Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
19.01.2018 13:45

Cena Generácia 3.0

Školy, učitelia či neziskové organizácie, ktoré sa snažia učiť deti moderne, môžu prihlásiť svoj vzdelávací prístup na Cenu Generácia 3.0. Víťazi získajú finančný grant, nefinančnú podporu zo strany vybraných odborníkov a možnosť zmerať dopad svojho prístupu. Nadácia Pontis víťazné a overené riešenia následne rozšíri do ďalších škôl.

Po úspešnom pilotnom ročníku vyhlasuje Nadácia Pontis 2. ročník Ceny Generácia 3.0. O ocenenie sa môžu uchádzať inovatívne vzdelávacie projekty v 5 kategóriách. Spoločným kritériom bude to, či pripravujú žiakov a študentov tak, aby dokázali formovať vlastnú budúcnosť.  

„S nástupom nových technológií a spoločenských zmien prichádza globálna potreba, aby mladí ľudia získavali zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Preto aj pri oceňovaní chceme vyzdvihnúť projekty, vďaka ktorým mladí ľudia nové výzvy zvládnu a lepšie sa uplatnia na trhu práce," hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Každý z víťazov získa finančnú podporu vo výške 15 000 € a nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €.

„Ocenením víťazi vstupujú do tzv. akcelerátora a  pomôžeme im ďalej rásť. Zmeriame ich dopad a overíme ich účinnosť a efektívnosť. Poskytneme im podporu odborníkov, ktorí pomôžu s nastavovaním projektu. Overené prístupy plánujeme ďalej rozširovať, a zároveň ich ponúkneme Ministerstvu školstva ako príklady úspešného vzdelávania," dodáva N. Maur. 

V pilotnom ročníku Nadácia Pontis ocenila 3 projekty - Gymnázium C. S. Lewisa za Program rozvoja charakteru, organizáciu Eduma za projekt Online živá knižnica a organizáciu SOVA za ich doskovú hru ChemPlay. Dôležitú úlohu v napredovaní víťazov zohrala aj nefinančná podpora. Napr. SOVA začala počas Pro Bono maratónu Nadácie Pontis spolupracovať s programátormi aj grafikmi, s ktorými vyvíjajú aplikáciu ChemPlay. 

V roku 2018 sa budú môcť inovátori vo vzdelávaní uchádzať  o Cenu Generácia 3.0 v týchto kategóriách:

1. Osobnosť pripravená na zmeny

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj
 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám
 • inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa
 • sebaovládanie
 • zdravý životný štýl

2. Technologické a prírodné znalosti

Do tejto kategórie patria:

 • prírodné vedy, matematika
 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie
 • technické predmety

3. Kariérne a podnikateľské zručnosti

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • schopnosť komunikovať – štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa
 • schopnosť spolupráce
 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita
 • schopnosť riešiť problémy
 • podnikavosť
 • vedomosti v ekonómii a finančnej gramotnosti
 • jazykové schopnosti

4. Sociálne a občianske kompetencie

Projekty v tejto kategórii by mali rozvíjať:

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu
 • toleranciu, citlivý prístup k odlišnostiam
 • sociálnu a emocionálnu inteligenciu - empatiu, súcit a úctu
 • pomoc a solidaritu
 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie
 • občiansku angažovanosť, demokratické postoje
 • medzikultúrnu komunikáciu,
 • prekonávaniee xenofóbie a extrémizmu
 • pochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete
 • ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

5. Inovácie v systéme vzdelávania

Do tejto kategórii patria:

 • projekty, ktoré zlepšujú vzdelávacie prostredie
 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov
 • nové metódy vyučovania
 • projekty zamerané na rovnosť šancí a širokú prístupnosť
 • programy na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov na škol

Projekty je možné prihlasovať na stránke www.generacia30.sk do 15. februára 2018. Cena Generácia 3.0 vyvrcholí 3. mája 2018 na celodennom podujatí, na ktorom budú vybrané projekty prezentovať svoje prístupy a hodnotiaca komisia vyberie víťaza z každej kategórie. 

*******************************************************************************************************************

O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracujeme pri tvorení a napĺňaní ich filantropických stratégií a spravujeme ich nadačné fondy. Firemné dobrovoľníctvo a pro bono rozvíjame aj vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Nášmu Mestu a Pro Bono Maratónu. Sme tiež administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forum. Organizujeme ocenenie zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia. Zameriavame sa aj na rozvíjanie individuálneho darcovstva, cez crowdfundingovú platformu DobraKrajina.sk, projekt Srdce pre deti aj individuálne fondy. Strategicky sa vo Fonde pre transparentné Slovensko venujeme odstraňovaniu korupcie. V oblasti vzdelávania sa zameriavame na rozširovanie inovatívnych prístupov. Presadzujeme tiež zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Naše projekty realizujeme v Keni, Gruzínsku, Bielorusku, Moldavsku, Macedónsku, ale aj v severnom Kosove. 

Kontakt a doplňujúce informácie: Simona Fiabáne, PR manažérka, 0903 619 549, simona.fiabane@nadaciapontis.sk.
 

Súvisiace články

24.05.2019 08:58

Ministerstvo školstva opäť podporí projekty uľahčujúce vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením

Sumu 150 000 eur vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto roku na rozvojové projekty zamerané na odstránenie stavebných bariér v základných školách a stredných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so...
13.08.2018 17:17

Ministerstvo školstva podporilo vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením hneď v dvoch výzvach

Viac ako 327 000 eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi školy na podporu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v dvoch výzvach zameraných na odstránenie stavebných bariér v školách a na zv...
04.01.2018 11:04

Literárne práce MÚDREJ PRÍRODY

priblížia nutnú ZMENU či PREMENU nášho života podmienenú KLIMATICKÝMI ZMENAMI