Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
21.11.2019 10:48

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Mladí ľudia čelia väčšine sociálnych problémov v ich bezprostrednom miestnom kontexte. Podpora ich angažovanosti a samostatnosti by preto vo všeobecnosti mala byť koordinovaná na miestnej úrovni. Vo väčšine európskych krajín zodpovednosť za prácu s mládežou spočíva vo veľkej miere na lokálnych samosprávach, nakoľko je táto politická a administratívna štruktúra najbližšie k mladým ľuďom. Lokálne samosprávy prispievajú k zlepšeniu životných podmienok mladých ľudí rôznymi spôsobmi a okolnosťami - podporou praktík a štruktúrou práce s mládežou alebo samotným vykonávaním práce s mládežou.

 Národné agentúry programu Erasmus+ pre mládež a ich partneri začali v roku 2016 dlhodobú spoluprácu zameranú na zvýšenie kvality práce s mládežou na úrovni samospráv, najmä prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými aktérmi v oblasti práce s mládežou. Tento projekt spolupráce sa nazýva "Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv" (ďalej EGL).

Do pilotnej fázy projektu bolo zapojených 10 samospráv zo Slovenska. Aktivity v rámci projektu, do ktorých sa samosprávy zapojili, pozostávajú zo vzdelávania lokálnych tímov v rámci problematiky práce s mládežou, podpory uznania práce s mládežou, mapovania potrieb mladých ľudí, realizácii práce s mládežou a zvyšovaniu kvality práce s mládežou ako súčasti lokálnej mládežníckej politiky na Slovensku.

V roku 2019 sa na základe výstupov slovenskej pilotnej fázy projektu EGL česká a slovenská Národná agentúra rozhodli vytvoriť kooperáciu v rámci pokračovania projektu EGL pre rok 2020. Pod záštitou Národných agentúr Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu na Slovensku so sídlom v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a v Česku so sídlom v Dome zahraniční spolupráce sa počas roka 2020 uskutoční viacero medzinárodných vzdelávacích aktivít EGL.

Aktuálne IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

VÝZVA PRE ZAPOJENIE SAMOSPRÁV DO ČESKO-SLOVENSKEJ FÁZY PROJEKTU EUROPE GOES LOCAL 2020 (prihláška pre samosprávy je súčasťou výzvy)

Prihlášky tímov zo samospráv je potrebné zaslať najneskôr do 30. novembra 2019!

Prihlášku samosprávy/tímu zašlite prostredníctvom formulára.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

31.08.2018 09:11

Prihláste svoju školu na inovačný workshop, nápady študentov pomôžu zlepšiť Slovensko

Viac ako 60 inovačných workshopov na stredných a vysokých školách doteraz pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk. Aktuáln...
10.01.2019 08:10

Do konca januára je možné podávať žiadosti o vstup do Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. januára 2019 je na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možné predk...
18.01.2018 07:25

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a...