Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.01.2019 09:27

Zaujímavosti z archívu

 

K dôležitým zdrojom poznania o dobách minulých patria aj archívne materiály. Aj v Štátnom archíve v Nitre je uložených mnoho zaujímavých dokumentov, novín, matričných kníh a i., v ktorých nachádzame zaujímavé informácie aj z pera jednej z osobností slovenského národnoobrodeneckého hnutia, Juraja Holčeka, ktorý na konci kalendárneho roka rok – čo rok zapisoval dôležité udalosti odohrávajúce sa nielen v obci jeho pôsobenia,ale i v spoločnosti.

Čítanie zápisov Juraja Holčeka nám približuje vierohodne dobu, v ktorej žil, jeho zmýšľanie a snahu o zlepšenie životnej úrovne a vzdelanosti nášho ľudu .

 

Čo napísal pred 170 rokmi - v roku 1848?

...15 marca sa začala košútovská revolúcia, ktorá si vzala za cieľ ústavu pre Uhorsko a slobodu pre maďarský národ. Vojnové udalosti rokov 1848 – 1849 zanechali Slovensko vo veľmi žalostnom stave. Dvakrát sa dostalo Slovensko do rúk košútovských vojsk. …."

 

V roku 1849 napísal:

„ Tohto roku v noci z 2. na 3.júna prišlo na Dolný Ohaj a na Hul asi 10 tisíc uhorských vojakov s 25.kanónmi. Toto vojsko sa tu zdržalo v nedeľu, pondelok. Utorok a v stredu odišlo. Obyvatelia si od vojakov veľa vystáli, museli im dávať stravu. Medzi vojskom vypukla cholera. Zomrelo tu 5 vojakov a cholera sa preniesla aj na obyvateľstvo. V huli zomrelo na choleru 9 a na Ohaji 14 ľudí. Tá istá armáda sa vrátila po bitke pri Pate a Šintave a zdržala sa tu 6 dní, t.j. Od 1. do 7. júla zanechajúc po sebe smutnú spomienku..."

 

Kto bol Juraj Holček?

Juraj Holček sa narodil 5. apríla 1811 v mnohodetnej mlynárskej rodine v Budmericiach . V kruhu svojej rodiny bol vedený k láske k slovenskému ľudu, v čom ho podporovali i jeho učitelia. Mladý Juraj sa rozhodol pre kňazskú dráhu. Študoval v Modre, Bratislave, Komárne, Segedíne, Trnave. V roku 1835 sa naplnil jeho cieľ – bol vysvätený za kňaza. V tomto roku začal svoju kňazskú dráhu ako administrátor v Slovákmi osídlenej pilíšskej obci Kostolec (Kestúc) pri Ostrihome. Tu nastúpil na zastupovanie chorého farára dňa 30. septembra 1835.

Ešte v tom istom roku bol preložený do Majcichova, kde pôsobil ako kaplán. V rokoch 1836-37 administrátorom v Jablonici a potom opäť takmer sedem rokov kaplánom v Trstíne.

Miesto farára a tým aj prvú faru dostal v roku 1843 vo Veselom pri Piešťanoch, odtiaľ v roku 1848 prešiel do Dolného Ohaja. Na fare v Dolnom Ohaji – s filialkou Hul pôsobil 17 rokov. V roku 1865 nastúpil na posledné miesto svojho pôsobenia, na faru do Jasovej (okres Nové Zámky), kde pôsobil do svojej smrti 4. mája 1869.

Na všetkých pôsobiskách popri svojej práci duchovného pomáhal nadaným študentom pri ďalšom vzdelávaní a ako ich mecén mal radosť, že z mnohých sa stali poprední odborníci v zvolených odboroch.

Aktívne sa zapájal do budovania škôl v obciach, kde pôsobil, dokonca na nich sám aj vyučoval. Venoval sa vinohradníctvu a zaujímal sa aj o ľudové liečiteľstvo. Pozorne sledoval životnú cestu mnohých nadaných študentov, ktorým pomáhal na ceste za úspechom. K týmto študentom patrili Ján Holček - vo Viedni zostrojil vodný stĺpový stroj, Štefan Noel - vyštudoval maliarstvo a Ján Luca - autor viacerých vynálezov vo Viedni. Juraj Holček ako zakladateľ alemnea pri banskobystrickom gymnáziu často odprevádzal svojich kandidátov na štúdia.

Juraj Holček sa venoval aj publicistickej činnosti, vo svojich príspevkoch poukazoval na problémy pospolitého ľudu. Podporoval vznik a činnosť spolkov triezvosti, ktorých ústrednou myšlienkou bola obrana pospolitého ľudu pred pijanstvom. Svoj prvý spolok založil počas pôsobenia vo Veselom. Osobne stýkal s viacerými významnými osobnosťami slovenského národného života . Ján Francisci vo svojich spomienkach ho opisuje,ako viedol štyroch detvianskych mládencov na Slovanský ples do Viedne na fašiangy r.1850: „ Na Ohaji sme zatiahli na nocľah k Ďurkovi Holčekovi, tamojšiemu katolíckemu farárovi, ktorého sme síce na takej ceste prekvapili, ale nám bol rád , učastoval a vystrojil nás všetkých hojne a ochotne." ( 1 )

Ako sa vyvíjal vzťah Holčeka k spisovnej slovenčine?
Do roku 1846 bol Juraj Holček ako katolícky farár tvrdým bernolákovcom. V auguste 1846 v 38. čísle Orla Tatranského uverejnil Osvedčenie, že prečítanie Štúrovho spisu „Nárečja slovenskuo" ho presvedčilo a pripája sa k stredoslovenčine ako spisovnému jazyku. O rok neskôr prostredníctvom časopisu Orol Tatranský pozval všetkých zakladateľov spolkov triezvosti k nemu do Veselého na poradu, kde sa vtedy dohodli na pristúpenie k spoločnej slovenskej veci. V roku 1847 sa zúčastnil výročného zhromaždenia prvého celoslovenského kultúrneho spolku Tatrín v Čachticiach, ktorého sa zúčastnilo až 18 katolíckych kňazov. Najväčšia pozornosť na ňom bola venovaná kodifikovaniu spisovného jazyka. V tom istom roku z dôvodov schválenia stanov spolku, deputácia členov Tatrína, v ktorej bol aj Holček, obrátila sa na vládu a snem o potvrdenie stanov. Udalosti na jar roku 1848 zmarili tento zámer. Holček nechýbal ani medzi účastníkmi memorandového vyslanectva v Pešti, 27. júna 1861. (2)

 

 

Poznámky

 

1. Feješ,Vladimír ml.: Juraj Holček , www.dolnyohaj.sk/historia/holcek.htm

2. Tamtiež

foto: busta Juraja Holčeka na mieste jeho posledného pôsobiska,v obci Jasová. Autor busty: Tibor Szilágyi.

Súvisiace články

04.12.2020 19:32

Petržalské hájovne

Petržalské hájovne predstavujú nezvyčajný unikát jednej z najvyhľadávanejších bratislavských mestských častí. Svojím spôsobom dokumentujú svedectvo kultúrno-historickej pamäti obyvateľov sídliska(v nedávnej minulosti vidieckej ...