Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
16.03.2020 10:12

Vyššie myšlienkové procesy vo vyučovaní

Rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov vo vyučovaní je zväčša založené na zapamätaní si učiva a porozumení. Tradičný model vzdelávania je zameraný len na oboznamovanie žiakov s novým učivom, pričom podľa Bloomovej taxonómie edukačných cieľov by mal byť výchovno-vzdelávací proces zameraný aj na aplikáciu, analýzu, hodnotenie a tvorivosť.

Vyučovacia hodina má 45 minút. Je to dostatok času na to, aby učiteľ pripravil hodinu tak, že žiak bude mať príležitosť na rozvoj celého spektra kompetencií? Ak  sa pozrieme len na rozvoj poznávacích kompetencií, je potrebné, aby učiteľ nezabudol na rozvíjanie vyšších myšlienkových procesov, ktoré by nemal opomenúť, ak chce, aby žiak vykonával činnosti súvisiace s analyzovaním, hodnotením a tvorivosťou. Prax ukazuje, že vyššie myšlienkové procesy vo vyučovaní sú implementované zo strany učiteľov len ojedinele. Učitelia nastavujú spravidla vyučovaciu hodinu tak, že sa u žiakov rozvíja len zapamätanie, porozumenie a niekedy aj aplikácia, aby si žiaci precvičili a vedeli použiť osvojené vedomosti. Pri aplikačných úlohách sú však vyberané príklady na mechanické doplňovanie a napodobňovanie, pričom sa zabúda na úlohy v konkrétnej situácii z praxe. Preto je aj aplikačná časť zväčša len čiastočne splnená vo vyučovaní. Nadiktovať žiakom vzorový príklad, ktorý si odpíšu z tabule alebo učebnice do zošitov a potom len dopĺňajú do vzorového príkladu iné údaje, to nie je efektívna aplikácia. Aplikovať znamená použiť osvojené vedomosti v konkrétnej neznámej situácii, vedieť nielen vybrať, ale aj demonštrovať a interpretovať niečo nové na základe získaných vedomostí.

Zaradenie úloh, ktoré podporujú schopnosť žiaka použiť pri ich riešení analýzu má svoje opodstatnenie, nakoľko žiak je súčasťou systému informácií, s ktorými sa stretáva každý deň a mnohé sú pre neho nové. Pri rozbore informácií vo vyučovaní je dôležité, aby vedel s informáciami pracovať, systém informácií rozdeliť na menšie prvky, porovnávať vzťahy medzi získanými informáciami, porovnávať vzťahy medzi nimi, identifikovať príčiny vzťahov, vedieť zoskupiť informácie hierarchicky na základe vzájomnej interakcie. Súčasťou tohto procesu je zdôvodňovanie, na základe čoho prišiel k určitému záveru pri riešení konkrétnej úlohy, špecifikácia a kategorizácia. Pri riešení analytických úloh vykonáva žiak činnosti zamerané na koordinované motorické aktivity.

Pri úlohách zameraných na hodnotenie sa má žiak naučiť odôvodňovať a argumentovať na základe osvojených vedomostí. Nestačí len povedať dobre alebo zle, je potrebné zdôvodniť prečo a argumentačne prísť ku konkrétnemu záveru. Žiak má vedieť posúdiť správnosť, pravdivosť, presnosť a efektívnosť riešenia úloh zadaných učiteľom. Zároveň by mal dokázať činnosti meniť a prispôsobovať náročnosti úloh a zmeneným podmienkam. Mal by dostať príležitosť hodnotiť rôzne výsledky riešenia v rôznych situáciách, kedy sa pri zmene podmienok musí vedieť rozhodnúť a argumentačne zdôvodniť výsledok.

Rozvíjanie tvorivosti si vyžaduje nové spôsoby motorickej činnosti. Žiak v procese učenia sa má vedieť formulovať hypotézy na základe získaných poznatkov, riešiť problémy, na základe stanovených kritérií tvoriť plán, postup riešenia, má vedieť vytvoriť správu, vlastný návrh, popr. nejaké produkt. Súčasťou učenia sa žiaka je integrácia získaných poznatkov do vyšších celkov, riešenie problémov a problémových úloh na základe určitých kritérií, ktoré zohľadňujú možnosť uplatnenia nových spôsobov motorickej činnosti vo vyučovacom procese.

Každá činnosť žiaka vo vyučovaní by mala byť realizovaná s ohľadom na osobnostný rozvoj každého žiaka, preto je nevyhnutné zakomponovať do každej vyučovacej hodiny také činnosti, ktoré zohľadňujú potreby každej osobnosti na vyučovaní. Diktovanie poznámok a odpisovanie z tabule nie sú činnosti, pri ktorých sa žiak naučí analyzovať, hodnotiť a tvoriť. Je potrebné sa zamyslieť, akým spôsobom má byť žiak motivovaný a aktivizovaný vo vyučovaní.

Súvisiace články

09.10.2016 14:30

Stretnutie s výchovnými poradcami

Každý rok sa stretávajú riaditelia stredných škôl za okrúhlym stolom s výchovnými poradcami základných škôl, aby spolu diskutovali o možnostiach stredoškolského štúdia, nábore žiakov 9.ročníkov, spolupráci medzi základnými a st...
22.11.2018 16:09

Výstava Tvár Kontrastu vás osloví

Tvár Kontrastu je názov výstavného podujatia, ktoré usporiadala Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s  úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenským kultúrnym centrom v Našiciach. Slávnostne bolo sprístupnené...
15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej š...