Späť na zoznam
Výzvy
Autor: Indícia n.o.
15.10.2019 15:47

Keď granty pomáhajú

Neviete, ako skrášliť svoje okolie? Dá sa to. Stačí chuť a trochu času napísať dobrý projekt.

Dendrofón

Presťahovali sme sa do vnútrobloku petržalského sídliska s našou SZŠ Felix. Budovu zriadovateľ upravil pre naše potreby. Čo však s obrovskou, zanedbanou školskou záhradou? Ako vytvoriť priestor pre deti nielen našej školy, ale aj z jej okolia, kde by sa mohli bezpečne venovať pohybovým aktivitám? Či pre starších ľudí, ktorí majú mať tiež priestor, aby si mohli v peknom prostredí užívať jeseň života? 

Treba sa zapájať do grantov, padlo rozhodnutie na stretnutí Občianského združenia tejto školy. A podarilo sa. Ako prvý sme získali grant Nadácie VÚB v rámci Komunitných grantov. Tu sa ukázalo, akú silnú pozíciu máme v komunite našich rodičov či starých rodičov a priateľov školy, pretože sme sa v hlasovaní umiestnili ako prvý v BSK a teda získali sme dvojnásobnú podporu. Vďaka projektu Poznaj rodiča, spoznaj suseda, ktorý bol realizovaný s podporou Nadácie VÚB sme dokázali zrealizovať obnovu časti školskej záhrady napr. postaviť altánok, ktorý využívame na rôzne komunitné aktivity, vymeniť piesok a zabezpečiť proti znečisťovaniu veľké pieskovisko, opraviť niektoré betónové prvky, osadiť lavičky a pod. 

Druhý projekt sme podali do Nadácie ČSOB v rámci zamestnaneckého programu. V našom projekte sme sa zamerali na ochranu a podporu zdravia detí s dlhotrvajúcim pozitívnym vplyvom, na zlepšenie ochrany zdravia detí - rekonštrukciu a úpravu priestorov. S podporou Nadácie ČSOB sa nám podarilo zakúpiť a osadiť dva workoutové cvičebné prvky - Monty a Oto, ktoré už dnes využívajú deti z našej školy i okolia. 

Tretím projektom, ktorým sme mohli skrášliť našu záhradu a využívať ju vo vzdelávaní bol projekt realizovaný s podporou CEEV Živica a IKEA - Záhrada, ktorá učí.

A posledným so začiatkom  v minulom školskom roku, ktorý práve dokončujeme je projekt Aj hudbou je človek živý. Ten realizujeme s podporou Nadácie SPP a v rámci neho podporujeme zážitkové učenie detí v exteriéry a to konkrétne na exteriérových hudobných nástrojoch. Už tento týždeň pribudne do našej školskej záhrady dendrofón a xylofón. Prvý spomenutý nástroj má ešte aj tú funkciu, že deti sa môžu na ňom učiť rozoznávať druhy stromov, keďže sú na ňom uchytené, ako vidieť na obrázku. 

Posledným projektom bol grant s podporou Nadácie Pontis - Naše mesto, kde sa zapojili rodičia i žiaci do renovácie oplotenia školskej záhrady. 

Všetkým podporovateľom ďakujeme, že na nás myslia  a chceme povzbudiť aj iné školy či o.z. k zapájaniu sa do zmysluplných grantových schém. Skrášliť tak nielen svoj svet, ale aj svet ostatných :-)

 

Súvisiace články

27.05.2019 10:06

Ministerstvo školstva podporí projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín

Už len do 28. mája 2019 majú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny možnosť podávať žiadosti o finančný príspevok na rozvojové projekty zam...
02.09.2019 22:10

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávan...
28.01.2018 17:00

Štipendiá na štúdium a výskum v Číne a Rusku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumníci môžu študovať a bádať, či zdokonaliť sa v čínštine a ruštine priamo v Číne alebo Rusku vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd SR s ČĽR a ...