Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
27.12.2018 11:52

Zmyslové preferencie žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov

Učitelia cudzích jazykov to poznajú. Vybrať vhodný učebný štýl pre žiakov, aby sa naučili cudzie jazyky na komunikatívnej úrovni a k tomu ešte použiť vhodné aktivizujúce metódy, to je niekedy náročnejšie, ako pripraviť interaktívne cvičenia na rozvoj jazykových kompetencií.

Žiaci vo vyučovaní cudzích jazykov používajú rôzne zmysly. Niektorí chcú viac počúvať nahrávky k textom a cvičeniam, iní chcú viac čítať a písať, druhí kričia, že chcú opisovať obrázky a fotografie, ďalší chcú vypracovať projekt k preberanej téme. A učiteľ potom nevie, čím skôr začať. Čím viac žiakov, tým viac zmyslových preferencií a ich kombinácií vo vyučovaní.

Ako efektívne učiť cudzie jazyky?

Dôležité je uvedomiť si, akých žiakov máme v triede, koho učíme a čo naši žiaci preferujú vo vyučovaní. Zvoliť učebný štýl podľa toho, čo preferujú žiaci, môže byť veľmi náročné, ak máme v triede heterogénnu skupinu žiakov s rôznymi zmyslovými preferenciami. Vybrať si môžeme zo štyroch učebných štýlov podľa zmyslových preferencií, vizuálno-neverbálny, auditívny, vizuálno-verbálny, kinestetický.

O efektívnosti vyučovacej hodiny hovoríme vtedy, ak splníme očakávané ciele, žiak získa vedomosti a zručnosti potrebné k ďalšiemu rozvoju jazykových kompetencií, je motivovaný do ďalšej práce a má záujem sa ďalej vzdelávať. Preto je potrebné, aby učiteľ pripravil vyučovaciu hodinu v súlade s potrebami žiaka s ohľadom na jeho osobnosť, sociálny rozvoj, jazykovú úroveň.

Na začiatku vyučovacej hodiny cudzieho jazyka preferujú žiaci vizuálno-neverbálny učebný štýl. Väčšina žiakov chce vidieť pekné prezentácie s obrázkami, fotografiami, ilustrované mapy, filmy, videozáznamy a projektové práce. V tejto fáze je dôležité pozorovanie a informácie, ktoré si pamätajú na základe vizuálneho podnetu. Žiaci si píšu vlastné poznámky na základe pozorovania učiteľa, učebných pomôcok a multimédií.

V cudzom jazyku je dôležité počúvanie s porozumením, preto nesmieme zabúdať na auditívne prvky vo vyučovaní. Súčasťou každej vyučovacej hodiny je počúvanie nahrávok k textom a cvičeniam, rozprávanie učiteľa. Pri nahratých a hovorených textoch je dôležité intonačne zvýrazniť tie časti, ktoré sú pre žiakov dôležité a podstatné k rozvoju komunikačných zručností. Žiak by však nemal len počúvať. Vyučovacia hodina by mala mať zakomponované prvky vzájomnej komunikácie, rozhovor medzi žiakmi formou dialógov na zvolenú tému, diskusiu v skupinách. Podstatou je odbúrať strach u žiakov z rozhovoru v cudzom jazyku.

V triedach nájdeme veľa žiakov, ktorí uprednostňujú vizuálno-verbálny učebný štýl. Tí sa chcú učiť pri čítaní textov. Učiteľ píše poznámky na tabuľu alebo si ich pripraví v prezentácii k preberanému učivu. Títo žiaci potrebujú pracovné listy s textami, lebo si viac pamätajú písané a tlačené texty. Žiaci si radi pripravujú projektové práce, ktoré vedia prezentovať v skupine a v triede.

Ak chceme, aby vyučovacie hodiny boli úspešné a výstupy čo najlepšie, je potrebné vybrať a kombinovať učebné štýly podľa toho, čo preferujú žiaci v rámci svojich zmyslov, ako sa dokážu čo najefektívnejšie učiť, čo potrebujú k tomu, aby ich učiteľ priviedol k pozitívnym výsledkom. Vieme, čo môžu naši žiaci dosiahnuť. Preto by sme mali učiť tak, aby výchovno-vzdelávacie výsledky boli čo najlepšie.