Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
26.01.2016 19:45

Vzdelávame sa pre potreby pedagogickej praxe

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici umožňuje pedagógom zvyšovať ich odbornosť a poskytuje im priestor na ich osobnostný rozvoj v práci učiteľa a majstra odbornej výchovy.

Vzdelávanie na tejto škole nie je len o kreditoch, ale aj o zvyšovaní kvalifikácie tých, ktorým kvalita vzdelávania nie je ľahostajná. V rámci modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa vedia skalickí učitelia zmobilizovať a vytvoriť skupiny tak, aby mohlo vzdelávanie prebiehať na pôde školy, v ktorej pracujú. Moderné priestory školy s potrebným materiálnym a technickým vybavením je ideálnym miestom na získanie potrebných vedomostí a zručností, ktoré následne využívajú vo svojej pedagogickej praxi.

Pedagógovia z SOŠ strojníckej v Skalici už absolvovali niekoľko vzdelávacích programov, ktoré boli zamerané na využívanie výpočtovej techniky v pedagogickej praxi. Mnohí už absolvujú programy bez potreby získania kreditov. Ich vzdelávanie nie je o naháňaní kreditov, ale o potrebe získania toho, čo potrebujú pre vyučovanie svojich predmetov. Všetky vzdelávacie programy sú vyberané podľa požiadaviek školy a jej zamerania. Programy absolvované cez inštitúcie, ktoré sú poskytovateľmi akreditovaných vzdelávacích programov, obsahovo spĺňajú požiadavky školy s technickým zameraním.

Program a priebeh vzdelávania učiteľov a majstrov odbornej výchovy sú vždy naplánované tak, aby nebolo narušené vyučovanie na škole. V priebehu dňa sú tak pedagógovia nielen učiteľmi ale aj žiakmi. Mnohí sa zhodli na tom, že aj tak sa dá predísť „vyhoreniu“, o čom sa intenzívne diskutuje. Udržať sa v pedagogickej kondícii je možné vzdelávaním a sebavzdelávaním. Nie je nič lepšie, ako sa stretnúť s kolegami v učebni a pripomenúť si študentské časy.

Súvisiace články

03.12.2016 15:45

Na SOŠ technickej v Tlmačoch hľadali Nádejných technikov

Žiaci základných škôl si zmerali svoje sily v technických vedomostiach a zručnostiach. Mali prípravu pre technickou olympiádou.
30.01.2016 13:15

Udržujeme sa v pedagogickej kondícii

Dosahovanie pozitívnych výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese nás vedie k zvyšovaniu kvalifikácie učiteľov, potrebe kariérneho rastu, potrebe vzdelávať sa a k spolupráci s odborníkmi. Súčasťou vzdelávania učiteľov sú aj str...