Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatória, Pri kaštieli 1 v Nitre, kde sa 9. februára 2017 stretli členovia správnej rady Klubu riaditeľov spoločnej školy.

„ V komunite detí v sanatóriu vnášame myšlienku tímovosti, vzájomnej spolupráce, pomoci. Tieto slová sa nesú Klubom riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ), ktorý vznikol ako reakcia na neustále podnety zo škôl. KRSŠ podporuje výchovu a vzdelávanie, nesie myšlienky rešpektovania sa, uznania, komunikácie. KRSŠ nekritizuje, nehodnotí, nesúperí. KRSŠ hľadá návrhové a konštruktívne riešenia v problematickej oblasti školstva.

Členovia klubu sa v podmienkach sanatória stretli v priateľskej atmosfére nielen medzi sebou navzájom, ale aj medzi zamestnancami a deťmi zariadenia.

Predseda KRSŠ, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., zhrnul aktivity za posledné obdobie:

v stanovisko na list ministrovi školstva, vedy výskumu a športu SR,

v prijatie členov správnej rady riaditeľkou odboru ZŠ Mgr. I. Kováčovou a štátnou tajomníčkou Ing. O. Nachtmannovou,PhD.,

v rokovanie s predsedom OZ PŠaV Ing. P. Ondekom a podpredsedom OZ PŠaV a predsedom Združenia základného školstva Ing. F. Šarym vybratými členmi správnej rady,

v prijatie nových členov.

Diskusia správnej rady sa viedla okolo špeciálno-pedagogickej problematiky, kde sa členovia zhodli na potrebe špeciálneho školstva v záujme navrhnúť riešenie komplexného špeciálno-pedagogického centra ako podporného centra aj pre výchovu a vzdelávanie v ZŠ.

Stretnutie obohatil kultúrny program detí LVS pod vedením učiteľov a vychovávateľov, kde zážitkovým vnímaním z počutého a videného zostalo v ľuďoch príjemné pohladenie na duši. Obohatením bola aj samotná prehliadka priestorov zariadenia, historické kostýmy, prostredníctvom ktorých zamestnanci zariadenia dotvorili estetické vnímanie samotnej akcie. Priblížená história samotného kaštieľa, v ktorom má sanatórium svoje sídlo sa preniesla do prítomnosti, v popoludňajších hodinách, prehliadkou Diecézneho múzea v Nitre s odborným a zážitkovým výkladom PaedDr. Jána Siklienku, zástupcu riaditeľky LVS.

Spoločné posolstvo „Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený“ je záujmom nás všetkých,“ povedala nám PaedDr. Petra Vágová, riaditeľka LVS

Súvisiace články

23.06.2018 15:48

Mestský park Petržalka City slávnostne skolaudovaný

V polovici júna 2018 bol otvorený v Bratislave-Petržalke za účasti primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala nový mestský park pri Chorvátskom ramene Petržalka City. Hlavným zriaďovateľom otvoreného priestoru je Magistrát mesta B...
21.01.2017 10:45

Stále viac a viac žiadaní obrábači kovov

Budeme vychádzať z toho starého známeho "Remeslo má zlaté dno". Dnes už absolventi učebných odborov môžu zarábať viac ako absolventi s maturitným vysvedčením. Prečo? V mnohých profesiách je ich uplatnenie na trhu práce okamžité...