Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.12.2016 13:00

Učiteľské povolanie nie je len povolanie

Učiť v dnešnej dobe nie je vôbec ľahké. Záujem o učiteľské povolanie dlhodobo klesá a mladí perspektívni ľudia si radšej ani nechcú predstaviť, čo sa skrýva za prácou učiteľa.

Mnohí učitelia si vybrali svoje povolanie pre prácu s deťmi a mládežou, formovanie ich osobnosti, pozitívny vplyv na ich život v rámci výchovy a vzdelávania. Mysleli si, že ich to bude napĺňať celý život. Spoločenské postavenie dnešného učiteľa však nie je také, aké bolo v minulosti. Mladým učiteľom o tom rozprávajú kolegovia, ktorí už odišli alebo odchádzajú do dôchodku. Ak sa situácia v školstve nezmení, veková štruktúra učiteľských zborov bude prestarnutá, v najhoršom prípade budú učiť nekvalifikovaní a nebude mať kto učiť. Riaditelia škôl majú problémy s obsadením niektorých učiteľských pozícií s ohľadom na aprobáciu a kvalifikovanosť učiteľov.

Navonok sa mnohým zdá, že učiť je ľahké. Ale práca učiteľa nie je len o učení. Dnes sa učiteľom kladú mnohé prekážky v ich plnohodnotnej práci. Reformy, legislatívne zmeny, nariadenia priniesli učiteľom veľa administratívnej práce. Okrem toho je potrebné pripraviť vyučovacie hodiny s ohľadom na rozvoj informačno-komunikačných technológií. Dnešná príprava učiteľa nie je len o poznámkach v zošite. S modernizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné aj vzdelávanie učiteľov. Moderné metódy vyučovania vyžadujú aj technickú zdatnosť učiteľov. Štruktúra vyučovacej hodiny, ako aj jej príprava, sú podmienené modernými prvkami vzdelávacieho procesu. K tomu sú potrebné rôzne školenia a vzdelávacie aktivity, počas ktorých získa učiteľ potrebné vedomosti a zručnosti k efektívnemu a kvalitnému vyučovaniu.

Dnešný učiteľ sa nemôže spoliehať len na vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudol počas vysokoškolského štúdia. Dobrý učiteľ sa učí celý život. Hlavne v tom, akú cestu má zvoliť pri výchove a vzdelávaní nedisciplinovaných a ľahostajných žiakov. Tí sú často rušivým elementom v mnohopočetných triedach a sťažujú nielen prácu učiteľa, ale aj kvalitnú prípravu dobrých žiakov. Prekážky v učiteľskom povolaní sú spôsobené aj tým, že rodičia v mnohých prípadoch nemajú záujem a odmietajú spoluprácu so školou. Problémy žiakov nechcú vidieť a pre nezáujem niektorých rodičov nahrádza škola rodinu. Výchovní poradcovia a učitelia sú potom vyťažení prácou so žiakmi, ktorí majú poruchy správania a učenia. Individuálne požiadavky a prístup k takým žiakom je náročný. Intenzívna spolupráca so špeciálnymi pedagógmi a psychológmi pri riešení problémov si vyžaduje určitú dávku trpezlivosti, obozretnosti a profesionality. Učiteľ musí byť v profesionálnej a psychickej kondícii, aby zvládol mnohé prekážky vo svojej práci.

Aj napriek prekážkam v práci musí byť učiteľ ten, ktorý podporuje žiaka v jeho snahe, úsilí a osobnostnom rozvoji. Nestačí žiakovi len vysvetľovať, povedať a karhať ho. Treba s ním pracovať, tvarovať ho a ukázať mu cestu jeho sebarealizácie a rozvoja, formovať jeho myslenie. Dobrý učiteľ sa snaží urobiť žiaka silnejším, schopnejším, sebestačným, spôsobilejším a chce v ňom vzbudiť potrebu odborného rastu. Dokáže to každý učiteľ?

Len zanietený učiteľ dosiahne svoje ciele v pedagogickej práci a výchovno-vzdelávacom procese. A tu už je to o poslaní.

Súvisiace články

15.05.2017 12:30

Poznáme víťazov súťaže Mojej matke

V týchto dňoch ( 12.5.2017) sa v Synagóge v Šuranoch konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže Mojej matke.