Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
04.01.2017 08:00

Vyskúšajme si, ako sa hrali rodičia na hodinách dejepisu

Na rozvíjanie i utvrdzovanie vedomostí žiakov v rôznych vyučovacích predmetoch máme možnosť výberu zo širokej škály IKT didaktických pomôcok. Dnešné deti ovládajúce najmodernejnejšie počítače a ich programy radi spoznávajú aj pre ne menej známe didaktické hry, aké sa hrávali ich rodičia v škole, či na záujmových krúžkoch.

Didaktické hry na vyučovacích hodinách dejepisu – najmä na základných školách- sú veľmi dobrou pomôckou na precvičovanie vedomostí žiakov hravou formou.

Počas svojej viacročnej praxe som pripravila množstvo didaktických hier, ktoré sa mi osvedčili v rámci opakovacích hodín dejepisu ako i na krúžkovej činnosti. Vybrala som hry pre základné školy.

 

 

 

Hru môžu hrať 2 až 4 žiaci. Je vhodná na opakovanie prebraného tematického celku v skupinkách.

Pomôcky: hrací plánik, hracia kocka, figúrky z hry Človeče nehnevaj sa

Úloha učiteľa: pripraviť pre žiakov kartičky s otázkami súvisiacimi s jednotlivými preberanými učivami , oboznámiť s cieľom hry, s jej pravidlami, sledovať priebeh hry a usmerňovať žiakov v prípade potreby

Pravidlá hry: Žiaci hádžu hracou kockou. Štart je na políčku č.1 a cieľ na políčku č. 26. Keď hráč stúpi svojou figúrkou na čierne políčko – i keď správne odpovie na otázku – je vyradený z hry na 2 kolá. Ak stúpi na políčko s usmiatou tváričkou a správne zodpovie na otázku, môže hádzať kockou ešte raz. V prípade, ak žiak nezodpovie na otázku, bez ohľadu na to, na aké políčko na aké políčko vy mal stúpiť, 1 kolo stojí a pokračuje v hre nasledujúci spoluhráč. „Kľúč" od hradu Karola Veľkého získava žiak, ktorý sa ako prvý dostane na políčko č.26.

Púnska vojna

 

 

- je didaktická hra , ktorá sa taktiež dá využiť na opakovacej hodine dejepisu, na krúžkovej činnosti, i pri práci s deťmi v školských kluboch.

Základný námet tejto rebríkovej hry som prevzala z prílohy nemeckého časopisu JUMA s názvom TIPP č.1/2001. Základný hrací plánik som obohatila o vojačikov rímskej a kartáginskej armády a pravidlá hry som prispôsobila dejepisnej tematike.

Ku kre potrebujeme rovnaké pomôcky, ako ku predchádzajúcej, teda hrací plánik, hracie kocky a figúrky z hry Človeče...

Pravidlá: Hráč postupuje podľa toho, aké číslo hodí. Hádzať má právo až po zodpovedaní otázky týkajúcej sa dejepisného učiva, ktorú si vyťahuje náhodne z  košíka s otázkami. Ak svojou figúrkou stúpi napr. na políčko 4 a správne zodpovie na otázku, ktorú si vytiahol, postupuje po rebríku na políčko č.15, rovnako z políčka 7 na políčko č.12. Ak stúpi na políčka č.19 a 22 ocitá sa v zložitej situácii, lebo ak náhodou nesprávne odpovie na otázku, musí sa vrátiť z políčka č.22 na políčko č.11, podobný postup je pri políčku č.19, odkiaľ sa vráti na políčko č.14. Samozrejme vyhráva ten hráč, ktorý sa ako prvý v poradí dostane do cieľa.

Úlohou učiteľa dejepisu je viesť žiakov k osvojeniu vedomostí pomocou efektívnych a inovatívnych foriem a metód vyučovacieho procesu. Napriek tomu, že prácu učiteľov uľahčuje moderná technológia, mali by sme dať priestor aj didaktickým hrám a súťažiam .   Patria medzi obľúbené aktivity detí na vyučovacích hodinách a ich prínos je v tom, že si žiaci majú možnosť zopakovať učivo hravou formou.                  

Súvisiace články

11.12.2016 14:15

Sebahodnotenie škôl – jedna z foriem zlepšenia kvality škôl

Po zverejnení posledných výsledkov medzinárodných testovaní vo vybraných oblastiach vzdelávania sa opäť celá spoločnosť na Slovensku chytila za hlavu a zaplakala. Tí čo v školách pracujú, poznajú denno-dennú realitu a vidia ju ...
09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...