Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.09.2018 11:38

Trnavský samosprávny kraj má svoj DUAL TEAM

Je našou prioritou podporovať rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, systém duálneho vzdelávania a spoluprácu so zamestnávateľmi s cieľom zvyšovania kvality odbornej prípravy žiakov v rámci praktického vyučovania.

Dňa 25.09.2018 sa stretli na Úrade Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) členovia DUAL TEAMU, ktorí budú realizovať svoje aktivity v pracovných skupinách pod vedením generálneho manažéra Ing.Ladislava Blaškoviča, riaditeľa Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Pracovné skupiny v zložení zástupcov TTSK, riaditeľov vybraných stredných škôl TTSK a zástupcu zamestnávateľskej sféry si stanovili ciele a úlohy v rámci oblasti marketingovej, školskej a zameranej na spoluprácu so zamestnávateľkou sférou. Na základe akčných plánov, harmonogramu úloh jednotlivých skupín budú mať možnosť aj riaditelia stredných odborných škôl prispieť svojimi aktivitami k reštartu systému duálneho vzdelávania a rozvoju odborného vzdelávania a prípravy v Trnavskom samosprávnom kraji. DUAL TEAM nebude zastrešovať len aktivity zamerané na systém duálneho vzdelávania. Ide predovšetkým o odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré prebieha v školskom systéme vzdelávania a v systéme duálneho vzdelávania. DUAL je škola-zamestnávateľ, pričom praktické vyučovanie na niektorých školách prebieha u zamestnávateľa aj na základe zmluvy na zabezpečenie praktického vyučovania. Každá stredná škola nemá možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, ale môže spolupracovať so zamestnávateľmi v školskom systéme vzdelávania.

Ing.Peter Beck, poradca župana pre vzdelanostný región ocenil záujem riaditeľov stredných odborných škôl o podporu duálneho vzdelávania a o skvalitňovanie odbornej prípravy žiakov stredných odborných škôl. Je potrebné racionalizovať stredné odborné školstvo a skvalitniť odbornú prípravu žiakov v spolupráci so zamestnávateľmi.

Mgr.Marek Neštický, podpredseda TTSK podporuje marketingovú oblasť a aktívnu účasť žiakov vybraných stredných odborných škôl, ktorí spontánne vedia vyjadriť svoj názor na vzdelávanie. Je dôležité, aby sme sa posunuli tam, kde si budeme môcť povedať, že práve toto je cesta k čo najlepšej príprave žiakov pre budúce povolanie. Len zručný žiak sa môže uplatniť vo svojej profesii.

V DUAL TEAME sú riaditelia stredných odborných škôl, ktorí v posledných 5 rokoch svojou činnosťou a aktivitami zabezpečili prípravu žiakov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja tak, aby dnes patrili k tým najlepším v oblasti odborného vzdelávania. Ich skúsenosti a výsledky so zavádzaním systému duálneho vzdelávania a v rozvoji odborného vzdelávania žiakov môžu byť inšpiráciou pre ďalšie stredné odborné školy, ktoré majú vysoký potenciál pri rozvoji odborného vzdelávania spolu so zamestnávateľmi.

Len jedna škola v Trnavskom samosprávnom kraji naplnila plán duálneho vzdelávania od roku 2015. SOŠ strojnícka v Skalici, ktorá už má v systéme duálneho vzdelávania 49% žiakov, spolupracuje s najväčším zamestnávateľom v regióne, s podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Takýchto spoluprác medzi školou a zamestnávateľom je potrebné mať viac, aby sa žiaci kvalitne pripravovali na budúce povolanie. Záujem o takúto spoluprácu majú nielen školy technického zamerania. Potenciál majú aj ďalšie školy v Trnavskom samosprávnom kraji – Stredná odborná škola Senica, Stredná priemyselná škola dopravná Trnava, Hotelová akadémia Piešťany, Stredná odborná škola sv.Martina Holíč, Stredná odborná škola technická Galanta.

Spolu so zástupcami Trnavského samosprávneho kraja budú mať vybraní riaditelia stredných odborných škôl možnosť implementovať svoje poznatky a skúsenosti do aktívneho rozvoja odborného vzdelávania a prípravy v kraji. Pracovné skupiny DUAL TEAMU na najbližšom pracovnom stretnutí budú prezentovať svoje aktivity, ktoré naštartujú spoluprácu medzi školami, zriaďovateľom a zamestnávateľmi s cieľom zefektívnenia odborného vzdelávania v kraji.