Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Roman Stadtrucker
05.02.2019 14:37

Svet práce a ekonomika domácnosti - pracovná učebnica pre ZŠ

Predstavenie pracovnej učebnice Svet práce a ekonomika domácnosti

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

tvorcovia Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu sa rozhodli, že súčasťou Vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu technika budú aj tematické oblasti zamerané na svet práceekonomiku domácnosti.

Vytvorená pracovná učebnica Svet práce a ekonomika domácnosti pre základné školy dopĺňa sériu elektronických učebných zdrojov pre vyučovací predmet technika, ktoré boli vytvorené autorom tejto publikácie, resp. v spoluautorstve, v rokoch 2017 a 2018.

Pri zostavovaní jednotlivých úloh sme vychádzali zo Vzdelávacieho štandardu predmetu technika. Jednotlivé tematické okruhy (celky) a s nimi súvisiace učebné texty a úlohy, sú v publikácii zoradené do kapitol nasledovne:

  • Človek a výroba v praxi – 5. ročník,
  • Úžitkové a darčekové predmety – 5. ročník,
  • Svet práce – 7., 8. a 9. ročník,
  • Plánovanie a vedenie domácnosti – 5. – 9. ročník (tento tematický celok je možné rozdeliť do jednotlivých ročníkov podľa náročnosti témy). Súčasťou kapitoly sú najmä také úlohy, ktoré rozvíjajú finančnú gramotnosť žiakov spolu s rozvojom technickej a digitálnej gramotnosti.

Z dôvodu absencie učebnice pre predmet technika so zameraním na spracované témy, sme jednotlivé kapitoly publikácie rozšírili aj o základné učebné texty pre žiakov s dôrazom na technickú a technologickú oblasť.

Súčasťou elektronickej publikácie sú aj učebné úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov v základných školách v zmysle aktuálneho Národného štandardu finančnej gramotnosti vydaného MŠVVaŠ SR.

Na záver ešte upozorňujem, že podľa platného Rámcového učebného plánu vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov (oblastí, okruhov) Technika a Ekonomika domácnosti. V zmysle Vzdelávacieho štandardu sa kladie dôraz na tematický celok Technika. Škola je povinná odučiť z tematického celku Technika najmenej dve tretiny z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v každom školskom roku (t. j. minimálne 22 hodín) a najviac jednu tretinu z celkovej časovej dotácie vyučovacieho predmetu v školskom roku z tematického celku Ekonomika domácnosti (t. j. max. 11 hodín, pričom musí byť dodržaný minimálny počet 4 hodiny).

 

Želám Vám a Vašim žiakom tvorivú atmosféru pri práci s pracovnou učebnicou a budem vďačný každej spätnej väzbe.

                                                                  PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.

                                                                             infotechnika27@gmail.com

Súvisiace články

09.10.2016 13:00

Rozvoj duálneho vzdelávania v strojárskej výrobe

Skalickí strojári jednoznačne vedia, čo potrebujú žiaci pre svoje budúce povolanie. V zavádzaní systému duálneho vzdelávania patria k špičke na Slovensku, napredujú v úzkej spolupráci s partnerským podnikom Schaeffler Skalica, ...