Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
27.07.2017 07:18

"Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií"

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila 1.ročník celoslovenskej súťaže s názvom Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií. Primárnym cieľom súťaže je aktivizácia študentov, zvýšenie ich záujmu o mediálnu výchovu, podpora rozvoja ich kritického myslenia a tvorivých schopností.Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlásila 1.ročník celoslovenskej súťaže s názvom Ako identifikovať a brániť sa účinkom falošných správ a mediálnych manipulácií. Primárnym cieľom súťaže je aktivizácia študentov, zvýšenie ich záujmu o mediálnu výchovu, podpora rozvoja ich kritického myslenia a tvorivých schopností.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Zapojenie sa do tejto aktivity má zároveň posilniť komunikačné a analytické zručnosti, kompetencie k riešeniu problémov, kritického myslenia a schopnosti aktívne vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať informácie a mediálne obsahy.  Najlepšie študentské práce budú ocenené finančnými odmenami v celkovej výške 3 000 Eur. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých typov stredných škôl a vysokých škôl so sídlom v Slovenskej republike. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo skupiny študentov.

 

 CIEĽ SÚŤAŽE

Primárnym cieľom súťaže je aktivizácia študentov, zvýšenie ich záujmu o mediálnu výchovu, podpora rozvoja ich kritického myslenia a tvorivých schopností. Študenti by sa účasťou v súťaži mali aktívne začať zaujímať o dianie okolo seba, o  to,  aké druhy médií existujú, aké sú medzi nimi rozdiely, ako mediálne obsahy vznikajú a ako môžu ovplyvňovať naše pocity, myšlienky a vnímanie okolitého sveta. Zároveň sa naučia pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi,  vyhodnocovať ich kvalitu a dôveryhodnosť informácií šírených prostredníctvom sociálnych sietí, rozlišovať fakty a názory, prezentovať vlastné myšlienky, postoje,  zistenia, ako aj  využívať rôzne mediálne nástroje a technológie.  Zapojenie mladých ľudí do súťaže  má zvýšiť ich záujem o rozvoj  vlastného kritického myslenia a zároveň môže byť vhodným spestrením mediálnej výchovy ako prierezovej témy aplikovanej do obsahu ľubovoľných vyučovacích predmetov.

Ďalším cieľom súťaže je posilnenie komunikačných a analytických kompetencií, kompetencií k riešeniu problémov, kritického myslenia a schopnosti aktívne vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať informácie a mediálne obsahy.  Ciele súťaže sa dosahujú prostredníctvom vyhľadávania relevantných informácií, ich následným hodnotením, diskusiou, riešením problémov a utváraním vlastného názoru študentov na rôzne javy spoločenského života.  Sekundárnym cieľom súťaže je zviditeľnenie problematiky falošných správ, propagandy a mediálnej manipulácie, vrátane rôznych spôsobov, ako sa  s týmito javmi  aktívne a zmysluplne vyrovnať.

Účasť v súťaži rozšíri praktické i teoretické vedomosti súťažiacich v oblasti mediálnej a informačnej výchovy, podporí ich kritické a  tvorivé myslenie,  schopnosť reflektovať alebo zdokumentovať špecifické problémy, a to nielen v rámci školského vyučovania, ale aj v rámci voľnočasových a súkromných aktivít.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti všetkých typov stredných škôl a vysokých škôl so sídlom v Slovenskej republike. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo skupiny študentov. Účasť v súťaži je dobrovoľná.

 

Organizácia a riadenie súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava (ďalej len "organizátor"). Organizátor zastrešuje, koordinuje a zabezpečuje celkový priebeh súťaže.

Podmienky súťaže, jej pravidlá a priebeh budú priebežne zverejňované na webových stránkach www.medialnavychova.sk. Školy budú o súťaži informované prostredníctvom oficiálnych e-mailových kontaktov škôl. V prípade zmien termínov, miesta konania a pod., zaistí organizátor informovanosť na webových stránkach www.medialnavychova.sk.

Súťažné príspevky sa zasielajú na adresu: 

Fakulta masmediálnej komunikácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 

Nám. J. Herdu 2,  917 01 Trnava. 

 

Na obálke je nevyhnutné vyznačiť slovo "SÚŤAŽ". Ďalej je potrebné do obálky vložiť registračný formulár, v ktorom sa uvádzajú nasledovné údaje:

 • názov súťažnej práce,
 • názov súťažnej kategórie,
 • meno, priezvisko a vek autora/autorov,
 • názov a adresa školy,
 • kontaktný e-mail a telefonický kontakt na učiteľa, ktorý účasť študentov v súťaži zastrešuje,
 • pravdivosť údajov v registračnom formulári bude potvrdená podpisom študenta/študentov a pedagóga, ktorý účasť študentov v súťaži zastrešuje.

Súťažné práce môžu byť odoslané do súťaže a oficiálne do nej zaradená iba v prípade, ak je k nim priložený vyššie uvedený registračný formulár.

Organizátor menuje súťažnú porotu zloženú z rešpektovaných odborníkov pôsobiacich v akademickej a  mediálnej oblasti. Súťažnú porotu tvorí predseda a minimálne štyria členovia poroty. Poradie súťažiacich bude porotou určené podľa súčtu bodov, ktoré súťažný príspevok získa. V prípade identického počtu bodov u dvoch alebo viacerých príspevkov má rozhodujúci hlas predseda komisie, ktorý môže prideliť vybranému príspevku dodatočný bod. V prípade nedostatočnej kvality príspevkov môže porota rozhodnúť o neudelení ceny. Porota rozhoduje o námietkach proti priebehu súťaže a prípadných námietkach voči výsledkom hodnotenia.  Jej rozhodnutie je konečné a nemožno sa voči nemu odvolať.

 

Harmonogram súťaže

 • Vyhlásenie súťaže:  19.7.2017
 • Uzávierka pre príjem súťažných prác:  31.12.2017
 • Predpokladané slávnostné vyhlásenie súťaže, odovzdanie cien víťazom: apríl 2018

 

Súťažné kategórie

V súťaži sú vyhlásené dve  súťažné kategórie:

Kategória 1: Špeciálne tematické číslo školského alebo mládežníckeho časopisu zamerané na problematiku šírenia falošných správ, dezinformácií, propagandy, mediálnej manipulácie a podobné témy. 

Podmienky: časopis musí byť spracovaný  vo formáte PDF a uložený na CD alebo DVD nosiči. Maximálny rozsah časopisu je 20 strán.

 

Kategória 2: Krátke video zamerané na problematiku šírenia falošných správ, dezinformácií, propagandy, mediálnej manipulácie a podobné témy. 

Podmienky: video musí byť uložené na CD alebo DVD nosiči. Maximálna dĺžka videa je 15 minút.

 

Ceny v súťaži

Víťazi súťaže si spolu rozdelia peňažné výhry v celkovej výške  3 000 EUR.

 

Kategória č. 1

 • 700 EUR
 • 500 EUR
 • 300 EUR
 •  

  Kategória č. 2

 • 700 EUR
 • 500 EUR
 • 300 EUR
 •  

  Autor/autori víťazných príspevkov v každej tematickej kategórii navyše získa/získajú certifikát potvrdzujúci umiestnenie v príslušnej kategórie súťaže.  Vybrané príspevky budú publikované aj na stránke www.medialnavychova.sk a v odbornom časopise Media Literacy Student Magazine. Ceny budú víťazom jednotlivých kategórií odovzdané osobne počas medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú polročne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM na Smolenickom zámku. Presný termín konania konferencie bude víťazom súťaže včas oznámený.

   

  Bližšie informácie o súťaži sú zverejnené na nasledovnej linke: http://medialnavychova.sk/studenti-sa-mozu-zapojit-do-sutaze-zameranej-na-rozvoj-kritickeho-myslenia-a-medialnej-gramotnosti/

   

  Text:   doc. PhDr. Dana Petranová, PhD.       

  Súvisiace články

  19.06.2017 09:34

  Externisti zaplatia aj v školskom roku 2018/2019 najmenej za právo, najviac za veterinárstvo

  BRATISLAVA  - Externých študentov vysokých škôl vyjde aj v akademickom roku 2018/2019 najlacnejšie štúdium práva. Ročné školné za právo na bakalárskom stupni štúdia ich bude stáť maximálne 760 eur. Za rok štúdia na magisterskom...
  25.03.2020 11:46

  Online vzdelávanie zo Slovenska – bezplatné weby (nielen) v čase karantény

  V tomto neľahkom čase, keď je školstvo odkázané na dištančné vzdelávanie, má každý vhodný materiál, ktorý sa dá použiť v rámci vyučovania cenu zlata. Existuje ale pomerne veľa rôznych materiálov, ktoré sú k dispozícii a dokonca...
  13.06.2017 06:57

  Ekonomická univerzita podpísala zmluvu o dvojakom diplome s čínskou Ningbo University

  BRATISLAVA - Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 9. júna dohodu o výmene študentov s Ningbo University v Číne. Rovnako podpísal aj zmluvu o dvojakom diplome medzi Business School Ningbo University...