Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.08.2017 20:45

Zaujímavosti z archívu

Okrem toho, že archívne dokumenty sú cenným historickým prameňom, ponúkajú aj množstvo zaujímavostí, ktoré sú pre nás neraz impulzom k porovnávaniu, k analýze...

 

Dnes vyberáme z OZNAMOV I. Gymnázia v Nitre ( 1938/39 – 1946/47 ):

Vstup do ústavu je dovolený len na vyučovanie a na podniky,ktoré sa konajú s vedomím riaditeľstva, alebo profesorského zboru.

Po vyučovaní každý hneď opustí ústav.

Vstupovať do cudzích tried je zakázané.

Žiaci sa môžu zdržovať do odchodu vlaku v učebniach na prízemí a to žiačky v VII.B triede a žiaci v II.B, musia sa tu však slušne chovať, inak budú z ústavu vykázaní...


Na vyučovanie prichádzajte včas, ale zas nie priskoro – nanajvýš ¼ hod. pred začiatkom vyučovania. Pred prvou hodinou sa neslobodno zdržovať na chodbách.

Každý si sadne v triede na svoje miesto a pripravuje sa v tichu na hodinu.


Slušný človek dbá, aby miestnosti, v ktorých sa zdržuje boli čisté. Neodhadzujte teda papier , kriedu a zbytky jedla na dlážku, ani do pľuvátok. Na to sú bedne v triedach a vo výklenkoch okien na chodbách.


Je neslušné v ústave hvízdať, vykrikovať a vyspevovať. Neslobodno sa naháňať na chodbách, v triedach a pristupovať ku katedre.


Šetrite školský majetok. Kto spôsobí nejakú škodu, nahradí ju a bude potrestaný.


Pripomína sa znova i výnos o návšteve biografov, podľa ktorého je povolená návšteva biografu len na predstavenia, ktoré sú označené ako vhodné pre mládež a len s výslovným svolením profesora triedneho.


Zameškané hodiny ani žiakom dochádzajúcim vlakom nebudú trvale ospravedlňované.

Vidiecki žiaci majú mať v meste podľa predpisov vhodný útulok (u spolužiakov a pod.) , kde majú bývať od príchodu vlaku do počiatku vyučovania , cez obeda od príchodu vlaku do počiatku vyučovania, cez obeda od skončeného vyučovania do odchodu vlaku (autobusu).


Zdroj: MV SR, ŠA v Nitre, Pobočka Nitra .Fond I. Gymnázium v Nitre ( Štátne slovenské gymnázium,Štátne gymnázium ). Oddelenie Oznamy.