Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
29.11.2019 11:09

Implementácia modelu CAF v Štátnom pedagogickom ústave

Štátny pedagogický ústav v novembri úspešne ukončil prvé dve fázy realizácie národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy s názvom „Implementácia modelu CAF v ŠPÚ“. Prvú fázu tvorila príprava implementácie, druhou bol proces samohodnotenia. Jeho výsledkom je samohodnotiaca správa, ktorú vypracovali členovia CAF tímu.

Do národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy", ktorý realizuje ÚNMS SR s cieľom zvýšiť efektivitu riadenia organizácií verejnej správy, sa ŠPÚ prihlásil začiatkom tohto roka. Proces prípravy implementácie sa začal v máji tohto roka vymenovaním pracovnej skupiny, vlastného CAF tímu. CAf tím ŠPÚ tvorí 11 členov, zamestnancov z rôznych oddelení ŠPÚ vrátane riaditeľa a námestníkov inštitúcie.

Samohodnotiacu správu vypracovali členovia CAF tímu do konca septembra. Začiatkom októbra prešla správa procesom posudzovania v internom prostredí. Prvé dve fázy realizácie národného projektu, ktoré sa začali vstupnými školeniami odborníka zabezpečeného Úradom metrológie, normalizácie a skúšobníctva (ÚNMS) SR, ukončilo posúdenie samohodnotenia troma externými posudzovateľmi priamo v Štátnom pedagogickom ústave 21. novembra 2019. V týchto dňoch ŠPÚ dostane oficiálnu Správu z posúdenia na mieste od našich externých posudzovateľov, ktorá bude takisto súčasťou Akčného plánu zlepšovania.

„Atmosféra samotného posúdenia bola veľmi profesionálna, všetky otázky externých posudzovateľov aj členov CAF tímu sme si navzájom vydiskutovali a zodpovedali. Do procesu implementácie sa nám podarilo zapojiť všetkých zamestnancov, ktorí si mali možnosť preštudovať samohodnotiacu správu a navrhnúť námet na zlepšenie vzhľadom na potreby našej inštitúcie. Jednotlivé návrhy a nápady budeme následne zvažovať a aplikovať pri tvorbe Akčného plánu zlepšovania ako ďalšieho dôležitého kroku v projekte. Môžeme teda konštatovať, že v súčinnosti s plánom implementácie ŠPÚ úspešne zvládol prvé dve fázy. Prebehla príprava implementácie modelu CAF a takisto celý proces samohodnotenia organizácie v jednotlivých kritériách," zhodnotil doterajší priebeh plnenia riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Jednotlivé kritériá boli zamerané na tieto predpoklady: vodcovstvo/stratégia a plánovanie úradu/zamestnanci/partnerstvá a zdroje/procesy a kritériá zamerané na výsledky: výsledky orientované na občana/zákazníkov/výsledky vo vzťahu k zamestnancom/výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti/kľúčové výsledky výkonnosti.

V súčasnosti ŠPÚ prechádza do tretej fázy – procesu zlepšovania, ktorý bude trvať  sedem mesiacov. Realizáciu národného projektu CAF ukončí externá spätná väzba ako štvrtá a záverečná fáza celého procesu , ktorá potrvá tri mesiace. Implementácia modelu CAF, ktorá prebieha v ŠPÚ od mája 2019, bude ukončená do konca júna 2020.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/

Zdroj:minedu

Súvisiace články

15.03.2019 07:06

Informačný seminár - „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle prezentácie z informačného semi...
03.05.2018 09:31

Podpora pre projekty vedeckej spolupráce slovenských a poľských organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. 11. 2004 vo Varšave, v spolupráci so sekciou vedy a techniky ...
31.01.2018 09:30

Fakulta masmediálnej komunikácie ocení školy za podporu inovácií vo vzdelávaní

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum vyhlasujú 4. ročník súťaže o ocenenie BrilianTT, ktoré podporuje a zároveň vyjadruje verejné uznani...