Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou školou.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne vstúpiť do systému duálneho vzdelávania s vybranou strednou školou, je potrebné oboznámiť sa s platnou legislatívou o odbornom vzdelávaní a príprave, o výchove a vzdelávaní v strednej odbornej škole, so vzorovými učebnými plánmi a osnovami pre systém duálneho vzdelávania v tých študijných a učebných odboroch, v ktorých chce v spolupráci so strednou školou duálne vzdelávať žiakov. Okrem výberu strednej odbornej školy je nevyhnutné vybrať odbory, v ktorých má záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Tie vyberajú zamestnávatelia zväčša podľa požiadaviek trhu práce a s ohľadom na profesie, ktoré potrebujú obsadiť vo svojich výrobných prevádzkach. Zamestnávateľ zadefinuje odbory štúdia pre praktické vyučovanie a počty žiakov, s ktorými má záujem uzatvoriť učebnú zmluvu. Počet žiakov musí byť v súlade s kapacitou pracoviska praktického vyučovania. Zamestnávateľ si určí po dohode s vybranou školou podmienky systému duálneho vzdelávania v súlade s platnou legislatívou.

Pri výbere strednej odbornej školy je nevyhnutné mať dostatok informácií o odboroch štúdia, kvalite školy, personálnom a materiálnom zabezpečení, referenciách, výchovno-vzdelávacom procese. Výhodou pre školu je, ak pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy a má dobré referencie stavovskej alebo profesijnej organizácie. Rozhodujúce je, či má škola záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania a v akom rozsahu. Ak áno, nasledujú rokovania, pri ktorých sa zamestnávateľ dozvie informácie o vyučovacom procese, školskom vzdelávacom programe, odboroch štúdia, úspechoch školy, spoločných zámeroch a koncepcii rozvoja odborného vzdelávania. Ak sú informácie pre zamestnávateľa dostatočné a obidve strany sa dohodnú, môže škola so zamestnávateľom uzatvoriť zmluvu o duálnom vzdelávaní. V tomto procese majú výhodu tí zamestnávatelia, ktorí už s vybranou školou spolupracovali v minulosti pri zabezpečení praktického vyučovania žiakov priamo vo svojich výrobných priestoroch na základe podpísanej zmluvy. Zamestnávateľ musí získať osvedčenie spôsobilosti na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania ešte pred podpísaním zmluvy o duálnom vzdelávaní so strednou odbornou školou.

Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní spolupracuje škola so zamestnávateľom na aktualizácii školských vzdelávacích programov v tých odboroch štúdia, v ktorých bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Po analýze a aktualizácii tematického plánu odborného výcviku v súlade so vzorovými učebnými plánmi a osnovami sa vypracuje návrh na zmeny. Ten prerokuje zamestnávateľ s riaditeľom školy.

Po podpise zmluvy zverejní škola informácie o možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania na svojej webovej stránke a spolupracuje so zamestnávateľom pri nábore žiakov základných škôl. K prihláške žiaka na strednú školu musí byť priložené potvrdenie podniku o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Podmienky prijímacieho konania určí riaditeľ školy v spolupráci so zamestnávateľom. Keďže ide o administratívne náročný proces, zamestnávateľ by si mal určiť svojho koordinátora duálneho vzdelávania, zodpovednú osobu za duálne vzdelávanie. Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok môže byť podpísaná učebná zmluva medzi žiakom, zákonným zástupcom žiaka a zamestnávateľom.

Súčasťou spolupráce zamestnávateľa so strednou školou je inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu s ohľadom na skvalitňovanie vyučovacieho procesu, vypracovanie učebných materiálov, školenia majstrov odbornej výchovy a inštruktorov.

Súvisiace články

12.02.2017 12:15

Vrátili sa nadšení, obohatení o novú skúsenosť

Kto? Študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch Odkiaľ? Zo súťaže JA Social innovation Camp
09.05.2017 18:45

Staral sa o rozvoj školstva a vzdelanosti,miloval knihy a históriu

Dnes si pripomíname 163. výročie úmrtia Michala Rešetku( 2.9.1794 , Bobot - 9. 5.1854, Horná Súča). Jeho dielo a knižnica plnili veľkú úlohu v národno-buditeľskom hnutí.