Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
27.09.2017 08:24

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA

Grantový program dôvera

Cieľ: Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne. 

 • Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení 
 • Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti 
 • Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu 
 • Cieľové skupiny: 

 • Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) 
 • Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky personál, iní odborníci)
 • Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

  Oprávnené územie: Slovensko

  Príspevok:     Celková suma určená na jedno kolo GP je 14.000 €

  Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1.000 €, minimálna je 100 € 

  Termín prijímania žiadostí: 14.september – 12.október 2017

  Viac informácií: http://www.nds.sk/images/attach-dokumenty/DOVERA_Grantov%C3%A9_podmienky_2-2017.pdf

  Súvisiace články

  21.08.2018 21:36

  MŠVVaŠ SR upozorňuje

  po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávier...
  01.03.2018 08:54

  Príručka pre prijímateľov

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo „Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzde...
  04.12.2018 09:36

  Oznam o výzve Erasmus+

  Na predkladanie návrhov projektov 2019