Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Silvia Bodláková
15.08.2017 12:15

Učíme sa s druhákmi

Už je to síce dosť dávno, ale pár rokov som mala možnosť učiť na prvom stupni tretiačikov a štvrtáčikov matematiku, výtvarnú a pracovné. Tieto tri predmety sa mi poradilo veľmi pekne prepojiť.

Vtedy sa však ešte učila násobilka v druhej triede, v tretej sme už násobili dvojciferné čísla pod sebou, zaznačovali jednoduché zlomky na kruhu či štvorci, vo štvrtom rysovali rovnobežky a kolmice aj delili jednociferným číslom... Dnes sú osnovy iné, podľa mňa benevolentnejšie a menej náročné.

(Podľa mňa sa zbytočne niektoré časti matematiky presúvajú do vyšších ročníkov. A hlavne si neuvedomujeme, že v napojení na iné predmety - informatika, fyzika alebo aj pracovné vyučovanie či výtvarná máme problém ich potom odučiť. Dieťaťu chýbajú pojmy - také čo sa stačí nabifliť. Veď keď má dieťa podľa návodu zložiť napríklad origamy - a nevie, čo je to os dlhšej strany alebo mu nič nehovorí uhlopriečka... - má problém - a vo veľa prípadov nepomôže ani obrázok či fotografia. Ale o inom som chcela.)

Pár našich odporúčaní z webového portálu www.dobre-napady.sk

Píšeme alebo opisujeme a dopĺňami text https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/ucime-sa-pisat/pre-druhaka

Počítame s číslami https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/hrame-sa-s-cislami/pocita-druhak 
Ak riešime slovnú úlohu, chcime od detí postupne aj slovný alebo kreslený zápis. Pri odpovediach im môžeme na začiatku pomôcť, aby len doplnili číslo a podobne, ale určite už chcime od druhého štvrťroka celé slovné odpovede. Dieťa sa musí naučiť vyjadriť. Rozhodne aj v slovných úlohách deťom opravujme gramatické chyby, aj keď ich nerátame do známky na matematike. Núťme dieťa vyjadriť sa možno jednoduchšie, ale určite nie len jedným či dvomi slovami.

Hráme sa s geometriou https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/hrame-sa-s-geometriou/geometria-pre-druhakov 
Pre priestorovú predstavivosť určite odporúčame prácu v štvorčekovom papieri či na bodkovanom papieri – rozložené bodky do tvaru štvorčekov na papieri. Ak sa aj v geometrickej úlohe na niečo pýtame, chcime úplnú slovnú odpoveď, nestačí len slovo alebo číslo. V geometrii odporúčame sa s deťmi rozprávať ako čo vidia - nezájdite do umeleckého videnia - to na výtvarnej. 

Mudrujeme alebo pozorne čítame a počúvame zadanie https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/pracovne-listy/citanie-s-porozumenim-pre-druhakov 
Na začiatku s deťmi spoločne čítame zadanie a povieme si riešenie – riešenia – nie vždy je celkom jednoznačné. Mali by sme deti viesť k tomu, že spôsoby riešenia môžu byť rôzne a aj tak môže byť rovnaký a správny výsledok. Neskôr nechávame deti riešiť úlohy samé. Už tu by sa mali prejaviť rozdiely medzi deťmi, ktoré lepšie vnímajú počutý text a potom riešia a lepšie vnímajú text, ktorý si prečítajú samé v tichu a potom riešia. Čo je dôležité o žiakovi vedieť pre lepšiu spoluprácu a učenie sa s ním. Úlohy sú zamerané na vyfarbovanie, dopĺňanie, krížovky, porovnávanie...

Tvorenie s deťmi https://www.dobre-napady.sk/pre-skolakov/pokusy-pre-kazdeho alebo https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/tvorime-s-detmi 
Môžete si pomôcť pri výuke prvouky, výtvarnej či pracovného vyučovania. Vhodné je začať deti nútiť pracovať podľa návodu – na začiatku obrázkového a neskôr obrázkového s popisom. Omnoho lepšie si začnú uvedomovať aké je dôležité pozorné čítanie a vnímanie, ak chcú dostať rovnaký výsledok, keď dáte všetkým rovnaký postup. Kedysi som také pokusy robila s tretiačikmi na výtvarnej a pracovnom. Fúha na začiatku to bolo veru nepodarkov. A keď aj mali pocit, že je to super, čo vyrobili a podobá sa to tomu na obrázku, potom sme porovnali ich výrobky medzi sebou... Vo vyšších ročníkoch na informatike a matike určite vaše učenie oceníme.

Súvisiace články

14.03.2018 12:45

Profesionálny mechanik nastavovač má široké uplatnenie

Odbor mechanik nastavovač je komplexný. Jeho absolvent prejde počas štúdia všetkými potrebnými oblasťami strojárstva a nemá problém s uplatnením na trhu práce. Duálny systém je aj v jeho prípade zárukou plynulého prechodu k zam...
03.01.2017 10:45

K pedagogizácii rodinného prostredia

Dieťa ako člen rodinného kruhu preukazovaním svojej lásky často povzbudzuje tie postupy rodičov, ktoré mu vyhovujú. Často sa v niektorých situáciách vôľa rodiča podvolí vôli dieťaťa v nádeji, že tým vyrieši nejaký konkrétny pro...
06.10.2018 13:06

Kreatívne tvorenie ako súčasť vzdelávacieho podujatia

Ukážka spoločného tvorenia - piesková šou a vytvorenie spoločného obrazu počas trvania konferencie.