Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
01.10.2019 10:16

Blíži sa uzávierka piateho ročníka súťaže o cenu Natura 2000

Mimovládne organizácie, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a jednotlivci majú stále jedinečnú možnosť do 15. októbra 2019 predkladať prihlášky do súťaže o cenu Natura 2000 – európskej sústavy chránených území. Víťazov vyhlási eurokomisár pre životné prostredie na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli v máji 2020.

Aktuálny ročník súťaže vyhlásila 21. mája 2019 Európska komisia pri príležitosti európskeho dňa Natura 2000. Ocenenia budú odovzdané za najvýznamnejšie úspechy v oblasti ochrany prírody v piatich kategóriách, a to organizáciám, samosprávam, vzdelávacím inštitúciám, ale aj jednotlivcom, ktorí sú zapojení do starostlivosti o územia európskej sústavy chránených území Natura 2000. Taktiež bude udelené ocenenie v kategórii „cena občanov EÚ" uchádzačovi, ktorý získa najvyšší počet nominácií prostredníctvom verejného hlasovania na webovom sídle ceny Natura 2000. Do súťaže sa prihlasuje cez https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm.

Slovenská republika sa do tejto súťaže aktívne zapojila už v predchádzajúcich ročníkoch. Spomedzi všetkých uchádzačov sa dostala medzi finalistov s projektom Strážovské vrchy: a living and rich region (2014, www.oz-prales.com/, https://www.krajina-ziva.sk/) a medzi víťazov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Cross-border cooperation and Networking category winner: DANUBEPARKS – Bridging Natura 2000 Sites Along the Danube River Habitat Corridor (2015, http://www.danubeparks.org/). 

Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. Pozostáva z chránených vtáčích území vymedzených podľa smernice o ochrane voľne žijúceho vtáctva a z území európskeho významu vymedzených podľa smernice o ochrane biotopov.

 

Užitočné odkazy

Informácie o podaní prihlášok (len anglicky) a usmernenie pre uchádzačov (aj slovensky): https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/how-to-apply/index_en.htm
https://natura2000award-application.eu/guidelines/guidelines_sk.pdf

Informácie o uchádzačoch, finalistoch a víťazoch predchádzajúcich ročníkov súťaže: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/previous-editions/index_en.htm

 

Zdroj: minzp

Súvisiace články

17.09.2019 09:00

Nová výzva APVV na podporu projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky

Všeobecnú výzvu na rok 2019 dnes ohlásila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v rámci Výročnej konferencie Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) 2019, ktorá sa konala dnes ...
28.04.2018 11:17

Cena za transfer technológií na Slovensku čaká na nominácie

Už šiesty rok sa Centrum vedecko-technických informácií SR prostredníctvom Ceny za transfer technológií na Slovensku snaží dať vedecko-výskumnej práci, ochrane duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe ešte širší význam.
28.03.2018 08:21

Podpora tých, ktorí sa chcú vzdelávať

Nie každý študent má to šťastie, že môže bezstarostne chodiť do školy a jeho jedinou úlohou je učiť sa. Mladí ľudia, ktorí nemajú ideálne sociálne alebo rodinné zázemie sa musia neraz uskromniť, aby mohli zložiť maturitné skúšk...