Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
08.11.2016 11:45

Veda o charaktere

Prečo hovoriť o silných stránkach žiakov, učiteľov, ľudí. Fakty hovoria jasne.....

Fakty:

  • 65% detí,ktoré aktuálne vstupujú do základných škôl budú mať povolania, ktoré dnes ešte ani nepoznáme. – Čo teda je kľúčové pre budúcnosť detí a mládeže? Učiť len vedomosti? Alebo sústrediť sa aj na rozvoj charakteru a osobnosti mládeže?
  • V roku 2009 sa uskutočnil v 23 krajinách Európy výskum optimálneho prospievania (v angličtine flourishing - doslova rozkvet) s viac ako 43 tisíc dospelými respondentmi. Zapojilo sa doň aj Slovensko. Skúmali v ňom 3 kľúčové kritériá šťastného a naplneného života: pozitívne emócie, zaujatie a záujem, zmysel a účel a 5 vedľajších kritérií: sebaúcta, optimizmus, psychická odolnosť, vitalita, sebaurčenie a pozitívne vzťahy s druhými. Najvyššie percentuálne zastúpenie optimálne prospievajúcich obyvateľov bolo v Dánsku (33%), na 2. mieste vo Švajčiarsku (27%), na 3. mieste Fínsko a Nórsko (25%) Ďalšie štáty boli s 15-25% prospievajúcimi obyvateľmi (Írsko, Rakúsko, Cyprus, Švédsko, Veľká Británia a Španielsko), hodnoty 15-10% sa pohybovali od Belgicka, Holandska, Slovinska, Poľska a Nemecka. Slovensko so 7% zastúpenia optimálne prospievajúcich obyvateľov patrí medzi krajiny na konci rebríčka(pred nami je okrem uvedených štátov Francúzsko, Maďarsko, Ukrajina, za nami je Bulharsko, Portugalsko a posledné Rusko). (Szobiová, 2016, rozhovor pre UCN – november 2016)
  • Koncentrácia na pozitíva človeka a systematická práca so silnými stránkami podporuje rozvoj človeka a vedie k lepším výkonom v akademických predmetoch
  • Pracovný trh už nechce ľudí, ktorí vedia memorovať vedomosti. Chcú flexibilných, komunikatívnych, vytrvalých, otvorených ľudí, ktorí sa vedia neustále učiť, prepájať vedomosti, samostatne pracovať, nevzdávajú sa, prinášajú nové riešenia, sú otvorení sa a sú jazykovo zdatní. Zamestnávatelia a personálne agentúry kladú čoraz MENŠÍ dôraz na meno školy a výšku vzdelania. Kľúčové začínajú byť charakterové vlastnosti človeka, jeho schopnosti a kompetencie.
  • Pohoda, dobrá nálada rozširuje pozornosť, podporuje kreatívne myslenie a celostné uvažovanie. Naopak zlá nálada spôsobuje zníženú pozornosť, kritickejšie myslenie a analytickejšie uvažovanie. V takýchto chvíľach skôr uvažujeme nad tým, čo je zlé. A naopak v dobrej nálade, pohode riešime situácie skôr postojom „čo je tu správne“ .

Nezabudnite si pozrieť video (slovenské tit.): VEDA O CHARAKTERE 

https://www.youtube.com/watch?v=U3nT2KDAGOc

 

24 silných stránok charakteru

1. Kreativita, originálnosť

Ide o originalitu a produktivitu v myslení a konaní. Schopnosť hľadať nové riešenia. Zahŕňa aj umelecké výtvory, ale neobmedzuje sa nutne len na ne.

2.Zvedavosť, záujem, vyhľadávanie nového, otvorenosť novým skúsenostiam

Prejavovanie záujmu o získavanie skúseností pre ne samotné, fascinácia novými vecami a témami, bádanie a objavovanie.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

3. Kritické myslenie, otvorenosť mysle, úsudok

Premýšľanie a posudzovanie vecí zo všetkých možných uhlov pohľadu. Nečinenie unáhlených záverov a schopnosť zmeniť názor vo svetle nových dôkazov, čiže spravodlivé zvažovanie všetkých pre a proti.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

4. Láska k učeniu sa

Osvojovanie si nových schopností aznalostí, zvládanie nových tematických celkov od samoštúdia alebo v rámci formálnej výuky. Súvisí so zvedavosťou, ale presahuje ju tendenciou jedinca rozlišovať svoje doposiaľ dosiahnuté poznanie systematickým spôsobom.

Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa

5. Vhľad a múdrosť

Schopnosť dať múdru radu druhým, uplatnenie takého pohľadu na svet, ktorý je pre daného človeka aj pre ostatných zmysluplný.

6. Statočnosť, udatnosť

Neuhýbanie pred ohrozením, výzvou, problémami alebo bolesťou, vyjadrovanie svojho názoru i proti opozícii, zachovanie sa podľa vlastného, aj keby nepopulárneho presvedčenia. Zahŕňa fyzickú odvahu, ale neobmedzuje sa len na ňu.

7. Vytrvalosť, pracovitosť,neúnavnosť

Vytrvanie v činnosti navzdory prekážkam a problémom, dokončovanie začatého, zažívanie pocitu spokojnosti zo splnených úloh.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

8. Čestnosť, integrita, autentickosť, úprimnosť

Pravdovravnosť, úprimná sebaprezentácia, nepredstieranie, prijímanie zodpovednosti za vlastné prežívanie a jednanie.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

9. Vitalita, radosť, elán, nadšenie, energickosť

Nadšený a energický prístup k životu, nerobenie vecí len napoly alebo len z povinnosti, prežívanie života ako dobrodružstvo, čulosť a aktivita.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka
Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa (ide o prístup k práci)

10. Láska

Váženie si blízkych osobných vzťahov s druhými ľuďmi, obzvlášť s tými, ktorí zdieľanie a starostlivosť opätujú, udržanie dôverného vzťahu.

11. Láskavosť, veľkorysosť, starostlivosť, súciť, altruistickí láska

Konanie láskavosti a dobrých skutkov, pomoc druhým a starostlivosť o nich.

12. Sociálna vnímavosť, sociálna inteligencia

Vnímavosť voči pocitom a motívom druhých ľudí i svojich vlastných, znalosť toho, ako sa vhodne zachovať v rôznych sociálnych situáciách, poznanie toho, čo ostatných motivuje.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

13. Tímová práca, občianstvo, sociálna zodpovednosť, lojálnosť

Schopnosť dobre pracovať ako člen skupiny alebo tímu, lojalita voči skupine, podieľanie sa na spoločenských aktivitách, zdieľanie.

14. Spravodlivosť, nestrannosť

Čestné a spravodlivé jednanie so všetkými ľuďmi, nenechať sa pri rozhodovaní ovplyvniť osobnými pocitmi, poskytnúť všetkým rovnaké príležitosti.

Identifikovaná ako kľúčová schopnosť dobrého učiteľa

15. Vodcovstvo

Povzbudzovanie skupiny, ktorej je človek členom, k dosiahnutiu úspešného výkonu, udržiavanie dobrých vzťahov v skupine, organizácia skupinových aktivít a dohliadanie na ich priebeh.

16. Odpustenie a milosrdenstvo

Odpustenie tým, ktorí sa previnili, prijímanie druhých a ich nedostatkov, schopnosť dať ľuďom druhú šancu, nebyť pomstychtivý.

17. Pokora a skromnosť

Nepovažovanie sa za výnimočného, nesnažiť sa byť stredobodom záujmu, nechať za seba hovoriť svoje činy.

18. Obozretnosť, opatrnosť

Opatrnosť pri rozhodovaní, zbytočne neriskovať, nehovoriť a nerobiť to, čo by človek neskôr ľutoval.

19. Sebakontrola

Uzmierovanie svojho prežívania a konania, disciplinovanosť, ovládanie túžob a emócií.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

20. Vnímavosť krásneho, zmysel pre krásu a dokonalosť, úžas

Vnímavosť voči kráse, ocenenie dokonalosti a vynikajúcich výkonov v rôznych oblastiach života – od prírodných krás cez umenie, matematiku, vedu až po každodenné skúsenosti.

21. Vďačnosť

Uvedomenie si dobrých vecí, ktoré sa dejú a prežívanie vďačnosti za ne, umenie vyjadriť vďaku.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

22. Nádej, optimizmus, orientácia na budúcnosť

Očakávanie od budúcnosti len to najlepšie, aktívne dosiahnuť ciele, presvedčenie, že je možné dospieť k lepšej budúcnosti.

Kľučová pre žiakov a identifikovaná ako nevyhnutná pre budúcnosť a úspech človeka

23. Humor, hravosť

Všímanie si svetlých stránok života, mať rád zábavu a doberanie sa, vedieť ostatných rozveseliť a rozosmiať, vedieť žartovať (nie len rozprávať vtipy).

Identifikovaná ako mimoriadne významná schopnosť učiteľa (ide o prístup k sebe v podobe „neprežívať sa veľmi“)

24. Viera, spiritualita, zmysel

Ucelená predstava o vyššom účele a zmysle sveta, poznanie svojho miesta v poriadku vesmíru, zmysel života a viera, ktorá človeka vedie, formuje a je zdrojom útechy.

Súvisiace články

11.05.2016 13:15

Rozvoj spolupráce na úrovni škola-podnik

Spoločným cieľom v rámci vzájomnej spolupráce je stanoviť priority pre strednú odbornú školu tak, aby čo najviac uspokojovali potreby trhu práce v regióne, čo najviac uspokojovali požiadavky žiakov, ale zároveň aby škola dosah...