Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
31.07.2019 09:05

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov

Rezort školstva vyhlásil výzvu na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov určenú vysokým školám „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov“.

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov". Táto výzva je zameraná na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Výzva je určená pre verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prostredníctvom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu sa môžu vysoké školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže.  Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 mil. eur (z toho 13,5 mil. eur pre menej rozvinuté regióny a 1,5 mil. eur pre viac rozvinutý región). Minimálna výška žiadosti o príspevok je 100 001 eur, maximálna 500 000 eur. Aktivity projektu sa musia realizovať minimálne 18 mesiacov a maximálne 36 mesiacov.

Vysoké školy môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 30. septembra 2019, kedy je stanovený termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola. Viac informácií o výzve „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov" a o ďalších hodnotiacich kolách nájdete na webovom sídle ministerstva školstva.

K výzve sa uskutoční informačný seminár 5. augusta 2019 (pondelok) o 13:00 hod vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave, Ilkovičova 8.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

29.07.2019 09:13

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v zákl...
29.07.2019 09:40

Na boj s biologicky rozložiteľným odpadom pôjde ďalších 15 miliónov eur z fondov EÚ

Vytvoriť nové kapacity na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, jedální, reštaurácií, či obchodu a znižovať tak jeho skládkovanie. To je cieľom v poradí už 51. výzvy v rámci Operačného programu Kvalita ži...
20.07.2020 11:01

Ministerstvo školstva a rezort práce vyčlenili 86 miliónov eur na udržanie pracovných miest a stabilizáciu siete mate...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustili projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Určený je pre materské školy zara...