Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: UCN
18.11.2019 12:30

Medzinárodný deň študentstva oslavuje na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach vyše 3 000 študentov v dennej forme štúdia – predstavujeme Vám troch z nich

Na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach aktuálne študuje v dennej vyše 3 000 študentov v I., II. a III. stupni vysokoškolského štúdia.

Bakalárske študijné programy navštevuje 122 študentov (Ošetrovateľstvo 62, Fyzioterapiu 40 a Verejné zdravotníctvo 20), magisterské študijné programy 34 (Fyioterapia 13 a Verejné zdravotníctvo 21) a najviac ich študuje doktorské študijné programy – 2819. Z toho je 1256 medikov na všeobecnom lekárstve, 249 na zubnom lekárstve, 1150 v študijnom programe „General Medicine" a 164 na „Dental Medicine". Ďalších 77 študentov predstavujú interní doktorandi a 123 doktorandov študuje v externej forme. 

Nezanedbateľné sú aj počty zdravotníckych pracovníkov zaradených do špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy. V špecializačnom štúdiu je zaradených celkovo 1010 lekárov a zubných lekárov, 141 sestier a 22 fyzioterapeutov. V certifikačnej príprave je zaradených 166 lekárov/zubných lekárov.
  

 „Prvých zahraničných študentov sme na našej fakulte prijali pred vyše štvrťstoročím, v roku 1992. Prví absolventi končili v študijnom programe Dentistry v roku 1997 a v General Medicine o rok neskôr.  Rokmi sa menil počet aj pôvod študentov. Začínali sme najmä so študentmi z arabských krajín a dnes máme na fakulte zastúpených 56 krajín, pričom prevažujú študenti z Poľska, Nemecka, Španielska, Izraela, Švédska, Grécka a Taliansk. Máme tiež študentov takých krajín ako z USA a Japonsko. Je to dôkazom dobrého mena našej fakulty a kvality poskytovaného štúdia. 
Naši absolventi opúšťajú fakultu s kvalitnými komplexnými vedomosťami a nemajú problémy s uplatnením sa v medicínskej praxi. Neraz dostávame ďakovné listy dnes už vyštudovaných lekárov z ich domovských krajín, či iných štátov, kde pôsobia. Vysoký záujem študentov z vyspelých krajín západnej Európy je nesporne prejavom kvality a atraktivity značky Lekárskej fakulty UPJŠ v medzinárodnom meradle,"
hovorí dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého majú zahraniční študent nezanedbateľný ekonomický prínos pre fakultu i celú univerzitu. Príjmy za štúdium v anglickom jazyku umožňujú investovať do rozvoja fakulty a to nielen do rekonštrukcie jej 35-ročnej budovy, ale aj oblasti vzdelávania a výskumu. 

 

Dekana prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. teší popri neustále stúpajúcom počte záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ zo zahraničia, čo fakulte umožňuje robiť čoraz lepšiu selekciu študentov, aj zvyšujúci sa záujem zahraničných študentov o doktorandské štúdium. Z dvoch stoviek študentov PhD. štúdia je 12 doktorandov je zahraničných. Pochádzajú z Česka, Poľska, Ukrajiny, Portugalska, Izraela, Iraku a USA. Jedným z nich je Portugalec Joaquim, ktorý po absolvovaní študijného programu General Medicine v jazyku anglickom ďalej študuje na UPJŠ LF ako doktorand v dennej forme. Okrem neho  by sme Vám radi predstavili aj Ukrajinku Yanu, ktorá je jednou zo šiestich zahraničných študentov študujúcich všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, a tiež najlepšieho slovenského študenta, ktorým je Tomáš hlásiaci sa k rómskej národnosti. Táto trojica predstavuje len tri „kamienky" z pestrej mozaiky našich študentov...


Rómsky študent Tomáš Koky je premiantom školy

Tomáš pochádza zo Svitu a študoval na popradskom gymnáziu, kde bol výborným študentom a tým zostal aj na lekárskej fakulte. Má skvelé študijné výsledky – priemer jeho známok je 1,03 a preto bol navrhnutý vedením Lekárskej fakulty na Cenu rektora UPJŠ a mimoriadne štipendium, ktoré mu budú udelené budúci týždeň pri príležitosti Dňa študentstva. Piatak Tomáš, ktorý je rómskej národnosti, môže byť skutočným vzorom pre svojich spolužiakov. 

„O medicíne som uvažoval už v deviatom ročníku základnej školy, preto som šiel na gymnázium, kde sa mi vzťah k prírodovedným predmetom potvrdil. Štúdium medicíny ma veľmi baví a preto mu dávam všetko, čo vyžaduje. Priebežne sa učím, aby som v pohode zvládol skúšky a získal vedomosti, ktoré sa v budúcnosti v mojom živote zúročia. Teraz ma to ťahá viac k internistickým odborom, ale moje uplatnenie je zatiaľ otvorené, uvidím, čo mi život prinesie," hovorí Tomáš, ktorý so svojimi spolužiakmi výborne vychádza. Vzájomné vzťahy vníma ako kolegiálne a ústretové – v skupine si vzájomne pomáhajú a sú veľmi súdržná partia.

Rómskym pôvodom sa Tomáš netají a žiaden odstup spolužiakov nepociťuje. „Nemám problém prihlásiť sa k tejto národnosti a môj pôvod nijako neovplyvňuje moje vzťahy so spolužiakmi, aspoň som si to nikdy neuvedomoval. Dokonca ani ako dieťa som s tým nemal žiaden problém, preto som to neočakával ani pri štúdiu na vysokej škole. Možnože som trochu ľahšie zapamätateľný pre kolegov i vyučujúcich, ale keďže na fakulte študuje množstvo zahraničných študentov, tak asi nijako nevytŕčam z davu," poznamenáva s úsmevom. 

Tomáš udržuje priateľské vzťahy s viacerými zahraničnými študentmi. Multikuturálnosť Lekárskej fakulty vníma ako veľké pozitívum a obohatenie tak pre slovenských i zahraničných študentov. 

Inak, doma ho v štúdiu veľmi podporujú – rodičia aj mladšia sestra sú na Tomášove úspechy hrdí. Aj keď žiadneho lekára v ich rodine nemajú, jeho otec Richard sa venuje odboru verejného zdravotníctva a po dosiahnutí titulu magister a MPH externe študuje na Lekárskej fakulte PhD. štúdium. Na fakultu prišiel tri roky po Tomášovi, takže ako prvý, zrejme, bude promovať jeho úspešný syn...


Ukrajinka Yana Kalymon nastúpila na štúdium všeobecného lekárstva len ako 17-ročná

Devätnásťročná Yana študuje na UPJŠ LF všeobecné lekárstvo. Rodáčka z ukrajinského Užhorodu sa necíti byť ničím výnimočná. Učí sa však v slovenskom jazyku, ktorý, aj keď je podobný jej materinskému, predsa je odlišný. V súčasnosti je tretiačka a má devätnásť rokov. Za vzdelaním odišla do inej krajiny ako 17-ročná, pričom mala o dva roky menej, ako jej slovenskí spolužiaci. Na Ukrajine sa totiž končí nižší stupeň vzdelania po absolvovaní jedenástich tried, nie deviatich a štyroch, ako je tomu na Slovensku. 

Keďže v rodine máme dvoch lekárov, už dlhšie ma lákalo medicínske vzdelanie. Košice som si zvolila kvôli dobrému menu fakulty i blízkosti k môjmu domovu. Prijímacie skúšky boli náročné, hlavne kvôli odlišným slovám, ktoré som sa musela namemorovať. Chodila som preto na doučovanie z biológie a slovenského jazyka, chémiu som ‚drilovala' sama," hovorí Yana. 

Odchod z domova bol pre ňu zmenou, s ktorou sa musela vysporiadať. Privyknúť si musela nielen na iný jazyk, ale aj odlúčenie od rodiny a priateľov, nové okolie, odlišnú mentalitu ľudí, život na internáte a samozrejme náročné štúdium medicíny. Hovorí, že aj keď najťažšie už má za sebou, „malina" to celkom nie je ani po dvoch úspešných rokoch štúdia. Vo svojich spolužiakoch má však veľkú podporu.

„Na začiatku som sa obávala hlavne medziľudských vzťahov, ktoré nemusia byť pre cudzinca vždy ružové. Prišla som do nového prostredia a nevedela som, ako ma domáci prijmú, no moje obavy boli zbytočné. Mám super spolužiakov, ktorí mi poradia i pomôžu, keď potrebujem," poznamenáva Yana. 

Ako vysvetľuje, jej najväčšie problémy súvisia s jazykom. Aj keď slovenčinu ovláda veľmi dobre, horšie je to s čítaním českých kníh, ktoré sú niekedy súčasťou povinnej literatúry toho-ktorého predmetu. Na rozdiel od Slovákov Ukrajinci s češtinou neprichádzajú bežne do kontaktu, preto potrebuje často pri štúdiu českej literatúry od kolegov niečo vysvetliť. 


Doktorand Joaquim Ventosa z Portugalska 
sa už v Košiciach cíti ako doma

Joaquim z Portugalska, celým menom Joaquim Maria De Santa Cruz Ribeiro Ventosa, začal na Lekárskej fakulte študovať 2013 a v júni tohto roka promoval. Úspešne absolvoval  študijný program General Medicine v anglickom jazyku, no v štúdiu na UPJŠ LF pokračuje tento mladý lekár ako denný doktorand na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice. Po slovensky hovorí veľmi slušne a čoskoro sa s ním zoznámia aj prví pacienti.

„Sám neviem, prečo som si vybral za miesto svojho štúdia práve Košice. Ešte pred prijímacími skúškami som toto mesto navštívil s rodičmi a súrodencami počas našej cesty po strednej Európe, rámci ktorej sme spoznali Budapešť, Prahu, Bratislavu i Košice. Toto mesto mi bolo príjemné a tak padla voľba práve na Košice. Aj keď som sa spočiatku obával náročnosti štúdia v inom ako rodnom jazyku, najväčší problém mi nakoniec nerobila angličtina, ani náročné štúdium medicíny, ale život na cudzom mieste a odlúčenie od rodiny – mojich starých rodičov, rodičov a súrodencov," hovorí Joaquim. 

Ťažké začiatky mu pomohli prežiť jeho obľúbené športové aktivity – plávanie a tenis a voľný čas si krátil aj štúdiom slovenčiny, ktorej sa venoval nielen povinné prvé dva ročníky, ale aj ďalej, pričom si platil aj súkromné hodiny. „Vtedy som ešte netušil, že budem chcieť na Slovensku zostať aj po skončení doktorského štúdia, ale chcel som slovenčinu lepšie ovládať, aby som si rozumel so slovenskými spolužiakmi, aj bežnými ľuďmi. Jazyk vždy otvára človek nové možnosti a ja som sa chcel cítiť na Slovensku trochu viac doma, než bežný cudzinec," vysvetľuje mladý muž pochádzajúci z mesta Loulé, v oblasti Faro.

Spočiatku vnímal u ľudí z okolia istý odstup, no dnes hovorí, že to možno nebolo spôsobené ani tak chladnosťou miestnych, ako jeho vlastnou uzavretosťou. Spomína, že tak v treťom-štvrtom ročníku sa to zlomilo a Košice začal vnímať ako svoj druhý domov. 

Joaquim bol ako medik výborný študent. Poberal prospechové štipendium, dostal cenu za študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), Cenu dekana za vynikajúce študijné výsledky a kvôli svojmu excelentnému štúdiu tiež bol prijatý aj rektorom UPJŠ pri príležitosti Dňa študentstva. V poslednom ročníku pôsobil v akademickom senáte Lekárskej fakulty za študentskú časť, kde môžu kandidovať aj zahraniční študenti. Chcel využiť optiku študenta a napomôcť  presadeniu niektorých vecí.

„Rozhodnutie študovať v Košiciach som nikdy neoľutoval. To ďalšie, pokračovať v štúdiu na Lekárskej fakulte UPJŠ prišlo v poslednom ročníku vďaka spolupráci s pracovníkmi Neurologickej kliniky, s ktorými som realizoval svoju diplomovú prácu a spolupracovali sme už aj skôr v rámci ŠVOČ. Som šťastný, že sa mi podarilo nielen spromovať, ale že pokračujem vo svojom štúdiu ďalej na tejto škole a v meste, ktoré mám veľmi rád. Cítim sa užitočný a je to veľmi dobrý pocit," zdôrazňuje. 

Téma Joaquimovej dizertačnej práce znie "Alfa-synukleín v periférnom nervovom systéme ako diagnostický marker prodromalnej Parkinsonovej choroby" a gro sa bude realizovať v spánkovom laboratóriu. Prichádzať do kontaktu bude zanedlho aj s pacientmi univerzitnej nemocnice, kde by mal ako doktorand získať zmluvu na čiastočný úväzok. Štúdium je štvorročné a či po jeho skončení zostane mladý Portugalčan pôsobiť v Košiciach, zatiaľ netuší.

„Ktovie, čo život prinesie, nevylučujem to, aj keď by som sa niekedy rád vrátil domov. Chýbajú mi moji blízki, ktorých opora bola pre mňa veľmi dôležitá počas štúdia medicíny a podporujú ma aj v rozhodnutí zotrvať na Slovensku kvôli PhD. štúdiu. Vedeckú prácu považujú za dobrú formu sebarealizácie a vedia, že Košice sú už mojim druhým domovom," dodáva Joaquim. 


Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 

začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta. Veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie a vychováva nielen kvalitných lekárov, ale realizuje aj postgraduálne vzdelávanie a moderný medicínsky výskum. 

V komplexnej akreditácii fakulta obhájila svoje postavenie v najvyššej kategórii "A" (získaním bodového hodnotenia 3,95 z max. 4,0). Kvalitná výučba poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce a to tak u slovenských ako aj zahraničných lekárov. Od roku 1992 umožňuje UPJŠ LF absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z vyše 50 krajín sveta. 

UPJŠ LF realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti má fakulta aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktoré zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Lekárska fakulta UPJŠ je zapojená do vedecko-výskumnej činnosti prostredníctvom rôznych klinických štúdií a projektov, ako sú DSV (Dlhodobý strategický výskum). Rieši projekty výziev vypísaných agentúrami ako sú APVV, VEGA a KEGA a projekty hradené zo štrukturálnych fondov v rámci výziev Veda a výskum. Napríklad CEMIO (Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb), CEVA (Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a Centrum excelentnosti  pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu), SEPO (Sieť excelentnýcqh pracovísk pre onkológiu), CEEPM (Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne), CEBT (Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií) či NEUREG (Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum). 

Fakulta sa tiež zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ ako je napr.  rámcový program Horizont 2020. Témami jej výskumu sú onkológia, kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, regeneračná medicína, oblasť neurovied, chronobiológie, spánkovej medicíny a respiračných chorôb, ďalej výskum nových biokompatibilných materiálov pri rôznych rekonštrukčných operáciách, výskum mikrobiómu, účinku probiotík a iné.


   

Súvisiace články

20.06.2017 10:27

Univerzita Komenského pripravila pre seniorov projekt Let´s dance Senior

BRATISLAVA  - Univerzita Komenského v Bratislave uskutočňuje pre seniorov so záujmom o tanec a pohyb projekt Let´s dance Senior. Dvanásťtýždňový kurz, ktorý odštartoval v apríli, vedie Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ) U...
22.03.2018 11:20

Hurbanove kasárne očami študentov FA STU

Projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární sa v zimnom semestri venovala stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto b...
19.08.2020 09:04

Polski.info - platforma na učenie sa druhého najpoužívanejšieho slovanského jazyka je tu!

„Mówisz po polsku?” Ak je vaša odpoveď stále „nie”, no máte záujem sa tento pestrý slovanský jazyk naučiť, máte teraz skvelú príležitosť! Z dielne E@I totiž v spolupráci s kolektívom medzinárodných partnerských organizácií vych...