Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
06.03.2019 16:33

Výstava Listování Slovenskem

Výstava Listování Slovenskem je verejnosti prístupná od 14.02.2019 do 30.03.2019 v Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave. Hlavnou autorkou odborného podujatia je vyštudovaná kulturologička a historička Mgr. Monika Kapráliková, PhD., ktorá výstavu zostavila za pomoci knihovníka Památníka národního písemnictví v Prahe PhDr. Karela Kolaříka, Ph.D. Je výlučne určená pre návštevníkov knižničného priestoru.

Z koncepčného hľadiska výstava mapuje stav vydanej slovenskej literatúry v českých nakladateľstvách v rokoch 1918-1939, reflektuje významné partnerské projekty Čechov a Slovákov, knižné publikácie, antológie, učebnice, slovníky s tematikou prírody, ľudovej kultúry a historického vývinu spomínaných národností. Výstava je spracovaná vo forme prehľadných informačných tabúľ s bližšími popiskami, vyobrazenými knižnými publikáciami, fotografiami osobností literárneho a umeleckého života skúmaného obdobia.

V období prvej Československej republiky existovali aj legendárne nakladateľstvá Leopolda Mazáča, Františka Borového, Melantrichova knižnica, a pod. Pokrokové myšlienky vyslovila aj Edícia mladých slovenských autorov(dalej EMSA). Nakladateľstvo Leopolda Mazáča zabezpečovalo vydávanie mesačníka s literárnou a umeleckou tematikou Elán s cieľom rozvíjania českého a slovenského kultúrneho dialógu. Kľúčovým predstaviteľom EMSA bol básnik Ján Smrek, pracovník nakladateľstva Leopolda Mazáča, ktorý sústredil okolo seba skvelý tím nadšencov konkrétne prozaika, redaktora Štefana Letza a kmeňového výtvarníka Martina Benku. Nakladateľstvo Františka Borového sa špecializovalo na vydávanie českej poézie a prózy. Melantrichova knižnica realizovala preklady diel autorov, zväčša ruskej proveniencie L. N. Tolstého, I. S. Turgeneva, F. M. Dostojevského, vydávala časopis Slovenské smery umelecké a kritické, na jeho redigovaní sa podieľali Emil Boleslav Lukáč a Ján Jesenský(od novembra 1933). Od roku 1935 sa na vydávaní časopisu Slovenské smery umelecké a kritické podieľalo bratislavské nakladateľstvo Etos. Prelomové obdobie sme zaznamenali medzi rokmi 1928-1938, kedy prekvitali aktivity hnutia pražskej družstevnej práce aj s románovými dielami Mila Urbana Živý bič, Petra Jilemnického Pole neorané, Kus cukru a pod. Súťaž o najlepší román družstevnej práce v roku 1937 vyhral Peter Jilemnický, ktorý sa umiestnil na prvom mieste s dielom Kompas v nás. Výnimočný ohlas v danom období získala aj tvorba revolučných výtvarníkov, ide o Štefana Bednára, Janka Alexyho, Kolomana Sokola a iných.

Celkový dojem z výstavy hodnotíme pozitívne pre bohatú faktografickosť a najmä pútavosť, či výstižnosť spracovania problematiky. Dozviete sa nové a nové informácie, poprípade získate motiváciu ako čitateľ ponoriť sa do hodnotných príbehov vybraných knižných diel.