Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.05.2017 19:15

Učitelia sa začali podpisovať pod petíciu

Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava sa čoraz viac dostáva do povedomia širokej verejnosti cez úspechy žiakov, s ktorými ruka v ruke kráča iniciatíva učiteľov. Mnohí učitelia túto školu poznajú skrz skúšok, ktoré absolvovali v rámci akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania.

Na webovej stránke občianskeho združenia Šintava. EDU sú učitelia podrobne oboznámení s podmienkami vzdelávania a s legislatívou:
„ U nás sú akreditované 4 programy kontinuálneho vzdelávania.
V rámci akreditácie programov máme aj overenie profesijných kompetencií.
Podľa platnej legislatívy: zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§42 odst. 7): Počas platnosti akreditácie nemožno meniť podmienky, na základe ktorých bolo rozhodnutie o akreditácii vydané.
Teda my, ako poskytovateľ, konáme v súlade s platnou akreditáciou a overujeme profesijné kompetencie a po úspešnom overení vydávame osvedčenie (podľa § 35 odst. 6).
Pri uznaní kreditov, ktoré takto získajú učitelia, riaditeľ postupuje podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, t. j. uzná zamestnancovi získané kredity za programy kontinuálneho vzdelávania absolvované pre príslušnú kategóriu a podkategóriu, v ktorej je zaradený alebo pre vyučovaný predmet a v závislosti od potrieb a zamerania školy a v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
Prihlasovanie na overovanie profesijných kompetencií je v zodpovednosti uchádzača /učiteľa a uznanie je v zodpovednosti riaditeľa školy.
V našich programoch teda môžete v každom programe získať 15 kreditov či už overením profesijných kompetencií alebo prezenčnou formou + prezentovaním. Máme však aktuálne stanovisko MŠVVŠ SR zo dňa 23.3.2017, ktorým sa zmenil výklad zákona na dobiehajúce akreditované programy“.
Vzniknutý problém popisuje PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD v petícii, ktorá sa cez facebookovú skupinu Spoločná škola dostala do pozornosti pedagogickej verejnosti, a ktorú už dotknutí učitelia začali podpisovať na : https://www.peticie.com/za_platnos_osvedeni_z_overovania_profesijnych_kompetencii 

Názov petície:
Za platnosť osvedčení z overovania profesijných kompetencií.

Text petície:

„U poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, ktorým bol akreditovaný program pred 1. novembrom 2013 aj s možnosťou ukončiť program overením profesijných kompetencií zostávajú podmienky až do skončenia akreditácie nezmenené (podľa §42 odst.6), Je to podľa výkladu MŠVVaŠ SR zo dňa 4. 11.2013 (http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2013.pdf).
Poskytovatelia teda overovali/ overujú profesijné kompetencie a vydávali/ vydávajú osvedčenia v súlade so svojou akreditáciou.
MŠVVaŠ SR však koncom roka 2016 zmenilo výklad a 10.4. 2017 nám na našu žiadosť zaslali iné stanovisko- že overovanie profesijných kompetencií je nevykonateľné. Viď: http://zssintava.edu.sk/dokumenty/stanovisko_ms_2017.pdf
Následne sa zo všetkých strán ozýva spochybňovanie osvedčení a priznaných kreditov zo strany niektorých riaditeľov škôl. Dokonca spätne sa odoberá kreditový príplatok. MPC prestáva dňom 29.11.2016 uznávať takto priznané kredity na účely prípravného atestačného konania a vykonania atestácie. Akým právom? Tu ešte môže byť súdna dohra.
Ako je možné meniť výklad zo strany MŠVVaŠ SR?
Vyzývame MŠVVaSR rešpektovať platné akreditácie, neobmedzovať ich a trvať na výklade zo dŇa 4.11.2013. Akreditácie s overovaním skončia v decembri 2018!"

 

O výsledkoch petičného hnutia budeme informovať.

Súvisiace články

04.06.2017 07:30

Spolucítia a pomáhajú

Hemofília je genetické ochorenie krvi, porucha krvnej zrážanlivosti. Toto ochorenie sprevádza ľudí ,ktorí sú ňou postihnutí, po celý život.   Ochorenie sa síce dá liečiť, ale nie je vyliečiteľné. Slovenské hemofilické združenie...