Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.03.2018 08:37

Súťaž s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám píšťalôčka“ bude opäť v Nových Zámkoch

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky, s finančnou podporou Fond na podporu umenia usporiadajú v mesiaci máj X. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka", ktorá bude prebiehať v jednotlivých kategóriách v sólovej hre a komornej hre.

 

Ako spomína na predošlé súťaže a čo odkazuje účastníkom X.ročníka súťaže PhDr. Ladislav Dráfi , štatutárny zástupca Združenia VDAM?

 

 

Keď si spomeniem na predchádzajúcich deväť ročníkov určite mi dáte za pravdu že každý z vás neodišiel naprázdno. Preto vás žiadam, aby ste nám napísali, aké výsledky ste dosiahli počas deväť ročníkov, poslali aj fotodokumentáciu vašich žiakov so súhlasom ich rodičov, aby sme ich mohli uverejniť do našej knižnej publikácie, ktorú chceme vydať v roku 2018. Môžete nám napísať aj vaše skúsenosti zo súťaží, poprípade metodiku vašej práce. Môžete sa stať spoluautormi pripravovanej odbornej knihy o zobcových flautách, za čo vám podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné udeliť 30 kreditov. Materiály nám posielajte do 30. marca 2018. Už teraz sa tešíme, že sa s nami pustíme do tvorivej spolupráce, do tvorby inovatívnej knihy, ktorá bude prospešná pre našu ďalšiu odbornú činnosť.

 

Súťažiacich bude hodnotiť odborná porota zložená z pedagógov umeleckých škôl, z konzervatórií, vysokých škôl, ale aj umelcov z praxe.

 

Verím, že súťaž v Nových Zámkoch bude súťažou plnou tolerancie, príjemnej atmosféry, kde umenie spája nás všetkých."

Propozície súťaže

Zahrajže nám píšťalôčka"

 

Cieľ a charakter súťaže

 

 • do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné umelecké školy, cirkevné umelecké školy, súkromné umelecké školy, stredné umelecké školy, konzervatóriá, vysoké umelecké školy, kultúrne zariadenia, osvetové zariadenia a iné inštitúcie, pedagógovia a umelci zo Slovenska a zahraničia,

 • súťaž je dobrovoľná,

 • do súťaže vysiela kompetentná organizácia len svojho najlepšieho hráča v rôznych kategóriách (v jednej kategórii môžu súťažiť viacerí žiaci od toho istého pedagóga, len v tom prípade ak ide o výnimočné talenty, môže doporučiť najviac troch súťažiacich, /napr. A kategória, môžu súťažiť traja súťažiaci, to isté platí za komornú hru),

 • súťaž sa organizuje každý rok ako interpretácia slovenských a svetových diel, diela súčasných skladateľov v sólovej hre a v komornej hre na zobcové flauty (prepisy diel sú povolené),

 • na súťaži sa zúčastňujú pedagógovia, korepetítori a pozorovatelia, kde je ich prácu nutné hodnotiť v kontexte s výchovno-vyučovacím procesom v rôznych vzdelávacích zariadeniach.

 

Riadenie a štruktúra súťaže

 

 • súťaž má celoštátnu pôsobnosť s medzinárodnou účasťou,

 • prípravu a priebeh súťaže riadi odborná komisia, ktorú vymenúva Združenie VDAM,

 • riaditeľa súťaže vymenuje Združenie VDAM,

 • odborná komisia (porota) zodpovedá za priebeh súťaže a správne vyhodnotenie súťaže,

 • riaditeľ súťaže dohliada na odbornú porotu,

 • riaditeľ súťaže, v prípade nejasností pri vyhodnotení súťaže, má právo kontrolovať celú súťaž, prácu porotcov, má právo pri nesprávnosti vyhodnotenia súťaže meniť poradie súťaže, iba v takom prípade ak zúčastnení súťažiaci požiadajú o písomné vysvetlenie poradia súťaže,

 • riaditeľ súťaže má právo odvolať porotcu ak porušil etiku súťaže a priebeh súťaže,

 • riaditeľ súťaže má právo okamžite vymenovať porotcu v takom prípade ak sa nedostaví člen poroty na súťaž,

 • členstvo v komisii (porote) môže byť platené alebo čestné. Odborná komisia súťaže pracuje podľa stanov súťaže, ktoré schválilo Združenie VDAM.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

15.01.2017 13:45

Dnes sme si pripomenuli 204.výročie úmrtia Antona Bernoláka

Anton Bernolák zomrel v Nových Zámkoch, kde prežil posledné roky svojho života . Bol pochovaný bez pocty, ktorú si zaslúžil, napriek tomu ostal v srdciach Novozámčanov.
20.03.2016 08:15

Odkiaľ prichádzaš a kam kráčaš? Priemyslovka.

Niečo o tom, čo ma trápi na súčasnom stave odborného vzdelávania a prípravy.