Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
01.06.2020 09:10

Rezort školstva vyhlási vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. “

Jeho hlavným cieľom je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  v rámci regionálneho školstva. Rezort školstva tak pokračuje v podpore pedagogických asistentov/asistentov učiteľa a inkluzívnych tímov na školách. V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu. Spolu do 900 materských, základných a stredných škôl budú môcť nastúpiť pedagogickí asistenti, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia a sociálni pedagógovia (2 500 pedagogických a odborných zamestnancov) už od začiatku nového školského roka.

Vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." bude pokračovaním už  implementovaného projektu Metodicko – pedagogického centra, ktorý zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách na Slovensku prostredníctvom podpory asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Vyzvanie pre národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov​ II." plánuje rezort školstva vyhlásiť do konca mája 2020.  Oprávneným žiadateľom a gestorom  národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).Vyzvanie reaguje na obrovský záujem škôl o zapojenie sa do predchádzajúceho národného projektu, ktorý však výrazne prevyšoval možnosti podpory vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov. Rezort školstva národným projektom umožní zapojenie sa ďalších škôl do podpory inklúzie vo vzdelávaní.  Školy sa budú môcť zapojiť do realizácie  projektu prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási MPC ako prijímateľ národného projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovateľom – Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Do tejto výzvy bude umožnené zapojiť sa i školám, ktoré aktuálne realizujú projekty v rámci výzvy „V ZŠ úspešnejší" a/alebo „V ZŠ úspešnejší II". Termín zapojenia sa do národného projektu bude závisieť od termínu ukončenia realizácie dopytovo - orientovaného projektu z týchto výziev, t. j. škola ukončí projekt v súlade so zmluvou o NFP, následne bude môcť kontinuálne pokračovať v rámci národného projektu MPC. Bližšie informácie zverejní MPC na svojom webovom sídle.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

29.04.2018 11:23

Daj zelenú svojmu zelenému nápadu

Eko je IN! Všetci inovátori a startupisti, pozor! Ak máte rozpracovanú zaujímavú ekoinováciu môžete sa aktuálne prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdete spôsob, ako svoju myšlienku posunúť...
21.08.2018 21:36

MŠVVaŠ SR upozorňuje

po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávier...
09.05.2018 09:49

Školy môžu opäť súťažiť so svojimi eTwinningovými projektmi

Už v poradí 13. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku vyhlásila NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Záštitu nad súťažou prevzala rektorka tejto univerzity ...