Späť na zoznam
Vysoké školy
Autor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24.11.2020 09:41

UCM chce pomáhať - podpis Memoranda o spolupráci s MPSVR SR

Dňa 16.11. 2020 podpísali minister práce, sociálnych vecí a rodiny p. Milan Krajniak (MPSVR SR), p. Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) a predstavitelia 11 fakúlt slovenských univerzít Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je pomoc a riešenie zhoršujúcej sa situácie v zariadeniach sociálnych služieb v dôsledku pandémie COVID-19.

       Dňa 16.11. 2020 podpísali minister práce, sociálnych vecí a rodiny p. Milan Krajniak (MPSVR SR), p. Ladislav Vaska, predseda Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP) a predstavitelia 11 fakúlt slovenských univerzít Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je pomoc a riešenie zhoršujúcej sa situácie v zariadeniach sociálnych služieb v dôsledku pandémie COVID-19.

Spoločnými silami tak chcú zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
MPSVR SR, AVSP a jednotlivé fakulty sa chcú aktívne zapojiť do riešenia situácie tým, že vyzvú svojich študentov, aby sa ako dobrovoľníci zapojili do pomoci zariadeniam sociálnych služieb.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konkrétne Fakulta sociálnych vied UCM (FSV), je jedným z partnerov v tomto memorande. Za fakultu podpísal Memorandum doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD., dekan fakulty.
Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV pod vedením doc. PhDr. Oľgy Bočákovej, PhD. sa aktívne podieľala na príprave Memoranda a bude podporovať a motivovať študentov k zapojeniu sa do pomoci v tejto závažnej celospoločenskej situácii. Verí, že medzi jej študentmi a študentkami sa nájdu takí, ktorí pochopia vážnosť situácie a zapoja sa aktívne do aktivít a činností, ktoré si vážna situácia v našej spoločnosti vyžaduje.
Už i počas prvej vlny pandémie, ako aj teraz v tomto období, sa zamestanci a študenti univerzity aktívne snažia pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľov. Podpísané memorandum, a celkovo užšia spolupráce s ministerstvom, iste prinesie ovocie a  dá opäť nové impulzy pre pokračovanie tejto činnosti a aktivít.

Viac:
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/11-fakult-vysokych-skol-ministerstvo-prvykrat-stali-partnermi-spolupracu-zariadeniach-socialnych-sluzieb-case-mim.html

 

Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Oddelenie práce s verejnosťou
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Súvisiace články

02.08.2017 08:21

Akreditačná komisia schválila nový študijný program Paneurópskej vysokej školy Medzinárodné vzťahy a diplomacia s mož...

Bilingválny anglicko-slovenský študijný program „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ a jeho anglická verzia „International Relations & Diplomacy“ je schválený Akreditačnou komisiou SR. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy ho ...
02.08.2018 09:31

Detská letná jazyková škola na UNIZA v znamení pohybu

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline aj tento rok pripravil malým študentom anglického jazyka Detskú letnú jazykovú školu v dvoch termínoch v a to 9. – 13. júla a 16. – 20. júla 2018. Už 5 rok tak nadvä...
04.07.2017 12:16

Náhle nás opustil prof. Ing. Igor Kosír, CSc.

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 2.7.2017 nás navždy opustil kolega, skvelý pedagóg, vysokokvalifikovaný odborník a významná osobnosť slovenského vysokého školstva, prof. Ing. Igor Kosír, CSc. vo veku 65 rokov.