Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.02.2016 18:30

Zamestnanci podniku si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici spolupracuje s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. v ďalšom vzdelávaní zamestnancov strojárskej výroby, ktorí majú len výučný list a pre ďalší kariérny rast potrebujú absolvovať nadstavbové štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Škola ponúka dva študijné programy dvojročného nadstavbového štúdia, strojárstvo – podnikanie a služby, podnikanie v remeslách a službách, ktoré môžu uchádzači absolvovať v dennej alebo externej forme štúdia. Tí sa viac uchádzajú o externú formu štúdia popri zamestnaní, keďže musia pracovné povinnosti zosúladiť so študijnými. To však pre mnohých uchádzačov nie je jednoduché. Často im chýba pevná vôľa k plneniu si študijných povinností. Preto štúdium v externej forme štúdia úspešne ukončí len malé percento z prijatých uchádzačov. Štúdium často úspešne ukončia tí, ktorí sa chcú dostať na vyššiu pozíciu a tam už je maturita podmienkou. Motivovaní sú nielen zaujímavou odbornou prácou, ale hlavne platom. Zamestnávateľ si určuje podmienky na zaradenie pracovníkov podniku na pracovné pozície, pričom dobre vedia, aké predpoklady musia zamestnanci splniť, aby mohli vykonávať pracovné činnosti na jednotlivých segmentoch.

V podniku sú zamestnaní bývalí absolventi učebných odborov SOŠ strojníckej v Skalici, ktorí sa aj po rokoch vrátia a zasadnú do školských lavíc v rámci ďalšieho vzdelávania. Vrátiť sa po rokoch do školy je pre mnohých problém. Trpezlivosť, schopnosť sústrediť sa na výklad, spolupráca s učiteľom počas vyučovacích hodín, konzultácie, pravidelná príprava na vyučovanie a ešte k tomu skúšanie, to niektorých odradí a štúdium zanechajú. Sú však aj takí, ktorí dokážu so sebou bojovať, premôcť sa a jednoducho si povedia, že sa dostanú do cieľa. To je ale len malé percento z tých, ktorým chceme pomôcť pri zvyšovaní kvalifikácie potrebnej k ďalšiemu odbornému rastu v strojárskom podniku.

Súvisiace články