Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skúšok, ktoré absolvovali v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania.

Na webovej stránke občianskeho združenia Šintava. EDU sú učitelia podrobne oboznámení s podmienkami vzdelávania a s legislatívou:
„ U nás sú akreditované 4 programy kontinuálneho vzdelávania.
V rámci akreditácie programov máme aj overenie profesijných kompetencií.
Podľa platnej legislatívy: zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§42 odst. 7): Počas platnosti akreditácie nemožno meniť podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii vydané.
Teda my, ako poskytovateľ, konáme v súlade s platnou akreditáciou a overujeme profesijné kompetencie a po úspešnom overení vydávame osvedčenie (podľa § 35 odst. 6).
Pri uznaní kreditov, ktoré takto získajú učitelia, riaditeľ postupuje podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. uzná zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je zaradený alebo pre vyučovaný predmet a v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
Prihlasovanie na overovanie profesijných kompetencií je v zodpovednosti uchádzača /učiteľa a uznanie je v zodpovednosti riaditeľa školy.
V našich programoch teda môžete v každom programe získať 15 kreditov či už overením profesijných kompetencií alebo prezenčnou formou + prezentovaním. Máme však aktuálne stanovisko MŠVVŠ SR zo dňa 23.3.2017, ktorým sa zmenil výklad zákona na dobiehajúce akreditované programy“.
Vzniknutý problém popisuje PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD v petícii, ktorá sa cez facebookovú skupinu Spoločná škola dostala do pozornosti pedagogickej verejnosti, a ktorú už dotknutí učitelia začali podpisovať na : https://www.peticie.com/za_platnos_osvedeni_z_overovania_profesijnych_kompetencii 

Názov petície:
Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií.

Text petície:

„U poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ktorým bol akreditovaný program pred 1. novembrom 2013 aj s možnosťou ukončiť program overením profesijných kompetencií zostávajú podmienky až do skončenia akreditácie nezmenené (podľa §42 odst.6), Je to podľa výkladu MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 11.2013 (http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2013.pdf).
Poskytovatelia teda overovali/ overujú profesijné kompetencie a vydávali/ vydávajú osvedčenia v súlade so svojou akreditáciou.
MŠVVaŠ SR však koncom roka 2016 zmenilo výklad a 10.4. 2017 nám na našu žiadosť zaslali iné stanovisko- že overovanie profesijných kompetencií je nevykonateľné. Viď: http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2017.pdf
Následne sa zo všetkých strán ozýva spochybňovanie osvedčení a priznaných kreditov zo strany niektorých riaditeľov škôl. Dokonca spätne sa odoberá kreditový príplatok. MPC prestáva dňom 29.11.2016 uznávať takto priznané kredity na účely prípravného atestačného konania a vykonania atestácie. Akým právom? Tu ešte môže byť súdna dohra.
Ako je možné meniť výklad zo strany MŠVVaŠ SR?
Vyzývame MŠVVaSR rešpektovať platné akreditácie, neobmedzovať ich a trvať na výklade zo dŇa 4.11.2013. Akreditácie s overovaním skončia v decembri 2018!"

 

O výsledkoch petičného hnutia budeme informovať.

Súvisiace články

22.02.2017 14:00

Ako motivovať žiakov vo vyučovacom procese

Vzbudiť u žiakov záujem o učenie a vyučovací predmet je niekedy veľmi náročné, hlavne ak chceme motivovať žiakov na vyučovacích predmetoch, o ktoré neprejavujú záujem a v ktorých dosahujú slabé výsledky.