Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
29.09.2020 12:16

Zo školského prostredia k dištančnému vzdelávaniu

Mimoriadne situácie nás vedú k hľadaniu alternatív vyučovacieho procesu. Aj keď niektoré školy aktívne využívajú dištančné vzdelávanie k rozvoju komunikačných zručností žiakov prostredníctvom informačno-komunikačných technológií dlhodobo, mnohé si našli cestu k tejto forme vzdelávania až počas mimoriadnej situácie. Súčasťou osobnostného a sociálneho rozvoja žiaka je aj jeho komunikačný profil naviazaný na rôzne formy vzdelávania. A práve pri dištančnom vzdelávaní môže žiak nadobudnúť potrebné zručnosti súvisiace s používaním informačno-komunikačných technológií.

Úlohou učiteľa je nastaviť organizáciu dištančného vzdelávania tak, aby žiak plnohodnotne nadobúdal potrebné vedomosti a rozvíjal si svoje zručnosti v rôznych oblastiach a napĺňal ciele jednotlivých vyučovacích predmetov. Analýza poskytnutých a vyhľadávaných informácií, ich aplikácia pri riešení zadaných úloh by mali byť základom rozvoja analytického a kritického myslenia žiakov. Mnohí učitelia sú natoľko tvoriví, že pri práci so žiakmi vedia pripraviť zadania s cieľom kontinuálne rozvíjať ich vedomosti a zručnosti tak, aby boli schopní úspešne vyriešiť aplikačné úlohy. Tie je potrebné nastaviť s ohľadom na aktívne učenie sa žiakov, ktoré nespočíva len v zapamätaní si preberaného učiva. Žiak má preberať zodpovednosť za vlastné učenie. Učiteľ má umožniť žiakom pri ich učení pochopiť preberané učivo, aplikovať získané poznatky a analyzovať nové informácie. Porozumenie a vlastná interpretácia učiva žiaka vnútorne motivuje, čím sa proces učenia stáva hodnotnejší a prijateľnejší aj pre žiakov menej úspešných vo výchovno-vzdelávacom procese. A to je dôležité, aby učenie bolo prístupnejšie, žiaci dokázali riešiť aj náročnejšie úlohy, pri ktorých sa vyžaduje transfer informácií medzi žiakmi. Pocit zodpovednosti a tímovej práce nielen medzi žiakmi, ale aj medzi žiakmi a učiteľom, vzbudzujú potrebu úspešného riešenia zadaní a úloh, pri ktorých žiak uplatňuje nadobudnuté vedomosti. Ak je žiak vnútorne motivovaný a učiteľ dokáže v ňom vzbudiť pocit zodpovednosti, nie je ťažké kvalitne pripraviť a vzdelávať žiakov dištančnou formou. To si vyžaduje aktívnych učiteľov, ktorí vedia navzájom spolupracovať, potrebné materiálno-technické vybavenie školy a dostatočnú zdatnosť učiteľov pre efektívne vyučovanie dištančnou formou vzdelávania. Zručnosti v ovládaní informačno-komunikačných technológií však nestačia. Koncepčný zámer efektívneho dištančného vzdelávania si vyžaduje aj didaktickú a odbornú zdatnosť učiteľov.

V procese dištančného vzdelávania je dôležité, aby žiaci úlohy nielen plnili, ale aby rozmýšľali nad tým, čo robia. Preto je potrebné si uvedomiť, že okrem stanovených cieľov, ktoré majú byť jasné pre učiteľa a žiakov je potrebná pozitívna klíma v skupinách, vzbudenie zvedavosti a zmysluplnosti učenia u žiakov, kreatívny prístup žiakov k riešeniu zadaní a prístup k diskusii. Ak učiteľ pošle žiakom pracovný list, ktorý majú vypracovať, nemožno hovoriť o efektívnom dištančnom vzdelávaní, nakoľko im nedal možnosť diskusie a kreatívneho učenia. Rozvoj zručností žiakov si vyžaduje prácu v skupinách, možnosť výberu postupu riešenia úloh, analýzu chýb a výber z úloh rôznej náročnosti. Učenie nemôže byť postavené len na faktických poznatkoch. Dôležité sú aj konceptuálne, procedurálne a metakognitívne poznatky. Okrem klasifikácie a zovšeobecnenia získaných poznatkov sú potrebné informácie, ktoré umožňujú žiakom robiť niečo špecifické, spoznávať a poznať vlastné procesy učenia sa, majú možnosť vlastného riešenia kognitívnych úloh. Úlohy a cvičenia v zadaniach by mali byť vytvorené učiteľom tak, aby žiak poznával, objavoval, rozvíjal svoje kreatívne a kritické myslenie. To je možné docieliť aj v dištančnom vzdelávaní. Nástroje, ktoré učiteľ využíva v tejto forme vzdelávania, umožňujú vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov, ich využitie v praktických cvičeniach zameraných na rozvoj logického myslenia a v neposlednom rade aplikáciu viacerých postupov riešenia.

Výhody „online" vyučovania nám dávajú príležitosť k zábavnému učeniu, v rámci ktorého sa žiak a rodič dostávajú do priestoru viacerých možností a funkcií. Okrem vzdelávania sa interaktívne učia a testujú, komunikujú so svojou skupinou a bez časového obmedzenia nastavujú podmienky vzdelávania. Práca a komunikácia s učiteľmi, žiakmi a rodičmi sú efektívne vtedy, ak je transfer informácií obojsmerný. Výmena informácií medzi skupinami je krokom k zlepšovaniu dištančného vzdelávania. Aj plánovanie a príprava vyučovacích hodín, aktivít a hodnotenia žiakov závisí od výmeny informácií a spolupráce. Rôzne vzdelávacie portály poskytujú výklad učiva, sú tam k dispozícii videá, kde si môžu nájsť preberanú tému, najlepšie s postupmi a konkrétnymi príkladmi a s možnosťou otestovania sa. Spätná väzba je dôležitá pri porozumení učiva. Je na učiteľovi, aké zdroje si vyberie a ako bude pracovať so svojou skupinou. Základným ukazovateľom kvality vyučovania je aktívny prístup nielen učiteľa, ale aj žiaka vo vzdelávacom prostredí.

Otvorme žiakom možnosť lepšie vnímať potreby vzdelávať sa neštandardným spôsobom v dištančnom prostredí, ktoré  môže vytvoriť základ ich kontinuálneho a celoživotného vzdelávania.

 

 

 

Súvisiace články

30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...