Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
29.11.2019 11:05

Aktuálny stav prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je gestorom prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OPĽZ, prostredníctvom ktorej poskytuje školám, vzdelávacím inštitúciám a neziskovým organizáciám finančné prostriedky na podporu inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, rozvoj gramotností, využívanie informatiky vo vyučovacom procese, ako aj na podporu duálneho či celoživotného vzdelávania.

Z alokácie 458,7 mil. EUR (zdroje ESF) prioritnej osi bolo k 19. novembru 2019 v rámci 6 národných a vyše 900 dopytovo – orientovaných projektov kontrahovaných 217 mil. EUR. Výška finančných prostriedkov smerujúcich do škôl a počet dopytovo – orientovaných projektov bude výrazne stúpať, nakoľko kontinuálne prebieha proces schvaľovania ďalších projektov. Zároveň v lete tohto roku vyhlásilo ministerstvo školstva výzvy v alokácii 50 mil. EUR (zdroje ESF), ktoré sú stále otvorené a je možné predkladať nové projekty. Vzhľadom na záujem potenciálnych žiadateľov sa plánuje aj navýšenie tejto alokácie.

Z pomeru realizovaných národných a dopytovo – orientovaných projektov je vidieť, že ministerstvo školstva  uprednostňuje predovšetkým realizáciu dopytovo-orientovaných projektov  v  záujme podporiť čo najviac projekty pripravované priamo v teréne  realizované školami, vzdelávacími inštitúciami či neziskovým sektorom.

V tejto súvislosti rezort školstva považuje za veľmi dôležité vytvárať vhodné podmienky pre prípravu kvalitných projektov. Dôležitou súčasťou procesov je preto aj odbúravanie administratívnej záťaže a podpora žiadateľov a prijímateľov. Všetkým základným školám a gymnáziám bola zaslaná metodická pomôcka – vzorový projekt, ako aj vzor rozpočtu.  Ministerstvo školstva pravidelne organizuje informačné semináre k vyhláseným výzvam.

Ministerstvo školstva ako prvé na Slovensku zaviedlo aj sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôležité informácie sú tak dostupné aj žiadateľom a prijímateľom, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Potešujúcim je aj záujem o tieto prenosy. Posledných 5 seminárov malo doteraz až 1582 zahliadnutí.

Napriek uvedenému sa dňa 18. novembra 2019 konalo 20. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje, na ktorom bola schválená zmena OP ĽZ spočívajúca v znížení alokácie prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ zo 458,7 mil. EUR na 348,7 mil. EUR, t. j. o 110 mil. EUR v prospech opatrení pripravovaných Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Znížená suma pozostáva z 28,8 mil. EUR za nesplnenie výsledkov k 31. decembru 2018 a ďalších 81,2 mil. EUR, z ktorých však bude mať MŠVVaŠ SR možnosť získať 40 mil. EUR späť, a to v prípade schválenia nových projektov a výziev v úvode roka 2020. Rezort školstva za účelom uvedeného pripravuje také opatrenia, aby realizované aktivity a finančné prostriedky smerovali priamo do škôl, k žiakom a pedagógom.

Vďaka prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ sa podporujú stovky škôl na celom území Slovenska na všetkých úrovniach vzdelávania, cez materské, základné, stredné školy, až po vysoké školy.

Ako príklad dobrej praxe je možné uviezť, že doposiaľ sa prostredníctvom projektov podporilo viac než 650 pedagogických asistentov, viac ako 800 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, viac ako 190 školských psychológov, takmer 400 špeciálnych pedagógov.  Popularizuje sa aj oblasť IT prostredníctvom konferencií, robotických súťaží, súťaží v tvorbe počítačových hier sieťových technológiách a súťaží v 3D tlače, prednášok, IT čajovní.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

04.10.2017 10:37

NADÁCIA EPH

Vedátor (Sy&Tist)
04.08.2019 16:15

Rezort školstva prinesie online prenosy z informačných seminárov pre žiadateľov z OP Ľudské zdroje

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pokračuje v poskytovaní transparentných a dostupných informácií pre potenciálnych žiadateľov operačného programu Ľudské zdroje, prioritnej osi Vzdelávanie a bude prvýkrát vysiel...
28.01.2018 17:00

Štipendiá na štúdium a výskum v Číne a Rusku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci môžu študovať a bádať, či zdokonaliť sa v čínštine a ruštine priamo v Číne alebo Rusku vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd SR s ČĽR a ...