Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
29.03.2019 05:54

Študenti SOŠ PaSV v Leviciach debatovali o demokracii...

Dňa 28. marca 2019 študenti SOŠ PaSV v Leviciach absolvovali tvorivý workshop zameraný na európsku demokratickú kultúru. Študentom tejto školy bol predstavený projekt Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK) z dielne AINOVA a Helsinského výbor ľudských práv na Slovensku financovaný ESF v rámci OP Efektívna verejná správa.  Cieľom projektu pre stredoškolákov je prispieť k zachovaniu a rozvoju demokracie, právneho štátu, demokratickej kultúry a európskeho smerovania Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a posilnenia siete mladých ľudí a pedagógov stredných škôl, ochotných sa ďalej vzdelávať a informovať o veciach demokratickej kultúry a zúročiť svoje vedomosti, zručnosti a postoje aktívnym angažovaním sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie.

Krajská koordinátorka projektu Zuzana Mészárosová študentom predstavila základné pojmy – demokracia, demokratická kultúra, aktívna participácia a následne študenti debatovali a riešili zaujímavé zadania demokracie v praxi. V skupinách debatovali o tom, aká demokratická je ich škola, ako sa oni sami môžu prostredníctvom aktívnej participácie na svojej škole, v študentskej školskej rade zúčastňovať  na fungovaní chodu školy, aktívne ovplyvňovať svoj študentský život na škole. V rolovej hre sa zamerali na to, čo v spoločnosti je a nie je demokratické.

V ďalšej časti workshopu prešli celou storočnou históriou bývalého Československa a jeho zápasu o demokraciu, debatovali o súčasnom stave demokracie na Slovensku a Európe. V poslednom bloku workshopu debatovali o nastávajúcich voľbách do EP a možnosti zorganizovania simulovaných študentských volieb do EP na svojej škole.

Tvorivý workshop, ktorého sa študenti tejto školy zúčastnili je príkladom dobrej praxe, ako študentov učiť a viesť k demokracii a formovať z nich aktívnych občanov našej spoločnosti.

 

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...