Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
26.01.2016 18:15

Záleží nám na odbornosti pedagógov

Učiť na strednej odbornej škole strojárskeho zamerania nie je jednoduché z dôvodu modernizácie strojárskej výroby. Rýchly rozvoj strojárskej výroby vedie pedagógov k štúdiu, rozvoju vedomostí a zručností, vzdelávaniu v oblasti odborných predmetov. Zosúladiť teoretické poznatky s praktickými zručnosťami si vyžaduje kontinuálne vzdelávanie pedagógov aj na pôde podnikov, ktoré spolupracujú so školami v oblasti odbornej prípravy žiakov.

Moderné metódy vyučovania a rozvoj informačno-komunikačných technológií nás nútia pracovať na sebe a rozvíjať svoje kompetencie vo výchovno-vzdelávacom procese. Kariérny rast a kontinuálne vzdelávanie pedagógov v takom obsahu a rozsahu, ako sa ponúka dnes, nemusí byť zneužívaný len na zvýšenie platu. Mnohé vzdelávacie programy sú potrebné pre ďalšie pedagogické pôsobenie v oblasti školstva. Ponúkajú rozvoj vedomostí a zručností ku kvalitnej práci učiteľa, ktorý sa nemôže uspokojiť len s II. stupňom vysokoškolského štúdia. K pedagogickej činnosti potrebuje aj niečo iné, nielen vysokoškolský diplom.

Ak chce učiteľ dlhodobo pôsobiť vo vzdelávacej oblasti, musí učiť tak, aby svojich žiakov zaujal. Nestačí učivo prezentovať monológom a čítať z učebnice. Dnes už potrebujeme k pedagogickej práci súčinnosť s modernými prostriedkami, ktorými poslucháčov zaujmeme a priamo ich zapojíme do výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivizujeme ich k práci na vyučovacích hodín a v prvom rade motivujeme k potrebe hlavne odborného vzdelávania. Aj to je obsahom mnohých vzdelávacích programov, kde učiteľ nadobúda ďalšie zručnosti a podelí sa so svojimi kolegami o skúsenosti z pedagogickej praxe. Okrem moderných metód vyučovania je potrebné aktualizovať poznatky hlavne u učiteľov odborných predmetov, ktorí majú neľahkú úlohu vzdelávať žiakov podľa požiadaviek zamestnávateľov. Programovanie a práca v programoch, v ktorých sa žiaci majú naučiť napríklad technickú dokumentáciu a plánovanie výroby si vyžaduje vzdelávanie v súlade s rozvojom strojárskej výroby. A pri tom je potrebné ovládať technológie výroby a technologické procesy, do ktorých sa implementujú nové metódy.

Na vzdelávaní pedagógov sa podieľajú už aj podniky, s ktorými školy spolupracujú v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Zaškolenie majstrov odbornej výchovy, preškolenie učiteľov odborných predmetov sú súčasťou rozvoja stredného odborného vzdelávania hlavne v systéme duálneho vzdelávania v oblasti strojárstva. Pedagógovia odborných škôl vzdelávajú žiakov v systéme duálneho vzdelávania pre konkrétneho zamestnávateľa. Ten si kladie požiadavky na profil absolventa a úzke prepojenie teórie s praktickým vyučovaním. Preto musí škola zabezpečiť vyučovanie učiteľmi odborných predmetov, ktorí poznajú konkrétne výrobné procesy.

Súvisiace články

13.01.2017 22:00

Zo spomienok Jozefa Karola Viktorina

Rok 2017 je rokom Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského. V tomto roku si však pripomenieme aj niekoľko ďalších výročí významných osobností, ku ktorým patrí i Jozef Karol Viktorin (195.výročie narodenia).
20.02.2017 16:00

Klub riaditeľov spoločnej školy – spoločne cestou spolupráce

V posledných týždňoch začal do povedomia učiteľskej verejnosti intenzívne prenikať nový subjekt – Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). O jeho činnosti sa dozvedáme aj z rozhovoru pani RNDr.Heleny Vicenovej s predsedom KRSŠ...