Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
04.05.2016 18:15

Za našimi úspechmi je obrovský kus práce

Keď skalickí strojári získali pred dvomi rokmi významné ocenenie, ani len netušili, že sa k úspechom dopracujú opäť za tak krátku dobu. Spolupráca s najväčším zamestnávateľom v regióne bola najlepšia voľba v rozvoji stredného odborného vzdelávania v strojárskych odboroch. Partneri v odbornom vzdelávaní vedeli, čo potrebuje región a na tom postavili spoločný plán rozvoja školy.

Zástupcovia SOŠ strojníckej Skalica a podniku INA SKALICA spol. s r.o. naštartovali plnenie plánu, ktorý vypracovali v súlade so svojimi požiadavkami. Pri spolupráci je nevyhnutné nájsť cestu, po ktorej je potrebné sa spoločne uberať a hlavne prísť víťazne do cieľa. V tom cieli čakali tento rok na skalických strojárov dve významné ocenenia. Cena ministra hospodárstva SR a cena za inovatívny prístup a technickú tvorivosť vo vzdelávaní posunuli úspešných strojárov do ďalších spoločných aktivít. Nové nápady, inovácia v odbornom vzdelávaní, modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, spoločná prezentácia spolupráce školy a podniku, propagácia strojárskych odborov a rozvoj aktivít v rámci nového Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárov sú zárukou úspešnej spolupráce a plnenia spoločných úloh.

Projektová činnosť školy nie je zameraná len na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na uplatnenie absolventov po ukončení štúdia. Spoločným cieľom školy a partnerského podniku je garancia uplatnenia na trhu práce. Podnik sa intenzívne angažuje v zvyšovaní kvality odbornej prípravy budúcich strojárov, umožňuje im odbornú prípravu na svojich pracoviskách a v rámci teoretického vyučovania sa podieľa na modernizácii priestorov odborných učební. Žiaci v systéme duálneho vzdelávania majú rôzne benefity, ktoré im podnik poskytuje. Škola s podnikom zabezpečujú žiakom čo najlepšie podmienky na vzdelávania a vytvárajú im prostredie, v ktorom spoločne vychovávajú odborníkov pre strojársku výrobu. Škola modernizuje svoje priestory z rozvojových projektov a grantov, ktorých súčasťou je aj finančná spoluúčasť partnerského podniku. Plánovanie rozvoja školy a realizácia jednotlivých aktivít závisí od rôznych zdrojov financovania. Podnik sa podieľa aj na materiálnom zabezpečení školy. Podpora podniku je nevyhnutnou súčasťou ďalšieho rozvoja školy.

V moderných priestoroch školy, školských dielní a školiaceho strediska podniku prebieha odborná prípravy žiakov pod dozorom učiteľov, majstrov odborného výcviku a inštruktorov. Odborníci zo strojárskej výroby sa zúčastňujú vyučovacieho procesu ako konzultanti a pomáhajú inovovať vzdelávacie programy pre jednotlivé profesie. Vedenie školy si uvedomuje, že okrem moderného vybavenia školy je potrebná aj kvalitná príprava pedagógov. Tí zabezpečujú zvyšovanie kvality vyučovania a prípravy žiakov pre budúce povolanie.

Súvisiace články

14.05.2016 11:00

Skalickí strojári úspešní v rozvojovom projekte

Piatok trinásteho sa potešili skalickí strojári pri zverejnených výsledkoch vyhodnotenia rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania a prípravy na rok 2016. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a šp...