Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
14.04.2018 19:39

Učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie

Z histórie novozámockého školstva

To, že učiteľstvo nie je povolanie, ale poslanie dokumentuje aj  príbeh z 19. storočia : Ján Lahvicska z obce Bánov, ktorý predtým, ako sa dostal na učiteľské štúdium, pôsobil v svojej obci vo funkcii pomocného učiteľa u učiteľa Mateja Rehorovszkého, ktorý skrz malého platu bol nútený vykonávať aj rôzne remeselnícke činnosti. Ukázal sa ako zručný hodinár, organista, zvonár, zámočník. Bolo častým javom, že kým pomocný učiteľ sa venoval žiakom, učiteľ vykonával v obci remeselnícke práce. Jeho  láska k deťom a túžba po učiteľskom vzdelaní bola veľká , že mu nevadilo ani nízke finančné ohodnotenie .

Za štúdiom nemusel cestovať ďaleko, pretože v školskom roku 1844/45 pribudol do siete novozámockého školstva Kráľovský katolícky ústav na vzdelávanie učiteľov , ktorý pripravoval učiteľov elementárnych škôl.

Kráľovský katolícky ústav na vzdelávanie učiteľov sa stretol so záujmom študentov

V 40.rokoch 19.storočia malo mesto Nové Zámky okolo 7 000 obyvateľov. S rozvojom priemyslu a obchodu narastal význam mesta. V meste žilo mnoho remeselníkov, rozvíjal sa obchod a tak sa postupne stalo dôležitým priemyselným centrom širšieho regiónu. Aj situácia v školstve bola na dobrej úrovni. V roku 1829 bola z darov Michala Flengera v meste založená dievčenská škola . Nižšie gymnázium bolo založené v roku 1842.

Na základe rozhodnutia Uhorského snemu z roku 1835 bol v Nových Zámkoch ( vtedy Érsekujvár) zriadený Kráľovský katolícky ústav na vzdelávanie učiteľov .

Dňa 22. februára 1844 dostali menovacie dekréty prví profesori učiteľskej prípravky : Mihály Horony – povolaním lekár ( vyučoval prírodovedné predmety) , Imre Mátics – vychovávateľ a publicista ( vyučoval pedagogiku a všeobecnovzdelávacie predmety) , András Körner – učiteľ hudby. Riaditeľom školy sa stal P.Koppán Jenő – predstavený novozámockého františkánskeho kláštora a zároveň riaditeľ malého novozámockého gymnázia ( v učiteľskej prípravke vyučoval náboženstvo).

Učiteľský ústav prežil revolučné roky 1848/49 . Školský rok 1848/49 skôr ukončili skrz epidémie cholery. Nasledujúci školský rok začali až v polovici novembra. Od školského roku 1849 sa na škole stala nemčina vyučovacím jazykom. Bola zmenená celá dokumentácia školy a samozrejme v nemeckom jazyku boli vytlačené aj osvedčenia o absolvovaní štúdia.

Ukončením školského roka 1850/51 dočasne zaniklo malé novozámocké gymnázium a prišlo k zmene riaditeľa učiteľského ústavu, ktorý patril spolu s ľudovou školou pod jednu zriaďovateľskú inštitúciu – pod dekanát rímskokatolíckej fary. Novým riaditeľom sa stal dekan József Černák, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1856, kedy bola škola v Nových Zámkoch uzatvorená a následne presťahovaná do mesta Kalocsa. Do Kalocse prestúpili študovať traja študenti školy: Alajos Benedikovits, Gremen Ferenc, Kardos János. Knižnica školy bola presťahovaná do ostrihomského učiteľského ústavu .

Napriek tomu, že škola vykazovala dobré výsledky, čo dokazovali aj výsledky inšpekcií ( počas jej existencie boli na škole dve inšpekcie : v roku 1847 a na záverečných skúškach roku 1856 ) , školský rok 1855/56 bol jej posledným. Príčinou uzatvorenia školy bolo rozhodnutie vysokých cirkevných úradov . Cirkevní hodnostári požadovali, aby boli učiteľské ústavy v tých mestách, kde je sídlo biskupa , kvôli ich riadeniu a kontrole.

Novozámocký učiteľský ústav napriek krátkej dobe svojej existencie ( 12 rokov) pripravil veľa schopných a úspešných učiteľov, ktorí aj napriek slabému finančnému ohodnoteniu sa s elánom venovali výchove a vzdelávaniu .

Foto: historická pohľadnice z vlastnej zbierky ( vidíme na nej budovu gymnázia, ktorá bola zároveň aj sídlom učiteľského ústavu )

 

 

Súvisiace články

02.06.2018 10:20

Remeslo má zlaté dno – zachovávame zvyky a tradície, pridajte sa k nám

Ako zísakať podporu na svoje aktivity? Prezentujeme našu snahu a to v rácmi projektu GESTO PRE MESTO. Chceme udržiavať tradície a remeselné zručnosti našich predkov, čo je dlhodobým cieľom OZ Tvorivá dielňa. Pracujeme s komuni...