Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.11.2018 16:21

Z osláv 60. narodenín ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave

ZŠ a MŠ Kráľa Svätopluka v Šintave, spolu s rodičmi,priateľmi školy a hosťami, v týchto dňoch zažila milú slávnosť – oslavy 60.výročia založenia školy.

Na 6. november 2018, kedy sa konali oslavy 60.výročia založenia školy v Šintave budú všetci jej účastníci dlho spomínať.

Okolo 10 ej hodiny sa začali schádzať deti, rodičia, učitelia a pozvaní hostia. Na nádvorí školy ich vítali žiaci a vždy usmiaty a ústretový riaditeľ školy, PaedDr.PhDr. Martin Bodis, PhD.

Po privítaní hostí bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa starostom obce, riaditeľom školy a predsedom žiackeho parlamentu. Hostia narodeninových osláv školy mali možnosť prezrieť si učebne školy a škôlky, odborné učebne , telocvičňu … Všade ich čakali žiaci a učitelia, ktorí im radi priblížili svoju činnosť a zodpovedali na ich otázky.

Následne sa všetci účastníci podujatia presunuli do Kina Nova v Seredi, kde sa konal slávnostný program, kde nechýbal tanec, spev, veselé scénky, ale ani príhovory hostí a riaditeľa školy, ktorý vo svojom príhovore spomenul historické okamihy otvorenia školy, ktoré dnes dokumentujú archívne materiály a spomienkyprvých absolventov šintavskej školy:

Niektorí z Vás možno z rozprávania alebo z iných zdrojov si spomínajú na to, ako bola založená naša škola: Dňa 31. augusta 1958 svitol konečne deň veľkej radosti občanov, ale najmä školskej mládeže ako aj učiteľov. O 10. hodine za prítomnosti zástupcov Povereníctva školstva a kultúry, ONV, KNV a iných úradov, občanov, ako aj žiakov, slávnostne sa otvárala nová 17 triedna Zákl. deväť. škola, v ktorej sa začalo vyučovať 4. januára 1959.

My na históriu nezabúdame a tešíme sa, že predseda vlády SR Peter Pellegrini má záštitu nad týmto 60.výročím.

Za desiatky rokov histórie našej školy sa v zrkadle spomienok vynárajú žiaci, ktorí prispeli k dobrému menu školy, absolventi, ktorí sa veľmi dobre uplatnili a uplatňujú v živote a zastávajú popredné miesta v kultúrnom i spoločenskom živote tu nielen v  tomto regióne."

Vo svojom príhovore nezabudol ani na tých pracovníkov školy, ktorí stáli pri jej zrode, či v neskoršom období sa starali o výchovu a vzdelávanie, o chod školy: „Spomíname si určite s úctou i na významné učiteľské osobnosti, na ľudí, ktorí stáli za katedrami našej školy a ktorí žiakom odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti pri vzdelávaní  a výchove k zodpovednosti, na učiteľov s hlbokým zmyslom pre čestnosť a ľudskosť. Spomíname si na všetkých bývalých učiteľov školy, aj zosnulých."

V závere svojho príhovoru vyjadril presvedčenia,že slávnosť 60.výročia založenia školy a historický odkaz bude silným impulzom pre úspešnú budúcnosť našej školy a odovzdal prítomným pozdravy ústavných činiteľov predsedu vlády a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a tiež ministerky kultúry, ktorí sa slávnosti nemôžu zúčastniť pre rokovanie vlády.

Samozrejme slová riaditeľa školy n nezahŕňali len spomienky a fakty, ale i slová vďaky všetkým tým, ktorí sa do dnešných dní podieľajú a spolupodieľajú so školou na kvalitnom východnovzdelávacom procese šintavských detí.

Osobne sa poďakoval zástupkyniam Mgr. Márii Hrabíkovej a PaedDr. Nine Kubačkovej a ekonómke Ing. Márii Kopálovej.

Na oslavách vzácneho jubilea školy bol ocenený aj jej riaditeľ. PaedDr.PhDr.Martin Bodis,PhD. Ktorý si od predsedu SZPB Ing. Pavla Sečkára, PhD prevzal Pamätnú medailu Jána Nálepku. Spoluprácu so školou, osobitne s riaditeľom školy ocenili vo svojich pozdravoch aj PaedDr. Petra Vágová za Klub riaditeľov spoločnej školy, doc. PhDr. Jarmila Jurová, PhD, dekanka FF UKF v Nitre.
Svoje ďakujem a školu ako takú ocenili aj starosta obce, Miroslav Holička a tiež predsedníčka Rady rodičov, pani Radka Drábiková. Za zamestnancov vyslovala slová uznania riaditeľovi školy Mgr. Zuzana Gregušová. Svojimi príhovormi pozdravili školu aj 1. podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska spolu s JUDr. Štefanom Martinkovičom , PhDr.Libušou Klučkovou , ktorí taktiež ocenili riaditeľa školy - Striebornou cenou Matice slovenskej za presadzovanie vlasteneckých a matičných ideálov a zároveň mu odovzdali aj Ďakovný list predsedu MS.

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú ...
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...