Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
07.01.2019 17:02

Úspešný duál - úspešný žiak

Profil absolventa strednej školy je potrebné nastaviť tak, aby zamestnávatelia mali kvalifikovanú pracovnú silu adaptovanú do pracovného prostredia. Nie je absolvent ako absolvent. Stredné školy pristupujú ku kvalite odborného vzdelávania rôzne. V duálnom vzdelávaní sú potrební aj žiaci s výbornými výsledkami. Vyžadujú to hlavne technické odbory.

Každá stredná odborná škola si musí uvedomiť, že zamestnávateľ je aktívnym elementom v duálnom vzdelávaní a zodpovedá za praktické vyučovanie žiakov. Postavenie zamestnávateľa v odbornom vzdelávaní a príprave žiaka na budúce povolanie je potrebné z hľadiska rozvoja osobnosti žiaka a jeho potrebám v rozvoji svojich vedomostí a zručností. K tomu je potrebný tím odborníkov z praxe, ktorí majú nielen odborné vedomosti, ale vedia žiakov viesť k uplatneniu teórie v praxi. Zruční absolventi sú tí, ktorí dokážu pracovať samostatne, tímovo, inovatívne a majú tvorivý prístup k práci. Inštruktori a majstri odbornej výchovy z výrobnej sféry sú schopní pripraviť žiakov do praxe kvalitnejšie, nakoľko čerpajú z praktických skúseností a ich odbornosť je na vysokej úrovni. Neučia svojich žiakov len to, čo je v učebniciach. Potrebné je pripravovať žiakov v súlade s modernizáciou výrobných sfér.

Prístup inštruktorov a majstrov odbornej výchovy vychádza z optimalizácie podmienok pre praktické vyučovanie priamo vo výrobnej sfére. Vytvárajú čo najlepšie podmienky k tomu, aby sa praktické vyučovanie realizovalo konkrétne podľa požiadaviek zamestnávateľa. Žiak je vedený k sebarozvoju, sebarealizácie, sebakontrole a odbornosti. Individuálny prístup inštruktorov a majstrov odbornej výchovy im dáva možnosť primerane absorbovať technologické postupy s ohľadom na ich rozumový rozvoj, zručnosti a záujmy. Zároveň sa vyžaduje rešpekt na individuálnu osobnosť žiaka. Diferencovaným prístupom sa praktické vyučovanie realizuje v skupinách podľa vopred stanovených kritérií, ktoré sú nastavené na čo najefektívnejšie výsledky. Odborníci z výrobnej sféry aplikujú moderné koncepcie praktického vyučovania rôzne. Zadávajú rôzne úlohy žiakom s rôznym stupňom náročnosti, implementujú problémové úlohy do praktického vyučovania, stupňujú náročnosť zadávaných úloh. Čo je dôležité pri efektívnom vyučovaní, je potrebné meniť metódy a formy práce, aby bolo praktické vyučovanie pre žiakov zaujímavé. Inštruktori si pritom uvedomujú, že dôležité je meniť aj prístup k žiakom pri riešení zadaných úloh, hlavne problémových úloh.

Úspešný absolvent môže byť len ten žiak, ktorý dokáže aplikovať učenie k sebarealizácii a svojmu osobnostnému rozvoju, dokáže spracovať nové poznatky v praxi, dokáže zhodnotiť informácie k tvorivosti a praktickému uplatneniu. V rámci praktického vyučovania vo výrobnej sfére sa naučí prijímať spätnú väzbu, aby si uvedomil ďalšie možnosti svojho osobnostného rozvoja. Súčasťou je rozvoj logického a priestorového myslenia, technickej gramotnosti a úspešné riešenie problémových úloh. Žiak dokáže riešiť problémy v rámci analytického a tvorivého myslenia s uplatnením sebakritiky. Dôležitý je otvorený prístup v tíme, inovatívne riešenia, argumentácia a obhajoba svojich výsledkov.

Zdroj foto: Školiace centrum Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Súvisiace články

15.02.2017 20:15

Levickí priemyslováci na strojárskej olympiáde v Bratislave

Finále 10. ročníka Strojárskej olympiády, ktoré sa konalo 9. februára 2017 bolo spojené s Dňom otvorených dverí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom súťaže bolo zvýšenie povedomia technic...
21.06.2019 09:55

Média ako nástroj vplyvu ?

Ako laik a v podstate len konzument mediálneho priestoru občas cítim, že niektoré dnešné médiá namiesto toho, aby pravdu reflektovali, ju vytvárajú. Je to ale vytváranie obrazu pravdy, nie pravdy ako takej, a svojím spôsobom ...
11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...