Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
03.07.2019 10:12

Informácia o aktualizácii dokumentov OP ĽZ PO 1 Vzdelávanie

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk, boli zverejnené tieto aktualizované dokumenty.

1. Aktualizovaná verzia Indikatívneho harmonogramu výziev OP ĽZ na rok 2019, ktorý nájdete TU.

2. Aktualizovaná Príručka pre prijímateľa, verzia 6.1.

3. Taktiež boli zverejnené dokumenty „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – aktualizácia č. 3.3 (dokument aj so sledovaním zmien) a „Zjednodušené vykazovanie výdavkov – Zhrnutie."

 

Zdroj: 

oddelenie publicity | sekcia štrukturálnych fondov EÚ
sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje 

Súvisiace články

14.02.2019 07:55

USMERNENIE č. 2

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
25.05.2018 09:02

Prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ

Doplnenie príručky
01.03.2018 11:35

Holocaust Teacher Training

Letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl v USA, júl – august 2018