Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
05.01.2020 17:35

Tip na výlet - Komárno

Komárno patrí k okresným mestám  Nitrianskeho kraja. Mesto leží na sútoku Váhu a Dunaja. Kedysi tu bola protiturecká pevnosť, ktorá bola najväčším bastionovým opevnením v strednej Európe.

V prvých písomnostiach sa hrad a osada spomína názvom Camarum /1075/. Komárno patrí medzi najstaršie trvalo obývané lokality na Slovensku. Územie Komárna a okolia bolo obývané sústavne od staršej doby bronzovej. Žili tu Kelti, neskôr nablízku Rimana / na pravom brehu Dunaja si vybudovali vojenský tábor a mesto Brigetio a naproti,na severnom brehu rieky jeho opevnené mestečko Celemantiu/. V období sťahovania národov sa na území Komárna zdržiavali aj Avari. Opevnené, ohradené mesto vytvorili maďarské kmene v 10. storočí.

V 16.storočí vznikla tzv. Stará pevnosť, ktorá slúžila ako protiturecká obrana . V 17. storočí bola rozšírená o Novú pevnosť.

Titul a práva slobodného kráľovského mesta udelila mestu v roku 1745 panovníčka Mária Terézia.

V neskoršom období, v rokoch 1763 a 1783 bolo mesto postihnuté ničivým zemetrasením. Ani ďalšie živelné pohromy neobišli obyvateľov mesta: povodne, požiare. Napriek tomu bolo mesto naďalej významným strediskom obchodu a remesiel.

Počas revolučných rokov 1848/49 došlo v Komárne, ako poslednej bašte maďarskej buržoáznej revolúcie k veľkému požiaru pevnosti a k zničeniu veľkej časti mesta. Obnova prebiehala pomaly a z opravenej pevnosti sa stala dôležitá vojenská základňa rakúsko-uhorskej armády.

Po rokoch úpadku nastal opätovný rozvoj až na konci 19. storočia, keď sa mesto napojilo na sieť železníc a ciest a vybudovali sa mosty cez Dunaj i Váh.

Počas 2. svetovej vojny bolo mesto niekoľkokrát bombardované. Po ukončení vojny začala jeho aktívna obnova. Prírodný živel, v podobe rozsiahlej povodne, v roku 1965 zasiahol ničivou silou i mesto Komárno. V súčasnom období je Komárno okresným mestom . Počas roka sa v Komárne koná viacero kultúrno spoločenských udalostí, slávností, ktoré spestrujú každodenný život nielen obyvateľom mesta,ale aj jeho návštevníkom. Okrem základných a stredných škôl sa tu nachádza aj univerzita. V meste sa následkom rôznych katastrof zničilo veľa kultúrnych pamiatok. Väčšina zachovalých kultúrno – historických pamiatok sa nachádza v historickom jadre mesta.

Jedným z najväčších turistických lákadiel mesta je Nádvorie Európy. S jeho realizáciou sa začalo v roku 1998. Nádvorie nadobudlo podobu mestského priestoru, kde sa nachádzajú repliky slohovo pestrých budov.

K najkrajším budovám centra mesta patrí Dôstojnícky pavilón. Je to novogotická stavba postavená v rokoch 1858 – 1863.

Zaujímavou atrakciou pre turistov je návšteva pevnosti, ktorej niektoré časti prešli rekonštrukciou a sú prístupné verejnosti. Objekt Komárňanskej pevnosti bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

K dominantám mesta patria kostoly. V meste sa nachádzajú aj kaplnky a menšie sakrálny pamiatky. Do histórie mesta sa zapísali mená viacerých významných rodákov a osobností kultúrno - spoločenského života , z ktorých viacerí tu majú postavenú sochu, bustu, či pamätnú tabuľu.

Použitá literatúra:

Lacika,J. - Kollár,D.: Slovensko - Turistický sprievodca, Bratislava, 2007, s.55.

Územná informačná publikácia o Komárne, 2. vydanie 2009.

Lacika,J.: 1000 zaujímavostí Slovenska,2016, s.62 – 63.

Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.32.

Foto:

Dôstojnícky pavilón: Helena Rusnáková, 2019.


 

 

Súvisiace články

22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...
06.07.2018 09:26

Výstava malieb Jána Bergera práve beží

V dňoch 22.06. - 30.09. 2018 je inštalovaná v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Námestí Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave monografická výstava akademického maliara profesora Vysokej školy výtvarných umení Jána Bergera. Hla...