú všetky poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas obdobia realizácie projektu. Organizácie tohto skvelého zasadnutia sa zhostilo mnoho odborníkov a expertov  z Helsinského výboru pre ľudské práva, AINova, ako i pracovníčky Sociologického ústavu SAV, sektorového partnera projektu. Špeciálnym poradcom je bývalý dlhoročný riaditeľ Dokumentačného a informačného strediska Rady Európy v Bratislave. Tešíme sa, že študenti stredných škôl z celého Slovenska sa zúčastnia tohto simulovaného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, i napriek súčasnej situácii súvisiacej s pandémiou COVID-19.

Zuzana Mészárosová, krajská ambasádorka AmbEDK

Súvisiace články

14.01.2018 06:38

Dobré nápady

Dobré-Nápady.sk je inšpirujúci slovenský webový portál.
21.06.2017 19:00

Ukázali zručnosť, silu, vytrvalosť....

Kto? Žiaci Obchodnej akadémie Šurany . Kde? Na Olympijských hrách OA Šurany.