Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatória, Pri kaštieli 1 v Nitre, kde sa 9. februára 2017 stretli členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy.

„ V komunite detí v sanatóriu vnášame myšlienku tímovosti, vzájomnej spolupráce, pomoci. Tieto slová sa nesú Klubom riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ), ktorý vznikol ako reakcia na neustále podnety zo škôl. KRSŠ podporuje výchovu a vzdelávanie, nesie myšlienky rešpektovania sa, uznania, komunikácie. KRSŠ nekritizuje, nehodnotí, nesúperí. KRSŠ hľadá návrhové a konštruktívne riešenia v problematickej oblasti školstva.

Členovia klubu sa v podmienkach sanatória stretli v priateľskej atmosfére nielen medzi sebou navzájom, ale aj medzi zamestnancami a deťmi zariadenia.

Predseda KRSŠ, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zhrnul aktivity za posledné obdobie:

v stanovisko na list ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR,

v prijatie členov správnej rady riaditeľkou odboru ZŠ Mgr. I. Kováčovou a štátnou tajomníčkou Ing. O. Nachtmannovou,PhD.,

v rokovanie s predsedom OZ PŠaV Ing. P. Ondekom a podpredsedom OZ PŠaV a predsedom Združenia základného školstva Ing. F. Šarym vybratými členmi správnej rady,

v prijatie nových členov.

Diskusia správnej rady sa viedla okolo špeciálno-pedagogickej problematiky, kde sa členovia zhodli na potrebe špeciálneho školstva v záujme navrhnúť riešenie komplexného špeciálno-pedagogického centra ako podporného centra aj pre výchovu a vzdelávanie v ZŠ.

Stretnutie obohatil kultúrny program detí LVS pod vedením učiteľov a vychovávateľov, kde zážitkovým vnímaním z počutého a videného zostalo v ľuďoch príjemné pohladenie na duši. Obohatením bola aj samotná prehliadka priestorov zariadenia, historické kostýmy, prostredníctvom ktorých zamestnanci zariadenia dotvorili estetické vnímanie samotnej akcie. Priblížená história samotného kaštieľa, v ktorom má sanatórium svoje sídlo sa preniesla do prítomnosti, v popoludňajších hodinách, prehliadkou Diecézneho múzea v Nitre s odborným a zážitkovým výkladom PaedDr. Jána Siklienku, zástupcu riaditeľky LVS.

Spoločné posolstvo „Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený“ je záujmom nás všetkých,“ povedala nám PaedDr. Petra Vágová, riaditeľka LVS

Súvisiace články

11.07.2017 08:30

Práca na železnici sa dnes dedí z generácie na generáciu

K povolaniu ju priviedol otec. Už od malička za ním chodila do práce a sledovala ho, ako vypravuje vlaky. Rovnako aj ona si prešla v rámci železnice najskôr základnými funkciami, momentálne už pôsobí na generálnom riaditeľstve ...
17.10.2019 19:33

Komárňanskí študenti rozvíjali svoje schopnosti na Malte

Prostredníctvom projektu Erasmus+ celkovo 38 žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne absolvovalo štvortýždňovú odbornú prax na Malte. Účastníkom boli pridelené pracoviská podľa ich odboru štúdia, rozvíjali si...