Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
10.07.2020 07:25

Úspešné Simulované zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

Stretnutie Platformy ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry bolo jednou z posledných významných aktivít projektu s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, ktorý realizujú Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku v období od septembra do augusta 2020. Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Podujatie bolo zároveň spoločným stretnutím troch platforiem mimovládnych organizácií, ktoré sa konštituovali v priebehu projektu: Platformy OLYMPOS, Platformy EURÓPA PLUS a učiteľskej platformy VZDELÁVANIE K DEMOKRACII.

Stretnutie malo formu simulovaného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Prvé dva dni - 3. a 4. júla 2020 sa konali „zasadnutia výborov" na aktuálne témy súvisiace s demokratickou kultúrou, demokraciou, právnym štátom, ľudskými právami a európskymi hodnotami. Výbory sú konštituované na základe hlavných tematických oblastí, ktorým sa Rada Európy venuje: demokracia, právny štát a ľudské práva, vrátane práv menšín. Prvý výbor sa zameriaval na problematiku demokracie a právneho štátu, druhý výbor na problematiku ľudských práv, vrátane rodovej rovnosti a práv menšín. Témy sa v rámci výborov sa čiastočne prelínali,  keďže demokracia, právny štát a ľudské práva sú konjunktívne množiny. Tretí deň sa konalo záverečné plenárne zasadnutie. Celkovým zámerom bolo formulovať závery, ktoré napomáhajú napĺňaniu cieľa vzdelávania mládeže k európskym hodnotám, premene školy na skutočne demokratickú školu, ktorá je zároveň školou demokracie, a tým naplniť aj jeden z obsahových cieľov projektu, reflektovať dva kľúčové dokumenty Rady Európy, ktoré sa týkajú demokratického vzdelávania a posilnenia občianskej participácie: Chartu Rady Európy o vzdelávaní k demokratickému občianstvu a ľudským právam a Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru. Na záverečnom stretnutí sa tvorivo využili všetky poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas obdobia realizácie projektu. Každý výbor gestorovali  členské organizácie Platformy AmbEDK.

Pri simulácii sa účastníci a účastníčky riadili procedurálnymi pravidlami Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a prejavili nielen záujem o preberané témy, ale i hlboké vedomosti o problematike a rozhľad v spomínanej oblasti, čo sa prejavilo v brilantných a zmysluplných debatách a argumentáciách. I toto podujatie ukázalo, že práca s mladými ľuďmi sa oplatí a prináša nádej na lepšiu budúcnosť.

Súvisiace články

19.10.2017 18:39

Študenti Obchodnej akadémie o OSN

Študenti diskutovali o cieľoch a úlohe OSN v súčasnom svete a formou zážitkového rovesníckeho vzdelávania obohatili svoje vedomosti a posilnili svoje postoje k danej problematike.
06.07.2018 09:26

Výstava malieb Jána Bergera práve beží

V dňoch 22.06. - 30.09. 2018 je inštalovaná v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Námestí Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave monografická výstava akademického maliara profesora Vysokej školy výtvarných umení Jána Bergera. Hla...