Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
24.04.2018 09:26

Nadácia SPP spustila nový grantový program SPPravmeTo

Slovenský plynárenský priemysel a Nadácia SPP spustili nový grantový program SPPravmeTo. Školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby, neziskové organizácie, ale aj mestá či obce môžu predkladať projekty zamerané na skvalitnenie využívania času detí a mladých ľudí. Agentúru SITA o tom informoval správca Nadácie SPP Ondrej Šebesta.

V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenených celkovo 40 000 Eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie  získať na jeden projekt je 1 500 Eur. Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 Eur. 

Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky 10. mája 2018, 24.00 h.

Viac o podmienkach programu na: www.nadaciaspp.sk.

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo je pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Podporené projekty musia byť zamerané na:

 • Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu, pri získavaní zručností kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. Podporíme diskusné kluby, zážitkové vzdelávanie, používanie informačných technológií, či zavedenie nových krúžkov realizované mimo vyučovacieho procesu.
 • Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov, podporíme školskú triedu, učiteľov na školách, ktorí sa napríklad rozhodnú zorganizovať divadielko, školské predstavenie, bazár, aukciu, jarmok či inú aktivitu, z ktorej výťažok použijú na pomoc iným, napr. osamelým seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým znevýhodnením, štipendium pre soc. znevýhodnených, útulok pre zvieratá, podporu kultúrnej tradície.
 • Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle.
 • Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež, športové aktivity, detské krúžky, detské kluby.
 • Podporu ekovýchovy, chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich závislosti na životnom prostredí, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode a životnému prostrediu. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy prostredníctvom mimovládnych organizácií, podpora jednotlivcov, ktorí sa v regiónoch dlhodobo venujú ekologickej výchove a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy.
 • Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity, podpora činnosti a spolupráce žiakov v školskom parlamente, sieťovanie žiakov, rodičov, komunity.


Komu je program určený

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy
 • Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné zariadenia
 • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod. 
 • Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
 • Obce a mestá

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

 

Zdroj: Nadácia SPP

Súvisiace články

07.09.2017 14:16

V základnej škole úspešnejší - informačný seminár

Náhradný termín pre zrušený seminár zo dňa 8.9.2017 je tu.
06.03.2018 16:22

Indikatívny harmonogram výziev

 MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.
04.02.2019 08:59

Usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty.