Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a kovovýroby.

Spolupráca so zamestnávateľmi sa stala prioritou koncepcie rozvoja stredných odborných škôl, ktoré chcú vychovávať absolventov podľa konkrétnych požiadaviek strojárskych podnikov. Cieľom spolupráce je plnohodnotný výchovno-vzdelávací proces s adekvátnymi prvkami odborného vzdelávania. Absolvent musí mať dostatočné odborné vedomosti a zručnosti k výkonu svojho povolania. Posledné roky ukázali, že mnohé školy vychovávajú absolventov neuplatniteľných na trhu práce. Racionalizácia v sieti škôl, študijných a učebných odborov by mali nasmerovať odborné vzdelávanie tam, kde je potreba vzdelávať žiakov stredných škôl v učebných odboroch technického zamerania.

Dnes už maturita nestačí. Požiadavka podnikov je na absolventov s výučným listom. Uplatniteľný je absolvent, ktorý má odborné vedomosti a zručnosti z oblasti strojárstva. Regionálna stratégia rozvoja odborného vzdelávania vychádza z potrieb zamestnávateľov, ktorí vstúpili aktívne do skvalitňovania odborného vzdelávania, podporujú stredné odborné školy, ktoré majú záujem o efektívny rozvoj. Problém je však naplniť učebné odbory potrebným počtom žiakov, ktorí by mali v budúcnosti okamžité uplatnenie na pracovných pozíciách v súlade s požiadavkami výrobných podnikov. Materiálne a technické zabezpečenie pracovísk školských dielní a školiacich stredísk výrobných podnikov je v dnešnej dobe na takej úrovni, že žiak má počas štúdia vytvorené optimálne podmienky k príprave na svoje povolanie. Podniky garantujú okamžité prijatie do zamestnania po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky. Chýbajú však žiaci. Čo ešte urobiť, aby bol záujem aj o učebné odbory technického zamerania?

Učebné odbory obrábač kovov a mechanik opravár - stroje a zariadenia sú v mnohých regiónoch dlhodobo nedostatkové s ohľadom na počet absolventov. Je obrovský problém otvoriť na stredných odborných školách triedy v uvedených učebných odboroch. Aj žiaci so slabými výsledkami si radšej zvolia študijný odbor s maturitným vysvedčením a výučným listom. Motivačné štipendiá a rôzne materiálne a sociálne výhody pre žiakov v učebných odboroch zo strany podnikov by mohli posilniť záujem o profesie s nedostatočným počtom absolventov. Dnes už podniky garantujú aj profesijný rast zamestnancov, takže absolvent s výučným listom si môže doplniť vzdelanie popri práci a následne získať maturitné vysvedčenie po úspešnom absolvovaní nadstavbového štúdia.

 

Súvisiace články

15.06.2018 07:10

Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v Českej republike

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa na konci mája 2018 vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe - stáže, ktorú absolvovali v dopravných firmách a autoservisoch v Českej republike. Pr...
05.02.2018 10:28

Poďme spolu začať zmenu!

Amnesty International Slovensko spúšťa nový vzdelávací projekt Start the Change!, ktorý sa zameriava na zavádzanie inovatívnych vyučovacích metód a tém týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja do vyučovania na školách.